Wpływ na gospodarkę i rynek
Naszym priorytetem jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski.

Jesteśmy spółką strategiczną, wywierającą istotny wpływ na całą gospodarkę Polski oraz na poszczególne branże. Mamy realny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz w rozwój regionów.

Aby zapewnić bezpieczną przyszłość i stabilną pracę KSE oraz optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców systematycznie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe.

Stabilna praca krajowego systemu elektroenergetycznego

Dbamy o bezpieczeństwo i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego – dzisiaj i w przyszłości.

Mając świadomość stanu krajowej infrastruktury oraz wyzwań i trendów, które wpływają na rozwój systemu, realizujemy inwestycje oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, aby zapewnić jego stabilność i bezpieczeństwo.

Nasze działania pozwalają usprawniać działanie KSE i optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców.

Prowadzimy biznes lokalnie, dokonując zakupów od lokalnych polskich dostawców, dzięki czemu mamy pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Poprzez świadczone usługi PSE wspierają rozwój przemysłu w Polsce – tworzą infrastrukturę i dają zaplecze do rozwoju biznesu.
Kluczowe liczby

Praca
systemu
KSE

49 238 MW

mocy zainstalowanej w KSE w 2020 roku

49 095 MW

mocy osiągalnej w KSE w 2020 roku

26 799 MW

maksymalnego zapotrzebowania na moc w KSE w 2020 r., wyższego o 295 MW w porównaniu z analogiczną wielkością z 2019 r., gdy padł poprzedni rekord zapotrzebowania

152 308 GWh

krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2020 r., co stanowi spadek o 4,07 proc. w porównaniu z rokiem 2019

165 532 GWh

krajowego zużycia energii elektrycznej w 2020 r., co stanowi minimalny spadek o 2,28 proc. w porównaniu z rokiem 2019

138 163 MWh

całkowitego zużycia energii w 2020 r. przez odbiorców końcowych przyłączonych do KSE

93 522 GWh

energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej do krajowych odbiorców usług przesyłania w 2020 roku
Wskaźniki
pracy
systemu

99,99%

wyniosła wartość wskaźnika ciągłości dostaw energii elektrycznej w 2020 roku. Poziom wskaźnika potwierdza pewność zasilania wszystkich naszych odbiorców usług przesyłania

124,35 MWh

wyniosła wartość wskaźnika energii niedostarczonej przez system (ENS), który został obliczony dla wszystkich wyłączeń (awaryjnych oraz planowanych)

22,18 (minut)

wyniosła wartość wskaźnika średniego czasu trwania przerwy w systemie (AIT), który został obliczony dla wszystkich wyłączeń (awaryjnych oraz planowanych)

1,40%

wyniosła wartość wskaźnika strat w sieci przesyłowej w 2020 roku

99,73%

wyniosła wartość wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) w 2020 roku. Osiągnął wysoką wartość przy wartości referencyjnej ≥ 97,5 proc
Inwestycje w liczbach

1,1 mld zł

nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 roku

160

projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej realizowanych w 2021 roku

14,2 mld zł

nakładów inwestycyjnych planowanych do 2030 roku

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w Polsce

GRI 103-2
Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wymaga sprawnie działającego układu, umożliwiającego jej bezproblemowe wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział. Wszystkie urządzenia podłączone do tego układu, wraz z instalacjami odbiorców, tworzą krajowy system elektroenergetyczny.
System elektroenergetyczny należy do szczególnego rodzaju infrastruktury krytycznej, gdyż stanowi o bezpieczeństwie społeczeństwa, gospodarki i państwa. System ten sterowany jest centralnie. Za pracę polskiego systemu elektroenergetycznego odpowiada Krajowa Dyspozycja Mocy, tzw. służba dyspozytorska PSE.
Jak działa system elektroenergetyczny?

GRI 103-1
Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej ─ produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie oraz źródła rozproszone.
 • Przesyłanie energii elektrycznej ─ odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej. Przesyłanie energii elektrycznej realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcje pełnią PSE.
 • Dystrybucja energii elektrycznej ─ dostarczanie energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci. Dystrybucja energii realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego.
Połączenia transgraniczne

Krajowy system przesyłowy pracuje:
 • synchronicznie z systemami krajów Europy kontynentalnej ENTSO-E (dawniej UCTE),
 • z wydzielonymi blokami elektrowni Dobrotwór systemu ukraińskiego,
 • niesynchronicznie z systemem szwedzkim poprzez kabel podmorski prądu stałego,
 • niesynchronicznie z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego.
Połączenia synchroniczne
Granica zachodnia (Polska-Niemcy)
 • 2-torowa linia 400 kV Krajnik-Vierraden – linia pracuje w układzie przejściowym (1 tor linii oraz dwa przesuwniki fazowe po stronie niemieckiej połączone szeregowo),
 • 2-torowa linia 400 kV Mikułowa-Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.
Granica południowa (Polska-Czechy)
 • 2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń-Nosovice/Albrechtice,
 • 2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków-Liskovec.
Granica południowa (Polska-Słowacja)
 • 2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemešany.
Połączenia niesynchroniczne
Granica północna (Polska-Szwecja)
 • Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcin-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW.
Granica wschodnia (Polska-Litwa)
 • 2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW.
Pozostałe połączenia
Granica wschodnia (Polska-Ukraina)
 • 1-torowa linia 220 kV Zamość-Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski),
 • 1-torowa linia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka – wyłączona.

Szwecja

Granica północna (Polska-Szwecja)

Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcin-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW.

Niemcy

Granica zachodnia (Polska-Niemcy)

2-torowa linia 400 kV Krajnik-Vierraden – linia pracuje w układzie przejściowym (1 tor linii oraz dwa przesuwniki fazowe po stronie niemieckiej połączone szeregowo),

2-torowa linia 400 kV Mikułowa-Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.

Czechy

Granica południowa (Polska-Czechy)

2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń-Nosovice/Albrechtice,

2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków-Liskovec.

Słowacja

Granica południowa (Polska-Słowacja)

2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemesany.

Ukraina

Granica wschodnia (Polska-Ukraina)

1-torowa linia 220 kV Zamość-Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski),

1-torowa linia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka – wyłączona.

Litwa

Granica wschodnia (Polska-Litwa)

2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW.

Rosja

Białoruś

750kV

450 kV DC

400kV

220kV

Wstawka stałoprądowa

Przesuwnik fazowy

Przełączenie linii z 220 na 400 kV

Połączenie transgraniczne w modernizacji

Linia promieniowa

Rys. Połączenia transgraniczne
GRI 103-2
Zarządzanie systemem przesyłowym w KSE
Prowadzenie ruchu w sieci przesyłowej uwzględnia potrzeby odbiorców energii elektrycznej w skali całego kraju.
Bieżące bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej zapewniają działające w układzie hierarchicznym służby dyspozytorskie OSP i OSD oraz służby ruchowe wytwórców i odbiorców.
W krajowym systemie elektroenergetycznym obowiązuje następująca hierarchia służb dyspozytorskich:
 • Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) – kieruje pracą sieci przesyłowej 750, 400, 220 kV, a także wybranymi liniami 110 kV o znaczeniu systemowym,
 • Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) – kieruje pracą sieci przesyłowej i operacjami łączeniowymi sieci przesyłowej 750, 400, 220 i 110 kV,
 • Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie (CDM, OCD) – kierują pracą sieci dystrybucyjnej 110 kV oraz operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV i niższym.
Służby dyspozytorskie OSP współpracują bezpośrednio ze służbami dyspozytorskimi OSD (Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie) oraz służbami ruchowymi przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej (Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni – DIRE). Współpraca ta prowadzona jest zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
Organizacja służb dyspozytorskich w kraju
Rys. Organizacja służb dyspozytorskich w kraju
Współdziałanie OSP z operatorami systemów przesyłowych krajów sąsiednich w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksach sieciowych ENTSO-E/UCTE oraz warunkami określonymi w umowach dwustronnych.
Bilansowanie zapotrzebowania na moc

GRI 103-2
Rozwój gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Wpływa to na konieczność dysponowania odpowiednimi zdolnościami wytwórczymi oraz przesyłowymi, pozwalającymi na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

W celu zapewnienia zdolności wytwórczych niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania jako operator systemu przesyłowego realizujemy proces planowania koordynacyjnego dla różnych horyzontów czasowych. Proces ten obejmuje plany koordynacyjne: roczne, miesięczne oraz dobowe.

Harmonogram działań związanych z opracowaniem planów oraz zakres prognozowanych i publikowanych danych określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Plany koordynacyjne mają za zadanie umożliwić dotrzymanie wymaganych w założonym okresie poziomów nadwyżek mocy dostępnej ponad prognozowane zapotrzebowanie. Jest to osiągalne poprzez koordynację planów remontów jednostek wytwórczych i wyłączeń elementów sieci zamkniętej, uwzględniającą ograniczenia elektrowni i sieci oraz planowane ograniczenia wymiany międzysystemowej.
Aby zapewnić ciągłość dostaw energii i zbilansować system nawet w niekorzystnych warunkach, w okresach największego zapotrzebowania na energię elektryczną dysponujemy szeregiem narzędzi:
 • mocą dostępną w jednostkach wytwórczych, niebędących jednostkami centralnie dysponowanymi,
 • dodatkową mocą w elektrowniach w przeciążeniu, czyli z mocą wyższą niż nominalna (w ramach usług systemowych),
 • interwencyjną dostawą mocy z elektrowni szczytowo-pompowych, które w okresie krótkim (2-4 godziny) pozwalają na bilansowanie zapotrzebowania na moc (w ramach usług systemowych),
 • dyspozytorską wymianą energii z sąsiednimi OSP,
 • usługą redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP, czyli usługi DSR (z ang. Demand Side Response).

Działania na rzecz niezawodnej pracy systemu przesyłowego, w tym wskaźniki niezawodności

GRI 103-2 GRI 103-3
W celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy systemu, w szczególności zapewnienia wymaganych parametrów niezawodnościowo-jakościowych pracy systemu elektroenergetycznego, PSE dokonują zakupu usług systemowych.
Usługi systemowe:
 • Regulacyjne usługi systemowe (RUS):
  • operacyjna rezerwa mocy,
  • udział w regulacji pierwotnej,
  • udział w regulacji wtórnej,
  • praca z zaniżeniem lub z przeciążeniem,
  • udział w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej;
 • Usługa uruchamiania Jednostek Wytwórczych (usługa uruchamiania);
 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej:
  • praca interwencyjna,
  • interwencyjna rezerwa zimna (usługa świadczona do końca 2020 roku),
  • redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP (usługa świadczona do końca 2020 r., nowa usługa – Interwencyjna Redukcja Poboru od 2021 roku);
  • Usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych nJWCD (usługa GWS);
  • Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.
Regulacyjne usługi systemowe (RUS) oraz usługa uruchamiania jednostek wytwórczych
Są świadczone przez jednostki pozostające w dyspozycji Operatora. OSP zawierają porozumienia ws. świadczenia RUS oraz usługi uruchamiania ze wszystkimi wytwórcami posiadającymi Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane. W 2020 r. PSE zawarły 12 porozumień w sprawie świadczenia RUS, w tym świadczenia usługi uruchamiania.
Regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej
Są aktywowane na polecenie OSP i służą do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy w całym KSE lub – ze względu na warunki pracy sieci – w jego wybranych obszarach w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE. W 2020 r. nasza organizacja posiadała 2 umowy o świadczenie usługi pracy interwencyjnej, 3 umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej oraz zawarła 27 umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
Usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych nJWCD
Są jednym z narzędzi OSP niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE oraz wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „miejscach sieci” (węzły lub obszary skupiające określone węzły). W 2020 r. PSE posiadały 11 umów o świadczenie usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych zawartych z 7 wytwórcami.
Usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego
Polegają na zapewnieniu gotowości do uruchomienia elektrowni bez zasilania z zewnątrz i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowości do realizacji poleceń OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwiększania układu wydzielonego. Usługi te nabywane są przez OSP na wypadek dużej awarii systemowej skutkującej zanikiem zasilania w całym KSE lub w jego znacznej części. W 2020 r. PSE posiadały umowy o świadczenie usługi odbudowy KSE z 4 wytwórcami.

Wskaźniki niezawodności pracy systemu (ENS, AIT)


GRI 103-3
Wskaźniki niezawodności pracy systemu (ENS, AIT)
Wskaźniki charakteryzujące ciągłość zasilania i czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej ENS i AIT skalkulowano dla grupy miejsc dostarczania, do której zalicza się odbiorców końcowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadających jedno miejsce dostarczania z sieci przesyłowej. Wyłączenie miejsca dostarczania tych odbiorców skutkuje przerwą w realizacji dostaw energii z sieci przesyłowej.

Dla określenia niezawodności pracy sieci zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kalkulowane są wskaźniki ENS i AIT dla wyłączeń awaryjnych.
Wskaźnik własny ENS Wskaźnik własny AIT

Wskaźniki ENS, AIT dla wyłączeń awaryjnych*
   2020  2019  2018  2017  2016
ENS MWh  
0,00 439,34 0,00 125,22 0,00
AIT minuty  
0,00 81,47 0,00 20,72 0,00
* Przedstawione w tabeli wartości wskaźników ENS i AIT zostały skalkulowane dla przerw nieplanowanych (awaryjnych) i nie obejmują przerw planowanych.
W latach 2020 i 2018 nie odnotowano zdarzeń skutkujących awaryjnymi przerwami w dostawach energii do odbiorców w miejscach dostarczania z sieci przesyłowej określonych jak wyżej.

W 2019 r. odnotowano jedną przerwę awaryjną skutkującą brakiem zasilania odbiorcy. Przerwa trwała ok. 36 godzin i spowodowana była samoczynnym wyłączeniem linii 110 kV, z której zasilany jest odbiorca pobierający energię z sieci przesyłowej. Bezpośrednią przyczyną przerwy było doziemienie na skutek zbliżenia drzewa na odcinku przebiegu linii.

W 2017 r. wystąpiła jedna przerwa awaryjna, która skutkowała ok. 3-godzinnym brakiem dostawy energii do jednego z odbiorców zasilanych z sieci przesyłowej. Było to spowodowane awaryjnym, manualnym wyłączeniem linii zasilających z powodu wejścia postronnej osoby na słup linii 220 kV. Wyłączenie pozostałych urządzeń, linii oraz transformatorów powiązanych z miejscem zdarzenia podyktowane było względami bezpieczeństwa.

Niskie poziomy wskaźników ENS i AIT świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy sieci przesyłowej, którą zarządzają PSE, a także o pewności zasilania odbiorców przyłączonych do tej sieci.
Wskaźnik własny ENS Wskaźnik własny AIT

Wskaźniki ENS, AIT dla wszystkich wyłączeń (planowanych i awaryjnych)*
   2020  2019  2018  2017  2016
ENS MWh  
124,35 601,26 264,24 671,64 425,10
AIT minuty  
22,18 111,50 45,77 111,15 84,44
* Przedstawione w tabeli wartości wskaźników ENS i AIT zostały obliczone dla przerw awaryjnych oraz planowanych, wynikających z realizowania niezbędnych prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców.
Utrzymywanie się wartości wskaźników ENS i AIT stale na niskim poziomie wpływa pozytywnie na zaufanie odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej. Ograniczenie liczby i długości planowanych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców wynika m.in. z wdrożenia systemu optymalizacji harmonogramu prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców. Wyłączenia w przypadku przerw planowanych PSE realizują w terminach uzgadnianych z odbiorcami – przeważnie w okresach braku poboru energii deklarowanego przez odbiorców. Dzięki temu w okresach wyłączeń odbiorcy dostosowują swoje zapotrzebowanie lub korzystają z innych metod zaopatrzenia w energię elektryczną (np. z sieci OSD).
Wskaźnik własny
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej
Dla określenia ciągłości dostaw energii elektrycznej kalkulowany jest tzw. wskaźnik WCD .
Utrzymanie wskaźników ciągłości dostaw na wysokim poziomie jest efektem realizowanej przez OSP polityki eksploatacyjno-remontowej majątku przesyłowego.

Ilość energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców usług przesyłania w ciągu roku została wyznaczona z uwzględnieniem przerw w dostawach energii do odbiorców – zarówno planowych, jak i nieplanowych. Wykorzystany w kalkulacji wskaźnik całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej w ciągu roku stanowi wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci przesyłowej we wszystkich miejscach dostarczania przez odbiorców końcowych i OSD przyłączonych do sieci przesyłowej.
Wartości wskaźnika WCD w latach 2016-2020 zamieszczono w poniższej tabeli.
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej*
  2020 2019 2018 2017 2016
Wskaźnik ciągłości dostaw
energii elektrycznej (w %)
99,9999 99,9994 99,9997 99,9993 99,9995
* Wskaźnik ciągłości dostaw określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej.

Utrzymanie wskaźników ciągłości dostaw na wysokim poziomie jest efektem realizowanej przez OSP polityki eksploatacyjno-remontowej majątku przesyłowego.
GRI 103-3
Działania podejmowane przez PSE w celu utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców:
 • Opracowanie planów koordynacyjnych pracy sieci w horyzoncie długo- i krótkookresowym. Harmonogramy prac zarówno eksploatacyjnych, jak i remontowych elementów sieciowych oraz jednostek wytwórczych są zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić dotrzymanie wymaganych w założonym okresie poziomów nadwyżek mocy dostępnej ponad prognozowane zapotrzebowanie oraz zagwarantować wymagane kryteria bezpiecznej pracy sieci, w tym kryterium niezawodnościowe (n-1);
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitego modelu eksploatacji pozwalającego w sposób cykliczny, ustandaryzowany i mierzalny oceniać stan techniczny urządzeń oraz środowiska ich pracy. Dzięki tym działaniom najbardziej wyeksploatowane i najstarsze elementy majątku sieciowego – potencjalne źródło stanów awaryjnych i zakłóceniowych – są prewencyjnie wymieniane;
 • Realizacja programu rozwoju służb eksploatacyjnych. Pozwala na ciągłe zwiększanie kompetencji własnych służb eksploatacyjnych, w tym wykonujących prace w terenie;
 • Podejmowanie działań inwestycyjnych. Optymalizuje obciążenie linii przesyłowych i eliminuje stany przeciążeniowe elementów systemu przesyłowego;
 • Systematyczna standaryzacja wyposażenia sieci i tworzenie bazy magazynowej. Pozwala na szybkie i optymalne finansowo dokonywanie niezbędnych wymian;
 • Bliska współpraca i dokonywanie uzgodnień z odbiorcami usług przesyłania na każdym etapie, tj. od planowania do realizacji.
Wskaźnik strat energii elektrycznej w procesie przesyłania

GRI EU12
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu, z wyszczególnieniem przyczyn strat
  2020 2019 2018 2017 2016
Straty techniczne w MWh 1 457 807 1 476 221 1 611 270 1 669 042 1 684 995
Straty nietechniczne (np. nielegalny pobór energii elektrycznej) w MWh 0 0 0 0 0
Straty w przesyle jako procent całkowitej wprowadzonej energii do systemu w %
(oficjalne dane G.10.7)*
1,40 1,38 1,48 1,60 1,62
* Wartość nie obejmuje energii na pokrycie potrzeb własnych stacji.
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu w sieci przesyłowej wynikają ze strat technicznych, czyli spowodowanych zjawiskami fizycznymi w tej sieci (np. straty obciążeniowe). Są one zależne od wielu czynników m.in. od generacji jednostek wiatrowych, wymiany transgranicznej, stanu technicznego urządzeń czy też warunków pogodowych.

Rok 2020 był wyjątkowy pod względem bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Pandemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, co skutkowało obniżeniem wolumenu strat względem roku 2019. Pomimo mniejszych przepływów w sieci przesyłowej udało się utrzymać wskaźnik strat na podobnym poziomie i dla roku 2020 wyniósł on 1,40 proc.

Bezpieczeństwo fizyczne infrastruktury krytycznej i spójny system ochrony

GRI 103-1
Jesteśmy przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Nasza spółka jest:
 • operatorem infrastruktury krytycznej,
 • właścicielem obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • właścicielem obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
W związku z pełnieniem powyższych funkcji na PSE zostały nałożone określone zadania i obowiązki.
Jako operator infrastruktury krytycznej PSE są zobowiązane do zapewnienia ochrony należących do spółki obiektów1. Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej obowiązek ten rozumiany jest bardzo szeroko i obejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, technicznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego, a także zapewnienie ciągłości działania i możliwości odtwarzania infrastruktury krytycznej.
GRI 103-2 GRI 103-3
Spółka zobowiązana jest do opracowania i aktualizowania:
 • Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej – uzgadnianych z wojewodami, komendantami wojewódzkimi Policji, komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego i ministrem właściwym ds. energii oraz zatwierdzanych przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 • Planów Ochrony – zatwierdzanych przez komendantów wojewódzkich Policji oraz dyrektorów Delegatury ABW (w zakresie załączników antyterrorystycznych).
PSE zobowiązane są do współpracy oraz wymiany informacji z organami administracji publicznej. Współpracujemy w tym zakresie w szczególności z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją oraz z organami administracji wojewódzkiej i samorządowej. Nasza spółka podpisała również porozumienia o współpracy i wymianie informacji z władzami szczebla wojewódzkiego i powiatowego, na terenie których umiejscowione są obiekty należące do PSE.

Jako właściciel obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zgodnie z przepisami prawa2 realizujemy również zadania na rzecz obronności państwa.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony technicznej obiektów należących do PSE w strukturze Departamentu Bezpieczeństwa został stworzony Wydział Ochrony Technicznej, którego zadaniem jest zbudowanie wewnątrz organizacji kompetencji w przedmiotowym obszarze i – docelowo – ograniczenie kosztów zewnętrznych umów serwisowych związanych z utrzymaniem ww. systemów. Obecnie trwa proces związany z dokonywaniem przeglądów poszczególnych elementów systemów ochrony technicznej funkcjonujących na wszystkich stacjach elektroenergetycznych w celu sprawdzenia ich stanu technicznego i określenia dalszych niezbędnych działań naprawczych lub inwestycyjnych. Proces związany z przeglądami systemów ochrony technicznej na stacjach elektroenergetycznych potrwa do końca 2021 roku.

[1] Takie obowiązki nakładają na PSE: ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, a także ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
[2] Zakres tych zadań regulują: ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Rozwój systemu przesyłowego

GRI 103-1
Podstawą zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki jest zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. Dążymy do tego, aby system przesyłowy zapewniał niezawodność dostaw energii elektrycznej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. To nasza odpowiedzialność.
Plan rozwoju sieci przesyłowej

GRI 103-2
Plan rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) określa przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej, których realizacja ma zapewnić w perspektywie długoterminowej pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Do głównych czynników wpływających na kierunki rozwoju sieci przesyłowej należą: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój źródeł wytwórczych oraz konieczność rozbudowy połączeń transgranicznych.
PRSP 2021-2030 kontynuuje kierunki rozwoju sieci przesyłowej ujęte w PRSP 2018-2027. Strategicznym celem PSE jest budowa elektroenergetycznej sieci szkieletowej opartej na liniach o napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji planowanego scenariusza rozwoju KSE, w tym w szczególności rozwoju sektora wytwórczego.
W stosunku do poprzedniej edycji PRSP istotnej zmianie uległ proces analityczny, którego celem jest identyfikacja wymaganych potrzeb infrastrukturalnych. Opracowano i wykorzystano udoskonaloną metodykę odwzorowania systemu elektroenergetycznego i procesów w nim zachodzących. Uwzględniała ona m.in. analizy rynkowe z wykorzystaniem europejskiego modelu rynku, których wynikiem była prognoza wymiany transgranicznej pomiędzy Polską i krajami sąsiednimi. W stosowanych narzędziach i metodach istotnie zwiększono granulację czasową, uwzględniono stochastyczną naturę procesów w KSE oraz wpływ zmienności warunków atmosferycznych na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Szczególny nacisk położono przy tym na integralność i spójność stosowanych wielkości, baz danych i założeń.
GRI 103-3
Przy sporządzaniu PRSP 2021-2030 brano pod uwagę uwarunkowania prawne wynikające z:
 • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • planów zagospodarowania przestrzennego województw,
 • Polityki energetycznej Polski,
 • 10-letniego planu rozwoju ENTSO-E TYNDP 2018,
 • realizacji umów przyłączeniowych oraz określonych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej,
 • realizacji innych zobowiązań, w tym uzgodnień z OSD,
 • regulacji unijnych.
W Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 zaplanowaliśmy 215 zamierzeń inwestycyjnych dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Szacowana wartość planowanych nakładów na realizację wszystkich inwestycji dla tego okresu wynosi ok. 14,2 mld zł, a ich roczny rozkład (w mln zł) przedstawiono w poniższej tabeli:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1457 1788 1415 2080 1269 1136 1200 1125 1451 1238
Realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych przyczyni się do powstania wymiernych efektów.
Efekty systemowe, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji do 2030 roku.
Rodzaj efektu Wartość
Przyrost długości torów linii 400 kV (km) z czego: 3 701
nowe linie 4 349
linie wyłączane z eksploatacji 648
Przyrost długości torów linii 220 kV (km) z czego: -378
nowe linie 258
linie wyłączane z eksploatacji 636
Długość torów modernizowanych linii 400 kV (km) 1 723
Długość torów modernizowanych linii 220 kV (km) 1 373
Przyrost zdolności transformacji 400/220 kV (MVA) z czego: 1 440
nowe transformatory 2 500
transformatory wyłączane z eksploatacji 1 060
Przyrost zdolności transformacji 400/110 kV (MVA) z czego: 10 170
nowe transformatory 10 920
transformatory wyłączane z eksploatacji 750
Przyrost zdolności transformacji 220/110 kV (MVA) z czego: 2 460
nowe transformatory 7 490
transformatory wyłączane z eksploatacji 5 030
Przyrost zdolności kompensacji mocy biernej (MVar) z czego:  
nowe dławiki 1 750
nowe baterie kondensatorów 1 200

Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Portfel inwestycji sieciowych

GRI 103-2
W celu skuteczniejszej realizacji inwestycji PSE cyklicznie aktualizują Portfel inwestycji, czyli jedno z podstawowych narzędzi zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Portfel jest zbiorem projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sieciowej, pogrupowanych w programy inwestycyjne. Wprowadzane do niego projekty podlegają grupowaniu, kategoryzacji, priorytetyzacji oraz określeniu kolejności realizacji uwzględniających szczególnie uwarunkowania systemowe związane z możliwością wymaganych wyłączeń elementów sieci przesyłowej. W wyjątkowych przypadkach do Portfela inwestycji mogą zostać włączone elementy inne niż infrastruktura sieciowa.
Wszystkie projekty inwestycyjne ujęte w Portfelu inwestycji sieciowych pogrupowane są w programy inwestycyjne w zależności od:
 • znaczenia strategicznego – programy strategiczne,
 • lokalizacji i wzajemnych zależności projektów – programy obszarowe,
 • charakteru prac wspierających realizację pozostałych projektów inwestycyjnych (np. dostawy inwestorskie, kwestie formalno-prawne).
Programy strategiczne

Portfel inwestycji sieciowych obejmuje sześć programów strategicznych oraz cztery obszarowe.
Program 1.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski”: 13 projektów inwestycyjnych, 1 053 760 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 2.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski”: 16 projektów inwestycyjnych, 541 396 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 3.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski”: 13 projektów inwestycyjnych, 650 403 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 4.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część wschodnia”: 24 projekty inwestycyjne, 1 630 026 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 5.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej, wschodniej i północno-zachodniej Polski”: 30 projektów inwestycyjnych, 968 201 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 9.
Program strategiczny „Budowa połączeń podmorskich i magazynów energii”: 2 projekty inwestycyjne, brak zakontraktowanych inwestycji.
Programy obszarowe
Program 6.
Program obszarowy „Północ”: obecnie w ramach programu nie przypisano żadnych projektów inwestycyjnych.
Program 7.
Program obszarowy „Południe”: 22 projekty inwestycyjne, 447 567 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 8.
Program obszarowy „Zakończenie formalne realizacji inwestycji”: 14 projektów inwestycyjnych, projekty po VI bramce decyzyjnej.
Program 10.
Program obszarowy „Dostawy inwestorskie”: 17 projektów inwestycyjnych, 463 195 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.
Program 11.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część zachodnia”: 9 projektów inwestycyjnych, 375 592 tys. zł łącznego zakontraktowanego budżetu.

Kluczowe liczby
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

160

projekty

w programach strategicznych i obszarowych

6,13

mld zł

łączny zakontraktowany budżet projektów w Portfelu inwestycji sieciowych

25

wykonawców

robót budowlano-montażowych, dostaw i usług

Wpływ na zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki i rozwój gospodarczy Polski

GRI 103-2
Znaczna większość realizowanych inwestycji ujętych w portfelu inwestycji sieciowych to projekty o nadanym priorytecie 1.
Przykłady inwestycji priorytetowych realizowanych w ramach programów inwestycyjnych

Portfel inwestycji sieciowych obejmuje sześć programów strategicznych oraz cztery obszarowe.

   • Program strategiczny 1. Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski
    Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 1 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 1000 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów północnej i północno-wschodniej części KSE i aglomeracji warszawskiej.

   • Program strategiczny 2. Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski
    Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 2. jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części KSE, w szczególności największego odbiorcy na tym obszarze – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM). Inwestycje ujęte w Programie 2. mają również znaczący wpływ na możliwość przesyłania energii i zasilania północnych obszarów kraju oraz na możliwości wymiany transgranicznej na przekroju synchronicznym (połączenia pomiędzy Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją) – szczególnie w kierunku importu.

   • Program strategiczny 3. Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski
    Realizacja inwestycji wchodzących w skład Programu 3. ma zapewnić niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra, a także z farm wiatrowych i źródeł fotowoltaicznych istniejących bądź planowanych w północnej części kraju oraz poprawić pewność zasilania obszarów północno-zachodniej części KSE. Wspomniane inwestycje mają również znaczący wpływ na możliwości wymiany transgranicznej na przekroju synchronicznym (połączenia pomiędzy Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją), szczególnie w kierunku importu.

   • Program strategiczny 4. Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część wschodnia
    Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 4. jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych znajdujących się w północnej części kraju, poprawa pewności zasilania obszarów północnej części KSE oraz możliwości wymiany transgranicznej z systemem elektroenergetycznym Szwecji, a w przyszłości także Litwy.

   • Program strategiczny 5. Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej, wschodniej i północno-zachodniej Polski
    Realizacja inwestycji wchodzących w skład Programu 5. ma zapewnić niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Bełchatów oraz poprawę pewności zasilania obszarów centralnej, wschodniej i północno-zachodniej części KSE, w tym aglomeracji łódzkiej i szczecińskiej. Inwestycje ujęte w Programie 5. mają również znaczący wpływ na poprawę niezawodności infrastruktury teletechnicznej i łączności. Część z nich ma charakter lokalny, związany przede wszystkim z rozbudową i modernizacją istniejącego majątku sieciowego.

   • Program obszarowy 7. Południe
    Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 7. jest zapewnienie niezawodności pracy sieci przesyłowej w południowej części kraju położonej poniżej umownej linii Warszawa-Poznań. Są to inwestycje o charakterze lokalnym, związane głównie z rozbudową i modernizacją istniejącego majątku sieciowego.

   • Program obszarowy 10. Dostawy inwestorskie
    Celem realizacji projektów wchodzących w skład Programu 10. jest zapewnienie dostaw inwestorskich autotransformatorów i dławików dla realizowanych inwestycji sieciowych oraz dostaw wybranych urządzeń i aparatury dla projektów inwestycyjnych i zadań eksploatacyjnych. Projekty te – w zakresie dostaw wyłączników, odłączników, zabezpieczeń szyn zbiorczych, zabezpieczeń pola, przewodów OPGW, przekładników, przewodów fazowych, modułów wyłącznikowych typu MTS oraz SSiN – mają na celu zoptymalizowanie procesów zakupowych w spółce oraz obniżenie wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez osiągnięcie efektu skali.


1,1
mld

poniesione nakłady inwestycyjne
w 2020 roku

Tab. Planowane i poniesione nakłady inwestycje w 2020 roku.
  Nazwa zadania WYKONANIE
(tys. zł)
WYKONANIE
(tys. zł)
Poz. PZI   2020 2019
1 3 7 7
I Teleinformatyka 131 753,8 119 611,5
II Budowa, rozbudowa i modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych 921 393,9 1 513 674,6
III Wykaz zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do warunkowej lub późniejszej realizacji 1 326,0 111,8
IV Budynki i budowle 5 064,3 15 883,8
V Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych 29 765,6 14 918,0
VI Zakup obiektów sieciowych i regulowanie stanu prawnego nieruchomości 1,4 6,8
VII Rezerwa 19 332,6 5 701,7
OGÓŁEM Łącznie z rezerwą 1 109 596,7 1 669 908,2

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj