Wpływ na gospodarkę i rynek
Naszym priorytetem jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski.

Jesteśmy spółką strategiczną, wywierającą istotny wpływ na całą gospodarkę Polski oraz na poszczególne branże. Mamy realny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz w rozwój regionów.

Aby zapewnić bezpieczną przyszłość i stabilną pracę KSE oraz optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców systematycznie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe.

PSE jako solidny partner

Regulacje prawne
Postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane publiczne i niepubliczne prowadzimy jako zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp lub Ustawa) wraz z aktami wykonawczymi oraz Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. (Procedura udzielania zamówień).
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia przez PSE mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania),
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • wymagana sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Dodatkowo, wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Tryby udzielania zamówień
Sposób prowadzenia postępowań określają przepisy Pzp oraz Procedury Udzielania Zamówień w PSE.

W celu zachowania transparentności działań związanych z udzielaniem zamówień, przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych zgodnie z podstawowymi zasadami:
 • uczciwej konkurencji,
 • bezstronności i obiektywizmu,
 • równego traktowania wykonawców,
 • przejrzystości.
Wymienione zasady są fundamentalnymi zasadami zamówień publicznych oraz niepublicznych i wynikają z zapisów Pzp oraz z Procedury Udzielania Zamówień.

Jako zamawiający przestrzegamy wymienionych wyżej zasad zarówno w fazie przygotowywania, jak i na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – podczas opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powoływania komisji przetargowej. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronności i obiektywizm.
Zasada uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji to najważniejsza zasada prowadzenia i rozstrzygania postępowań przetargowych. Umożliwia ona każdemu zainteresowanemu podmiotowi równy dostęp do informacji o zamówieniach oraz do samych zamówień. Zasada uczciwej konkurencji dotyczy m.in. opisu warunków udziału w postępowaniu, sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Niekiedy poszczególne tryby przetargowe narzucają minimalną liczbę potencjalnych wykonawców, tak, aby zagwarantować zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Zasadę tę należy mieć również na uwadze podczas przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji wymaga przestrzegania następujących reguł:
 • dopuszczenie do udziału w postępowaniu wielu wykonawców,
 • określenie wymagań gwarantujących dostęp do zamówienia tylko wykonawcom wiarygodnym,
 • określenie warunków zamówienia w sposób umożliwiający wykonawcom przygotowanie konkurencyjnej oferty.
Zasada uczciwej konkurencji odnosi się również do wykonawców. Złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji jest bowiem przesłanką do odrzucenia oferty.
Zasada równości
Zasada równości, zwana także zasadą równego traktowania ubiegających się o zamówienie, nakazuje, by wszystkich wykonawców traktować na równych prawach, z zachowaniem tożsamych kryteriów. Zamawiający nie może zastosować wymagań preferujących określonego wykonawcę. Przestrzeganie zasady równego traktowania polega przede wszystkim na stosowaniu wobec wszystkich wykonawców jednej miary, tj. stawianiu im takich samych wymagań, takiej samej weryfikacji ich spełnienia oraz konsekwencji w ich egzekwowaniu.

Przygotowując postępowanie, zamawiający określa w warunkach zamówienia swoje wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (przedmiotowe), sposobu realizacji zamówienia (kontraktowe) oraz osoby wykonawcy (podmiotowe). Powinien również określić sposób, w jaki wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić spełnienie tych wymagań.
Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców wymaga przestrzegania następujących reguł:
 • określenie wymagań w sposób jednakowy dla wszystkich wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia,
 • określenie sposobu potwierdzenia spełnienia wymagań takiego samego dla wszystkich,
 • podjęcie decyzji określonych w warunkach zamówienia stosownie do wyników oceny wynikającej z porównania złożonych przez wykonawcę informacji oraz dokumentów z wymaganymi.
Zasada równości obowiązuje na każdym etapie postępowania; zarówno podczas stawiania warunków udziału w postępowaniu, jak i podczas oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Oznacza zakaz dyskryminowania wykonawców ze względu na ich status prawny, siedzibę wykonawcy lub jego właściwości.
Zasada przejrzystości
Jednym z wymogów służących realizacji zasady przejrzystości jest jawność postępowania, rozumiana jako dostęp wszystkich zainteresowanych uczestników postępowania do związanych z nim informacji na równych zasadach, a także prowadzenie postępowania z zachowaniem maksymalnej bezstronności i obiektywizmu.
Udzielone zamówienia
GRI 102-9
Wysokie standardy i spójne wytyczne dotyczące współpracy wykonawców z lokalnymi społecznościami, o które dbamy na co dzień, są dla nas ważne. Wszystkie działania realizowane przez wykonawców PSE są postrzegane jako działania naszej organizacji i wpływają na percepcję odbioru wizerunku spółki jako inwestora. W pracy z wykonawcami i dostawcami zależy nam na budowaniu trwałych więzi i partnerskich relacji. We współpracy z szerokim gronem dostawców istotna jest dbałość o spełnianie standardów odpowiedzialności społecznej.
W 2020 r. PSE udzieliły 421 zamówień na realizację zadań inwestycyjnych, dostaw towarów i zakup usług 320 kontrahentom na łączną kwotę 863 461 540 zł. Aż 99,56 proc. wartości kontraktów przyznano kontrahentom z Polski, 0,36 proc. kontrahentom z krajów Unii Europejskiej, a pozostałe 0,08 proc. kontrahentom spoza Unii Europejskiej.
Wskaźnik własny
Główne grupy dostawców PSE to: wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego, dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy świadczące usługi.

Nasza polityka zakupowa realizowana jest zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. ws. udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. ws. koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są – lub są jedynie częściowo – objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).
Kluczowe liczby
Zakończone postępowania o udzielenie zamówień 
  2020 2019 2018
Liczba zamówień 421 481 448
Wartość zamówień w tys. zł 863 462 1 953 755 2 320 040
W 2020 r. podpisano umowy na znacznie niższe wartości w zakresie usług przesyłowych oraz inwestycyjnym (roboty budowlane) dotyczące dostaw.
Liczba wykonawców, podwykonawców i dostawców, z którymi współpraca trwa od kliku lat (2016-2020)
Wskaźnik własny Liczba wykonawców, podwykonawców i dostawców, z którymi współpraca trwa od kliku lat (2016-2020)
Okres współpracy Liczba kontrahentów
1 rok 692
2 lata 209
3 lata 66
4 lata 40
5 lat 28

Współpraca z wykonawcami i podwykonawcami

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
Realizacją procesów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego zajmuje się w naszej organizacji Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI). Jest ona odpowiedzialna za cały przebieg procesu – od wpisania projektu do portfela inwestycji, poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, po moment zakończenia realizacji.

Procesy zakupowe dla CJI realizuje Wydział Zamówień Publicznych i Niepublicznych (dalej: WZ). Wydział ten pełni wiodącą rolę w zakresie prowadzenia i udzielania zamówień inwestycyjnych CJI. Oprócz działań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, pełni funkcje doradcze oraz wspierające klientów wewnętrznych we wszystkich zagadnieniach związanych z prowadzeniem postępowań – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

W 2020 r. WZ przygotowywał naszą organizację na wejście w życie nowelizacji ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp lub Ustawa). Nowelizacja ta była największą zmianą Pzp od 2004 roku. Skala zmian sprawiła, że podmioty biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych musiały zapoznać się ze zmianami i przeszkolić osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w zakresie dokonanych zmian.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku. Znowelizowana Ustawa jest bardziej przejrzysta i szersza od poprzedniej – zawiera 623 artykuły w porównaniu z dotychczasowymi 227. Ustawa porządkuje, doprecyzowuje i wprowadza m.in.:
Odrębne zasady zamówień krajowych i unijnych.
W nowym PZP nastąpiło wyraźne rozgraniczenie procedury dla tzw. zamówień unijnych (tj. o wartości powyżej progów unijnych) od tzw. krajowych – o niższych wartościach.
Obowiązkową elektronizację zamówień krajowych.
Oprócz dotychczasowej, pełnej elektronizacji dla postępowań unijnych ustawodawca wprowadził analogiczne zmiany w procedurach krajowych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. we wszystkich postępowaniach oferty muszą być składane elektronicznie. Złożenie oferty w formie papierowej będzie skutkowało jej obligatoryjnym odrzuceniem.
Zmianę zasad liczenia terminu na zadawanie pytań do SWZ.
Termin na zadawanie pytań do SWZ usztywniono i obecnie zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 4 (zamówienia krajowe) lub 6 (zamówienia unijne) dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do zmawiającego nie później niż odpowiednio 7 lub 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą.
W przypadku, gdyby wybór oferty nie nastąpił w terminie związania, zamawiający może jednokrotnie wezwać wykonawców do przedłużenia związania ofertą, z ewentualnym przedłużeniem wadium. W przypadku braku wyboru oferty w tym terminie zamawiający wzywa najwyżej ocenionego wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
Nowe zasady otwarcia ofert.
Ustawodawca zmienił zasady otwarcia ofert. Obecnie zamawiający ma możliwość otwarcia ofert nawet następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin ich składania (wcześniej takie działanie skutkowałoby unieważnieniem przetargu). W przypadku awarii systemu informatycznego, za pomogą którego zamawiający prowadzi postępowanie, otwarcie ofert będzie mogło nastąpić po ustaniu awarii. Nowa regulacja nie przewiduje czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert, a jedynie nakłada na zamawiającego obowiązek udostępnienia informacji na ten temat na stronie internetowej i to wyłącznie w zakresie danych wykonawcy oraz zaoferowanej przez niego ceny ofertowej.
Szerszy obowiązek składania oświadczeń o bezstronności.
Zgodnie z nowymi przepisami PZP, oświadczenie o bezstronności są zobowiązane złożyć nie tylko osoby odpowiedzialne po stronie zamawiającego za dokonywanie czynności w postępowaniu, lecz także osoby udzielające zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego, w tym osoby zawierające umowę o zamówienie publiczne.
Zmienione podstawy odrzucenia oferty.
Nowa ustawa modyfikuje katalog podstaw odrzucenia oferty. Wskazuje, że odrzuceniu podlegają m.in. oferty:
 • złożone po wyznaczonym terminie (dotychczas nie wynikało to z przepisów ustawy);
 • w których wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania;
 • które zostały sporządzone lub przekazane niezgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego;
 • które zostały złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu lub wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału bądź nie złożyli wymaganych dokumentów (dotychczas była to podstawa wykluczenia wykonawcy).
Zawartość umowy o zamówienie publiczne.
Ustawodawca zmienił szereg przepisów mających na celu zrównoważenie pozycji stron umów i określenie zasad kształtowania stosunków między nimi. Nowe przepisy obejmują m.in.:
 • wprowadzenie katalogu klauzul zakazanych dotyczących np. zakazu ustalania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie;
 • możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron;
 • wskazanie obowiązkowych postanowień umów, zasad określania terminu wykonania zamówienia;
 • wprowadzenie zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy;
 • wprowadzenie zasad ewaluacji realizacji umowy;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w przypadku umów trwających powyżej 12 miesięcy.
Obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nowa ustawa ogranicza zasadniczo próg wysokości zabezpieczenia, jakiego może żądać zamawiający, do 5 proc. ceny. 10 proc. zabezpieczenia jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem opisanego w dokumentacji ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

W związku z nowelizacją PZP, zmienione zostały regulacje wewnętrzne naszej organizacji, w tym Procedura Udzielania Zamówień w PSE oraz Szczególne Warunki Udzielania Zamówień w CJI. Zostały one dostosowane do istniejącego stanu prawnego. Wprowadzona została również pełna elektronizacja zamówień. Postępowania o udzielenie zamówień w PSE są prowadzone na Platformie Zakupowej, która jest kompleksowym narzędziem wspierającym procedurę udzielania zamówień niepublicznych i publicznych zgodnie z wytycznymi nowelizacji Ustawy. Aplikacja wspiera obsługę postępowań we wszystkich trybach ustawowych i pozaustawowych oraz elektroniczną komunikację z wykonawcami w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniu, zbierania ofert, przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz innych informacji wymienianych w toku udzielania zamówienia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj