Wpływ na gospodarkę i rynek
Naszym priorytetem jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski.

Jesteśmy spółką strategiczną, wywierającą istotny wpływ na całą gospodarkę Polski oraz na poszczególne branże. Mamy realny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz w rozwój regionów.

Aby zapewnić bezpieczną przyszłość i stabilną pracę KSE oraz optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców systematycznie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe.

Nasz wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Kluczowe liczby

Gospodarka i rynek

6,58 mld zł

wartości dodanej dla polskiej gospodarki

916,1 mln zł

wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce

996,13 mln zł

łącznie w podatkach i składkach odprowadzonych do. budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Miejsca pracy

17 957

utrzymanych miejsc pracy na krajowym rynku

Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski. Do zadań spółki należą: utrzymanie i rozwój sieci przesyłowej, zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym, w tym bilansowanie sieci, a także współpraca z innymi OSP.

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wpływa znacząco na wzrost gospodarczy Polski, który znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu dochodów i poziomu jakości życia Polaków. Takie oddziaływanie PSE na rozwój gospodarczy możliwe jest dzięki współpracy firmy z licznymi przedsiębiorcami.

Jako płatnik podatków i pozostałych opłat pozytywnie oddziałujemy na lokalne, regionalne i ogólnopolskie budżety, umożliwiając finansowanie wielu znaczących inwestycji.
Jesteśmy strategiczną spółką, ale także istotnym pracodawcą oraz kluczowym klientem i partnerem biznesowym dla wielu podmiotów gospodarczych. Poprzez swoją codzienną działalność, PSE wywierają istotny wpływ na całą gospodarkę Polski i poszczególne branże.

Skala i zakres działalności sprawiają, że nasza spółka jest także istotnym płatnikiem składek, opłat i podatków na rzecz państwa oraz samorządów. Środki te trafiają zarówno do budżetu centralnego, jak i lokalnych budżetów samorządowych, a następnie przeznaczane są na inwestycje oraz działania wpływająjące na poprawę życia Polaków.
Wywieramy pozytywny wpływ na wszystkie gałęzie polskiej gospodarki: sektor energetyczny, handel, budownictwo, sektor usług profesjonalnych i biznesowych oraz rolnictwo, hotelarstwo i gastronomię. Wpływ ten generujemy poprzez wszystkie elementy naszego modelu tworzenia wartości, tj.:
 1. Zarządzanie pracą krajowego systemu elektroenergetycznego;
 2. Realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego;
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywną współpracę z otoczeniem spółki.
Do analizy wpływu działalności PSE na gospodarkę został wykorzystany model przepływów międzygałęziowych (model Leontiefa). Przedstawia on wpływ naszej działalności w trzech kategoriach:

Wartość dodana wygenerowana w gospodarce

Zatrudnieni pracownicy i tworzone nowe miejsca pracy


Wypłacane wynagrodzenia

Tysiące kilometrów sieci elektroenergetycznej w trzech wymiarach
W celu ukazania szerokiego wpływu naszej działalności na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla wzrostu gospodarczego: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.
Każdemu z wymienionych mierników wpływu można przypisać trzy wymiary, za pośrednictwem których wspieramy rozwój polskiej gospodarki i wpływamy na poprawę jakości życia Polaków:
 • Wymiar bezpośredni – wynikający z działalności podstawowej PSE.
 • Wymiar pośredni – generowany wśród kontrahentów i podmiotów z branż powiązanych.
 • Wymiar indukowany – dalszy wzrost generowany na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych.
W tegorocznym raporcie oprócz wpływu działalności operacyjnej, dodatkowo został obliczony wpływ wydatków inwestycyjnych (CAPEX)1. Popyt inwestycyjny jest elementem popytu końcowego w gospodarce, który stanowi impuls dla produkcji globalnej. Za pomocą modelu Leontiefa, obliczono mnożniki input-output, które pokazują w jaki sposób wzrost popytu końcowego przekłada się na wzrost produkcji globalnej.
[1] W analizie uwzględniono 83,14 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez PSE w roku 2020.
 

Wpływ PSE na gospodarkę Polski w 2020 roku

2,78 mld zł
wartość dodana

2 627
miejsc pracy

ponad 234 mln zł
wartość wynagrodzeń

ponad 2,1 mld zł
wartość dodana

8 529
miejsca pracy

ponad 380 mln zł
wartość wynagrodzeń

827 mln zł
wartość dodana

4 265
miejsc pracy

ponad 159 mln zł
wartość wynagrodzeń

843 mln zł
wartość dodana

2 536
miejsc pracy

ponad 142 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych

Wytworzona wartość dodana

Wartość dodana to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.
Produkcja globalna to suma:
 • przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji,
 • zmiany stanu zapasów produktów,
 • kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby,
 • marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży.
Zużycie pośrednie obejmuje łącznie: wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych, usług obcych, wydatki na podróże służbowe i inne koszty2.
[2] Dla PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podstawie danych z rachunku zysków i strat poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach w 2017 i 2018 roku.
Wartość dodana wytworzona dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych:

6,58 mld zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020 roku dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych.

Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna (poniesione nakłady inwestycje na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych)
Wartość dodana wytworzona dzięki działalności PSE z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych:

5,74 mld zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki działalności PSE z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych.
Jest to kwota zbliżona do wartości 6 mld zł, która w 2020 r. została przeznaczona na wsparcie wszystkich gmin i powiatów w Polsce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych3.

 • 2,78 mld zł - bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym (produkcji oraz przesyłu energii elektrycznej).
 • W branżach, w których PSE dokonuje zakupów sprzętu, materiałów i usług oraz w branżach z nimi powiązanych spółka przyczyniła się do wytworzenia łącznie ponad 2,1 mld zł wartości dodanej.
 • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom PSE, pracownikom dostawców i podwykonawców w całym łańcuchu dostaw pozwoliły wytworzyć w 2020 r. indukowaną wartość dodaną w wysokości 827 mln zł.
W porównaniu do roku 2019 w 2020 r. wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności PSE była większa o 351 mln zł.
Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych w 2020 r. (w tys. zł)

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności inwestycyjnej PSE4:

843,2 mln zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych.

Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2020 roku (w tys. zł)


[4] W analizie uwzględniono 83,14 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez PSE w roku 2020.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia są jednym z ważniejszych mierników zamożności gospodarstw domowych, a jednocześnie – gwarancją zaspokojenia potrzeb ich mieszkańców. Poprzez swoją działalność i zatrudnienie własnych pracowników oraz pośredni wpływ na wykonawców, dostawców i podwykonawców, PSE generują dodatkowe wynagrodzenia w wielu gałęziach krajowej gospodarki.
Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych:

916,1 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2020 roku dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna (poniesione nakłady inwestycje na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych)
Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności PSE z wyłączeniem poniesionych nakładów inwestycyjnych:


 • 773,5 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2020 roku dzięki działalności PSE z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych.
 • Ponad 234 mln zł wyniosła suma wynagrodzeń netto w PSE w 2020 roku.
 • Dzięki zakupom u dostawców oraz powiązaniom w gospodarce pomiędzy poszczególnymi gałęziami dostawcy oraz poddostawcy mogli wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenia w wysokości ponad 380 mln zł.
 • W gospodarce krajowej nastąpił dalszy wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu dochodów oraz konsumpcji gospodarstw domowych. Są to wynagrodzenia wygenerowane w sposób indukowany. Ich wartość w 2020 r. wyniosła ponad ponad 159 mln zł.
3,3
Efekt mnożnikowy

Każda złotówka przeznaczona na wynagrodzenia netto w PSE, to dodatkowe ponad 2 złote wygenerowanego wynagrodzenia w całej gospodarce.


W porównaniu do roku 2019 w 2020 roku wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności PSE były wyższe o 106 862 tys. zł. Taka kwota pozwoliłaby na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla 356 dzieci5.
[5] Wysokość świadczenia na jedno dziecko to 300 zł.
Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE z wyłączeniem poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2020 r. (tys. zł)
Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności inwestycyjnej PSE

142,5 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2020 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych.

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2020 roku (w tys. zł)

Zatrudnienie

Zatrudnienie to istotny obszar wpływu zarówno gospodarczego, jak i społecznego. PSE poprzez swoją działalność nie tylko tworzą i utrzymują miejsca pracy w swojej organizacji, ale również wpływają na zatrudnienie u dostawców oraz w podmiotach powiązanych w całej gospodarce.
Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych:

17 957 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2020 roku dzięki działalności PSE z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna (poniesione nakłady inwestycje na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych)
Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności PSE z wyłączeniem poniesionych nakładów inwestycyjnych:
  • 15 421 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki działalności PSE z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę oraz modernizację stacji i linii elektroenergetycznych.
  • W 2020 r. przeciętna liczba zatrudnionych w PSE wyniosła 2 627 pracowników.
  • Poprzez codzienną działalność, realizowane inwestycje oraz inne zadania, w ramach których PSE współpracują z wieloma firmami z różnych branż, utrzymywanych jest 8 529 miejsc pracy w różnych branżach.
  • Efekt indukowany działalności PSE, to 4 265 miejsca pracy w całej gospodarce.
5,87
Efekt mnożnikowy

1 miejsce pracy w PSE to prawie 5 (4,87) dodatkowych miejsc pracy stworzonych w całej gospodarce.

W porównaniu do roku 2019 w 2020 r. liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarce dzięki działalności PSE była większa o 1994. Gdyby wszystkie te osoby pochodziły z powiatu przasnyskiego – bezrobocie rejestrowane w tym powiecie spadłoby do zera6.

[6] 1994 – bezrobotni zarejestrowani w powiecie przasnyskim, koniec 2020, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE z wyłączeniem poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2020 r. (liczba miejsc pracy)

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

2 536 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2020 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych.

Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2020 roku (liczba miejsc pracy)

Podatki i opłaty

Prowadzimy jeden z największych w Europie ─ program inwestycyjny na rzecz rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej. Mamy istotny wkład w podatki i inne opłaty, które stanowią dochody sektora finansów publicznych. Liczne inwestycje publiczne, możliwe dzięki dochodom z podatków i innych opłat, pozwalają m.in. na zwiększenie dostępności transportowej, ochronę środowiska, edukację oraz poprawę jakości życia.

996,13 mln zł – łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 r. przez PSE. To kwota porównywalna do tej, jaką w 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał w ramach dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska w województwie śląskim7.

Łączna kwota podatków, opłat i składek była o 50,89 mln zł wyższa niż w roku 2019.

230,35 mln zł – suma wpłat z tytułu podatków dochodowych (PIT i CIT) w roku 2020.

Jest to rozkład wszystkich podatków wpłacanych przez PSE na rzecz państwa. Do budżetu centralnego trafia 65 proc. łącznej kwoty podatków, a do budżetów lokalnych 35 proc.

Prawie 65 proc. podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2020 to składki odprowadzone do budżetu centralnego. Zostały one odprowadzone z tytułu podatków, których zestawienie prezentuje poniższy wykres.
Pozostałe 35 proc. to składki odprowadzone do budżetów lokalnych, według następującego podziału:
Wskaźnik własny

Najwięksi lokalni beneficjenci podatkowi

Z tytułu podatków zapłaconych przez PSE do budżetów województw trafiło łącznie ponad 26,3 mln zł.

W Łodzi, w 2020 roku podobną kwotę przeznaczono na wsparcie dla osób bezrobotnych, które chciały założyć własną działalność gospodarczą8.

Do budżetów powiatów PSE w 2020 roku wpłaciły ponad 9 mln zł.
[8] Całkowita kwota dostępna w ramach dofinansowania to 25 mln zł https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/25mlnzl-nazalozenie-wlasnej-firmy-wlodzi-id36490/2020/9/15/

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj