Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych na terenach, na których realizujemy inwestycje sieciowe lub prace związane z utrzymaniem naszej infrastruktury.

W naszej codziennej działalności kształtujemy innowacyjne środowisko pracy. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu elektroenergetycznego. Bardzo ważnym obszarem zarządzania jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników PSE.

Flagowe projekty społeczne


GRI 103-1 GRI 103-3
Założenia do prowadzenia działań społecznych przez PSE
Jako PSE prowadzimy działania na rzecz społeczności lokalnych na terenach, na których realizujemy inwestycje sieciowe lub prace związane z eksploatacją istniejącej infrastruktury. Rozumiemy swoją współodpowiedzialność za rozwój społeczeństwa oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców gmin i powiatów, w których aktywnie działamy. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i oczekiwania oraz zachęcamy do integracji i podejmowania działań wokół istotnych dla nich spraw, by mogli współtworzyć i rozwijać infrastrukturę społeczną.

Nasza organizacja w 2020 roku przeznaczyła ok. 4,29 mln zł na realizację projektów społecznych, które podejmowały cele związane z ochroną środowiska, promocją zdrowia, edukacją, poprawą jakości życia i eliminacją nierówności.

Część tej kwoty przeznaczyliśmy na wsparcie służby zdrowia i działania, których celem był zakup sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych w placówkach medycznych do zapobiegania, zwalczania i niwelowania skutków pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19

Kontynuowaliśmy również wspieranie oddolnych, długofalowych inicjatyw w ramach dobrosąsiedzkiego programu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. W II edycji programu w ponad 70 gminach z 9 województw wyróżniliśmy 59 urzędów gmin, 18 jednostek samorządowych oraz 30 organizacji pozarządowych, którym przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 2 mln zł w kategoriach: zdrowie, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, aktywność fizyczna, edukacja, bezpieczeństwo i środowisko.
W 2020 roku PSE wsparły długofalowe inicjatywy m.in. w obszarach:
  • Ochrony środowiska;
  • Promocji zdrowia;
  • Bezpieczeństwa;
  • Edukacji;
  • Poprawy jakości życia obywateli;
  • Działań eliminujących nierówności.

Wskaźnik własny
Inicjatywy z obszaru: OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska
Wytyczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Polanów
Teren biznesowy PSE: realizacja projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem i wyprowadzeniem mocy z Morskich Farm Wiatrowych.

Ideą projektu wytyczenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Polanów była potrzeba stworzenia miejsca do edukacji i rekreacji przeznaczonego dla mieszkańców.

W tym celu wykorzystano przestrzeń będącą centrum lokalnego ekosystemu – tereny rzeki Grabowej, miejskiego zbiornika wodnego, okolicznych lasów, obszaru Natura 2000, wzniesień otaczających gminę Polanów, takich jak Góra Warblewska, szlaków rowerowych, takich jak „Greenway Naszyjnik Północy” oraz ścieżki do nordic walkingu. Dzięki zainstalowaniu elementów architektury krajobrazowej – tematycznych tablic, ławostołu z planszą edukacyjną czy specjalnych ekologicznych fotościanek, możliwe było zachęcenie mieszkańców do zdobycia wiedzy na temat walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia. Dofinansowane działania mają charakter długotrwały – na terenie realizacji projektu planowane są plenerowe zajęcia z przyrody i biologii oraz warsztaty tematyczne.

Projekt o wartości 20 tys. zł był realizowany od sierpnia do listopada 2020 roku. Swoim zasięgiem objął ok. 20 tys. osób – m.in. rodziny z dziećmi i starszych mieszkańców.
Ochrona środowiska
Budowa systemu napowietrzania w miejskich stawach na terenie gminy Lwówek Śląski
Teren biznesowy PSE: budowa linii 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice.

Ideą projektu była kontynuacja rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej – Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim – poprzez wzbogacenie krajobrazu parku w nowe walory estetyczne.

Stworzenie systemu napowietrzania miejscowych stawów znacznie poprawiło jakość wody – w szczególności w tych punktach, w których stawy występują w układzie zamkniętym, a zatem są pozbawione dostępu do świeżej wody. Zamontowany system zapewnił podniesienie zawartości tlenu w wodzie, co stworzyło lepsze warunki do życia dla ryb oraz przyczyniło się do wyhamowania rozwoju alg i zmniejszenia populacji komarów. Projekt został ujęty w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2018-2023, jako odpowiedź na postulat mieszkańców, którzy sygnalizowali zbyt wolną rozbudowę wspólnej przestrzeni publicznej.

Wartość projektu: 20 tys. zł. Projekt realizowano od lipca do końca listopada. Objął zasięgiem ponad 17 tys. mieszkańców gminy.
Inicjatywy z obszaru: PROMOCJA ZDROWIA
"Promocja
Współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych na rzecz walki z COVID-19
Teren biznesowy PSE:
 • linia 400 kV relacji Pątnów-Kromolice (w eksploatacji),
 • linia 400 kV relacji Plewiska-Piła Krzewina (w eksploatacji),
 • linia 220 kV relacji Pątnów-Podolszyce (w eksploatacji),
 • linia 220 kV relacji Łagisza-Byczyna/Halemba oraz Kopanina-Katowice (w eksploatacji).


Ideą projektu PSE, Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Zdrowia było podjęcie działań prewencyjnych, zmierzających do zniwelowania skutków pandemii koronawirusa na terenach, na których PSE prowadzą działalność jako krajowy operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Celem działań było udzielenie pomocy sprzętowej i materiałowej placówkom medycznym oraz ich pracownikom – będących na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Projekt miał wartość ponad 1,44 mln zł.

Wsparcie trafiło do:
 • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
 • Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
 • Szpitala Św. Józefa w Mikołowie,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli.

Partnerzy PSE otrzymali: darowizny na zakup środków ochrony osobistej, urządzenia oddechowe podtrzymujące życie, kardiomonitory, elektroniczne termometry bezdotykowe, aparaty do leczenia tlenem oraz pojazd do przewozu próbek z testami laboratoryjnymi.
"Promocja
Współpraca z fundacją Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom
Teren biznesowy PSE:
 • realizacja projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem i wyprowadzeniem mocy z Morskich Farm Wiatrowych,
 • budowa linii 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów,
 • budowa linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna,
 • budowa linii 400 kV relacji Baczyna Plewiska,
 • linia 220 kV relacji Byczyna-Jamki/Koksochemia (w eksploatacji).


Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa.

Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocową w kraju było dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby ośrodków ochrony zdrowia w Polsce.

W ramach współpracy z PSE pomoc w postaci przenośnych respiratorów, maseczek chirurgicznych, rękawiczek i fartuchów ochronnych trafiła do instytucji medycznych działających na terenie gmin i powiatów, w których istnieje lub powstaje infrastruktura najwyższych napięć.

Otrzymali ją m.in.:
 • Szpital Pucki,
 • Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,
 • Szpital Powiatowy w Kartuzach,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce,
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Projekt miał wartość 400 tys. zł.
Edukacja
Utworzenie sali integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie
Teren biznesowy PSE: budowa linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna.

Ideą projektu było stworzenie pierwszej w gminie Celestynów sali integracji sensorycznej, umożliwiającej wychowankom miejscowego przedszkola wyrównanie deficytów rozwojowych.

Do tej pory okoliczni mieszkańcy mieli utrudniony dostęp do bezpłatnych form terapii dla dzieci. Byli zmuszeni do korzystania z prywatnych gabinetów.

Sala uruchomiona z pomocą PSE jest skierowana do dzieci doświadczających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, nadpobudliwych, nadruchliwych, ale również z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami utrudniającymi prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Sala, profesjonalnie wyposażona w cały niezbędny sprzęt do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, służy także do prowadzenia innych, specjalistycznych zajęć takich jak terapia ręki, trening umiejętności społecznych oraz gimnastyka korekcyjna.

Wartość projektu wyniosła 20 tys. zł.

Projekt, realizowany od lipca do połowy grudnia 2020 r., objął swoim zasięgiem 200 uczniów.
Edukacja
Modernizacja sali chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej
Teren biznesowy PSE: modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki oraz Byczyna-Koksochemia.

Ideą projektu była modernizacja licealnego laboratorium chemicznego. W ramach współpracy liceum i PSE zakupione zostały dwa 8-osobowe, wyspowe stoły oraz metalowa szafa na odczynniki chemiczne.

Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie wzbogaciła i uatrakcyjniła zajęcia szkolne, co wpłynęło na poprawę standardu i jakości nauczania w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach chemicznych, przyrodniczych i biologicznych. Nowoczesne wyposażenie stanowi tym samym bardzo ważne narzędzie w promocji II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej wśród absolwentów szkół podstawowych.

Z nowego sprzętu laboratoryjnego poza licealistami korzystają – w ramach pokazowych zajęć i warsztatów – również uczniowie szkół podstawowych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

Wartość projektu wyniosła ok. 20 tys. zł.

Projekt, realizowany od grudnia do marca, objął zasięgiem 1000 uczniów.
Inicjatywy z obszaru: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI
Poprawa jakości życia obywateli
Wytyczenie wiązowskich szlaków rowerowych
Teren biznesowy PSE: budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Ideą projektu był rozwój turystyki krajoznawczej na terenach gminy Wiązowna o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wiązowskie szlaki rowerowe prowadzą drogami asfaltowymi, gruntowymi, a w wyjątkowych punktach leśnymi duktami i drogami dla rowerów. Na szczególną uwagę zasługuje ich położenie wzdłuż rezerwatów w dolinie rzek Świder oraz Mienia, w tym terenów chronionych na obszarze Natura 2000.

W ramach projektu przy poszczególnych trasach zainstalowano wiaty z ławami, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice z opisami. Szlaki są przystosowane zarówno dla doświadczonych kolarzy, jak i amatorów, rodzin z dziećmi czy seniorów. Na trasie, dzięki wsparciu PSE, pojawiły się również drogowskazy kierunkowe typowe dla szlaków rowerowych. Tabliczki wykonane są z metalu odpornego na działania atmosferyczne. Dzięki temu dłużej przetrwają w terenie. Pierwszy ze szlaków biegnie z Wiązownej do Duchnowa, a drugi z Kącka do Kopek.

Projekt, o wartości 20 tys. zł, był realizowany od sierpnia do grudnia 2020 r. we współpracy z PTTK Oddział Mazowsze z Warszawy przy wsparciu technicznym Spółdzielni Socjalnej Odmiana z Wiązownej. Swoim zasięgiem objął 2000 mieszkańców.
Poprawa jakości życia obywateli
Budowa street workout parku na terenie gminy Świerzawa
Teren biznesowy PSE: budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice.

Ideą projektu było stworzenie zewnętrznego parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Park zaprojektowano specjalnie z myślą o mieszkańcach uprawiających kalistenikę – trening oporowy oparty na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację.

Park, z którego można korzystać przez cały rok, powstał w miejscu byłego kortu tenisowego, na terenie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Stara Kraśnica. Jego użytkownikami są mieszkańcy gminy Świerzawa oraz sąsiednich gmin i miejscowości. Są to głównie osoby aktywne, uprawiające sport.

Wartość projektu: 20 tys. zł.

Projekt objął zasięgiem ponad 7000 osób. Był realizowany od sierpnia do połowy grudnia 2020 roku.
Poprawa jakości życia obywateli
Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie
Teren biznesowy PSE: realizacja projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem i wyprowadzeniem mocy z Morskich Farm Wiatrowych.

Ideą projektu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 oraz po jej ustąpieniu.

W promieniu 15 km od wsi Żydowo znajduje się aż 12 jezior. W okresie poprzedzającym realizację projektu, miejscowa jednostka OSP zaobserwowała rosnące zainteresowanie aktywnościami na świeżym powietrzu wzdłuż terenów wodnych. Doszło wtedy też do śmiertelnego wypadku z udziałem mieszkańca. Zakup nowej łodzi przyczynił się do poprawy szybkości reakcji w sytuacjach zagrożeń w obrębie gminnych jezior. Projekt poprawił bezpieczeństwo mieszkańców gminy Polanów, w tym osób najczęściej wypoczywających nad wodą.

Wartość projektu: 20 tys. zł.

Projekt był realizowany od sierpnia do połowy grudnia 2020 roku. Swoim zasięgiem objął ponad 8000 osób.
Inicjatywy z obszaru: ELIMINACJA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH
Wykluczenie społeczne
Wyrównanie szans dzieci z terenów wiejskich gminy Pszczew poprzez organizację zajęć z zakresu robotyki i programowania
Teren biznesowy PSE: budowa linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska.

Ideą projektu było wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z ograniczonymi możliwościami finansowymi.

Poprzez organizację zajęć w każdym sołectwie dzieci mogły spędzić czas wolny w kreatywny i kształcący sposób.

Zajęcia online zorganizowano w 12 sołectwach gminy. Były to: Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Świechocin, Szarcz i Zielomyśl.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pierwszej kolejności rekrutowano dzieci z rodzin o najmniejszych dochodach i możliwościach rozwoju. W ramach realizowanego projektu zakupiono zestawy robotów, które będą w przyszłości wykorzystane podczas stacjonarnych zajęć w salach i świetlicach wiejskich sołectw gminy Pszczew.

Wartość projektu: 19 tys. zł.

Projekt był realizowany w listopadzie 2020 roku. Objął swoim zasięgiem 500 osób.

Kluczowe liczby

4,29

mln zł

łączna wartość przekazana przez PSE na działania społeczne w 2020 roku
270

beneficjentów ─ podmiotów, które skorzystały ze wsparcia społecznego PSE w 2020 roku.

1,96

mln zł

wartość darowizn rzeczowych i finansowych z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19

164

zrealizowane projekty

w tym 100 w formule sponsoringu społecznego oraz 64 w formule darowizn zrealizowane na terenie 172 gmin w 11 województwach

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj