O raporcie
W zintegrowanym Raporcie PSE za 2020 rok opisujemy, jak nasza organizacja zarządza swoim wpływem na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju.

To już siódmy raport społeczny naszej organizacji, który powstał z wykorzystaniem najlepszy praktyk i standardów. Opracowanie zapewnia wysoką jakość raportowania danych, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego oraz Global Reporting Initiative Standards.

O Procesie raportowania

Niezmiennie doskonalimy proces raportowania
Jesteśmy dumni, że możemy po raz kolejny zaprezentować Państwu raport wpływu PSE na rozwój krajowej gospodarki i społeczeństwa. Publikacja prezentuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, wzbogacone o kalkulacje oddziaływania spółki na gospodarkę oraz finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko naturalne. To już siódmy raport społeczny naszej organizacji, w tym piąty zintegrowany i publikowany w wersji interaktywnej.

Raportowanie wpływu rozumiemy jako ujawnianie interesariuszom kompletnych, rzetelnych i przejrzystych danych z obszaru wpływu spółki na gospodarkę, rynek, społeczeństwo oraz środowisko. Informacje te opracowywane są na bazie dobranych wskaźników wpływu, Global Reporting Initiative Standards (GRI) oraz własnych, przy wykorzystaniu metod ich wyliczenia oraz uwzględnieniu sytuacji rynkowej.

Głównymi celami publikacji są: ukazanie wyzwań, przed którymi stoją PSE i cały sektor elektroenergetyczny oraz działań, jakie spółka podejmuje w odpowiedzi na te wyzwania, w szczególności w zakresie realizacji nowych i kontynuacji prowadzonych inicjatyw strategicznych. Zależało nam również na pokazaniu skali wpływu PSE na otoczenie społeczno-gospodarcze, spełnieniu oczekiwań interesariuszy w zakresie przedstawienia oczekiwanych zagadnień finansowych oraz niefinansowych, a także wzmocnieniu transparentności naszej spółki.

GRI 102-54
Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania nasz raport przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), opcja zgodności Core. W sprawozdawczości finansowej zastosowaliśmy wymagania określone w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.).

Rozdział pn.: Wpływ PSE na rynek i gospodarkę przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez zewnętrznego eksperta na bazie modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego także modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2010 r., opublikowanych przez GUS w 2014 roku. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla jej wzrostu: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.
 

Wpływ PSE na gospodarkę Polski w 2020 roku

2,78 mld zł
wartość dodana

2 627
miejsc pracy

ponad 234 mln zł
wartość wynagrodzeń

ponad 2,1 mld zł
wartość dodana

8 529
miejsca pracy

ponad 380 mln zł
wartość wynagrodzeń

827 mln zł
wartość dodana

4 265
miejsc pracy

ponad 159 mln zł
wartość wynagrodzeń

843 mln zł
wartość dodana

2 536
miejsc pracy

ponad 142 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych
GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52
W raporcie prezentujemy zagadnienia ważne dla naszego otoczenia. Obejmują one dane z zakresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz wybrane aspekty za rok 2021, pozwalające ukazać aktualny i pełny obraz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w rozmiarze, strukturze, czy formie własności spółki. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu.

W przypadku wskaźników raportujemy za lata 2017-2020, a nawet w perspektywie czteroletniej celem ukazania trendów, jakie nastąpiły w wyniku szeregu przeprowadzonych w organizacji zmian, wdrażanych procesów i doskonalonych z roku na rok standardów.

Podjęliśmy zobowiązanie i nasze kolejne raporty publikujemy co roku jako raporty zintegrowane wzbogacone o wskaźniki wpływu.
GRI 102-46
Wybór zagadnień do raportu
Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

1. Identyfikacja
Określenie zagadnień istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obszarów wpływu spółki na otoczenie poprzedzone było:
 • analizą odpowiedzialności naszej spółki wobec gospodarki i rynku, społeczeństwa i pracowników oraz środowiska naturalnego i klimatu,
 • przeglądem wyzwań globalnych dla sektora elektroenergetycznego,
 • analizą trendów w raportowaniu zagranicznych i krajowych spółek energetycznych,
 • przyjętymi standardami PSE w zakresie raportowania zintegrowanego,
 • przeglądem dotychczasowych raportowanych zagadnień,
 • analizą kluczowych wskaźników wpływu, wskaźników GRI i własnych PSE,
 • przeglądem dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju – Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • analizą wewnętrznych dokumentów.

GRI 102-42
Przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów strategicznych oraz wewnętrzne konsultacje z przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSE pozwoliły na wskazanie grup naszych interesariuszy.
2. Priorytetyzacja

GRI 102-43
Opracowanie raportu jest jednym z elementów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA1000SES. Piąta sesja dialogowa odbyła się 15 czerwca 2021 r. w formule on-line. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 osób. W trakcie spotkania nasi partnerzy ocenili sposób funkcjonowania PSE i ich wpływ na otoczenie, jak również wskazali kluczowe zagadnienia, które wpłynęły na strukturę niniejszej edycji raportu wpływu. W procesie tworzenia raportu uwzględniliśmy także wyniki dodatkowego badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie tego wydarzenia.
Nasi interesariusze to przede wszystkim:

Rys. 2. Interesariusze PSE
3. Walidacja
W I półroczu 2021 r. przeprowadziliśmy również badanie ankietowe wśród kadry zarządzającej PSE w celu wskazania kluczowych w jej ocenie zagadnień do omówienia w kolejnym raporcie wpływu naszej spółki.

W ramach wewnętrznych spotkań i konsultacji z JO PSE potwierdziliśmy matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz koncepcję struktury raportu.
Rys. 3. Podejście do struktury raportu

Matryca istotności

GRI 102-47
W oparciu o wyniki sesji dialogowej z interesariuszami oraz internetowe badania ankietowe, jak również wewnętrzne badania i analizę jakościową, wskazano 24 kluczowe zagadnienia oraz 16 mniej istotnych z 4 obszarów odpowiedzialności:
 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.
Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy.

5

4

Perspektywa otoczenia

3

01
01

Przeciwdziałanie korupcji - działania podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym)

02
02

Działania na rzecz niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu elektroenergetycznego zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu)

03
03

Przeprowadzenie kolejnych procesów Rynku Mocy

04
04

Rozwój systemu przesyłowego a Polityka Energetyczna Polski

05
05

Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi

06
06

Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i technicznego systemu elektroenergetycznego

07
07

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

08
08

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

09
09

Przedstawienie działań podejmowanych przez PSE, żeby przystosować KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

10
10

Działania PSE na rzecz efektywności energetycznej, w tym sposoby redukcji zużycia energii w firmie oraz w ramach prowadzonej działalności

11
11

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach prowadzonych inwestycji

12
12

Ślad węglowy PSE

13
13

Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych

14
14

Ograniczenie wpływu PSE na środowisko w ramach działalności operacyjnej

15
15

Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE

16
16

Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet

17
17

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii

18
18

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

19
19

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

20
20

Inwestycje w rozwój regionów

21
21

Flagowe projekty społeczne PSE

22
22

Dobre praktyki i standardy dotyczące życia i funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

23
23

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

24
24

Działalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię

25
25

Wpływ PSE na krajową gospodarkę i finanse publiczne

26
26

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

27
27

Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z PRSP

28
28

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

29
29

Zarządzanie ryzykiem w PSE, w tym stosowane narzędzia

30
30

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

31
31

Współpraca z samorządami

32
32

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami

33
33

Przestrzeganie przez spółkę prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

34
34

Proekologiczne inicjatywy PSE, np. wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym

35
35

Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria awansu, brak dyskryminacji itp.)

36
36

Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników (szkolenia i edukacja, wspieranie rozwoju, benefity)

37
37

Zapobieganie naruszeniom korzystania przez pracowników z prawa do zrzeszania się i sporów zbiorowych

38
38

Model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ

39
39

Ocena okresowa firmy pod kątem przestrzegania praw człowieka, szkolenia dla pracowników nt. praw człowieka

40
40

Działania PSE w reakcji na pandemię COVID-19

2

Perspektywa firmy

3,5

5

01

Przeciwdziałanie korupcji - działania podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym)

02

Działania na rzecz niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu elektroenergetycznego zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu)

03

Przeprowadzenie kolejnych procesów Rynku Mocy

04

Rozwój systemu przesyłowego a Polityka Energetyczna Polski

05

Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi

06

Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i technicznego systemu elektroenergetycznego

07

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

08

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

09

Przedstawienie działań podejmowanych przez PSE, żeby przystosować KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)

10

Działania PSE na rzecz efektywności energetycznej, w tym sposoby redukcji zużycia energii w firmie oraz w ramach prowadzonej działalności

11

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach prowadzonych inwestycji

12

Ślad węglowy PSE

13

Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych

14

Ograniczenie wpływu PSE na środowisko w ramach działalności operacyjnej

15

Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE

16

Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet

17

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii

18

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

19

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

20

Inwestycje w rozwój regionów

21

Flagowe projekty społeczne PSE

22

Dobre praktyki i standardy dotyczące życia i funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

23

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

24

Działalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię

25

Wpływ PSE na krajową gospodarkę i finanse publiczne

26

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

27

Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z PRSP

28

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

29

Zarządzanie ryzykiem w PSE, w tym stosowane narzędzia

30

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

31

Współpraca z samorządami

32

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami

33

Przestrzeganie przez spółkę prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

34

Proekologiczne inicjatywy PSE, np. wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym

35

Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria awansu, brak dyskryminacji itp.)

36

Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników (szkolenia i edukacja, wspieranie rozwoju, benefity)

37

Zapobieganie naruszeniom korzystania przez pracowników z prawa do zrzeszania się i sporów zbiorowych

38

Model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ

39

Ocena okresowa firmy pod kątem przestrzegania praw człowieka, szkolenia dla pracowników nt. praw człowieka

40

Działania PSE w reakcji na pandemię COVID-19

Kolory odzwierciedlają tematy:

Istotny

Mniej istotny

Rys. 4. Matryca istotności
Perspektywa otoczenia – interesariusze zewnętrzni (wyniki sesji dialogowej i badania ankietowego),
Perspektywa firmy – interesariusze wewnętrzni (wyniki badania ankietowego i wewnętrzne konsultacje).
Tab. 1. Tematy istotne dla PSE i otoczenia
Odpowiedzialność wobec rynku
1 Przeciwdziałanie korupcji ─ działania podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym)
2 Działania na rzecz niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu elektroenergetycznego zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu)
3 Przeprowadzenie kolejnych procesów Rynku Mocy
4 Rozwój systemu przesyłowego a Polityka Energetyczna Polski
5 Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi
6 Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i technicznego systemu elektroenergetycznego
7 Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)
8 Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii
9 Przedstawienie działań podejmowanych przez PSE, żeby przystosować KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE)
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
10 Działania PSE na rzecz efektywności energetycznej, w tym sposoby redukcji zużycia energii w firmie oraz w ramach prowadzonej działalności
11 Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach prowadzonych inwestycji
12 Ślad węglowy PSE
13 Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
14 Ograniczenie wpływu PSE na środowisko w ramach działalności operacyjnej
Odpowiedzialność w miejscu pracy
15 Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE
16 Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
17 Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
18 Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji
19 Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)
20 Inwestycje w rozwój regionów
21 Flagowe projekty społeczne PSE
22 Dobre praktyki i standardy dotyczące życia i funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych
23 Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne
24 Działalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię
Tab. 2. Tematy mniej istotne dla PSE i otoczenia
Odpowiedzialność wobec rynku
25 Wpływ PSE na krajową gospodarkę i finanse publiczne
26 Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE
27 Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z PRSP
28 Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący
29 Zarządzanie ryzykiem w PSE, w tym stosowane narzędzia
30 Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE
31 Współpraca z samorządami
32 Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
33 Przestrzeganie przez spółkę prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
34 Proekologiczne inicjatywy PSE, np. wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym
Odpowiedzialność w miejscu pracy
35 Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria awansu, brak dyskryminacji itp.)
36 Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników (szkolenia i edukacja, wspieranie rozwoju, benefity)
37 Zapobieganie naruszeniom korzystania przez pracowników z prawa do zrzeszania się i sporów zbiorowych
38 Model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ
39 Ocena okresowa firmy pod kątem przestrzegania praw człowieka, szkolenia dla pracowników nt. praw człowieka
40 Działania PSE w reakcji na pandemię COVID-19
Tab. 3. Tematy istotne dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie
Tematy zdefiniowane jako istotne Tematy w ramach standardów GRI Oddziaływanie tematu wewnątrz organizacji Oddziaływanie tematu na zewnątrz organizacji
Odpowiedzialność wobec rynku
Przeciwdziałanie korupcji – działania podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji (komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym) Zapobieganie korupcji PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców i podwykonawców
Działania na rzecz niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu elektroenergetycznego zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo* Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Przeprowadzenie kolejnych procesów Rynku Mocy Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Rozwój systemu przesyłowego a Polityka Energetyczna Polski Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla regulatora, klientów, wykonawców i podwykonawców
Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla regulatora, klientów, wykonawców i podwykonawców
Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i technicznego systemu elektroenergetycznego Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla regulatora, klientów, wykonawców i podwykonawców
Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe) Etyka i integralność

Praktyki dotyczące zamówień
PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców, podwykonawców i dostawców
Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Przedstawienie działań podejmowanych przez PSE, żeby przystosować KSE do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE) Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej, a także OZE, organizacji środowiskowych i społecznych
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
Działania PSE na rzecz efektywności energetycznej, w tym sposoby redukcji zużycia energii w firmie oraz w ramach prowadzonej działalności Wpływ na klimat PSE S.A. W szczególności istotny dla pracowników, właściciela oraz organizacji środowiskowych i społecznych
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach prowadzonych inwestycji Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Bioróżnorodność
PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Ślad węglowy PSE Emisje

Wpływ na klimat
PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, pracowników oraz organizacji środowiskowych i społecznych
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych Wpływ na klimat PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, regulatora, uczestników rynku energii elektrycznej oraz pracowników
Ograniczenie wpływu PSE na środowisko w ramach działalności operacyjnej Wpływ na klimat

Zgodność z regulacjami środowiskowymi
PSE S.A. W szczególności istotny dla pracowników, społeczności lokalnej oraz organizacji środowiskowych i społecznych
Odpowiedzialność w miejscu pracy
Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE BHP PSE S.A. W szczególności istotny dla pracowników oraz potencjalnych pracowników
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu; równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet Różnorodność i równość szans PSE S.A. W szczególności istotny dla pracowników oraz potencjalnych pracowników
Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii Zatrudnienie

Zgodność z regulacjami
PSE S.A. W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników i regulatora
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz) Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Inwestycje w rozwój regionów Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Flagowe projekty społeczne PSE Społeczność lokalna

Sponsoring
PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Dobre praktyki i standardy dotyczące życia i funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych Społeczność lokalna

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz) Zgodność z regulacjami środowiskowymi PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Działalność PSE a taryfa przesyłowa i rachunki za energię Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczeństwa
*Aspekt o szerokim zakresie oddziaływania
W raporcie w sposób szczegółowy opisaliśmy wskazane powyżej kluczowe tematy, prezentując zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki.
Zasada ostrożności

GRI 102-11
Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez Zarząd, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie Zarządu.
Wiarygodność raportu

GRI 102-56
Raport został poddany wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością oraz zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez Zarząd.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj