Model biznesowy i tworzenia wartości
Jako operator systemu przesyłowego i strategiczna spółka polskiego sektora energetycznego odpowiadamy za dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Zadanie to realizujemy poprzez sprawne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego.

Aktywnie uczestniczymy w transformacji rynku energii. Jesteśmy zaangażowani w proces synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Budujemy wartość PSE w oparciu o kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny.
Model biznesowy i tworzenia wartości

Model tworzenia wartości

1. Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Dbamy o rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.
3. Wspieramy aktywny udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.

 • PSE są zaangażowane w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie tworzenia:
  • Flow-Based Market Coupling dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego,
  • transgranicznego rynku bilansującego.
 • Prowadzimy działania na rzecz wzmocnienia koordynacji wymiany transgranicznej w Europie, m.in. w zakresie ograniczenia przepływów nieplanowych przez KSE .

Nasz wkład

   • Wdrożyliśmy mechanizm jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego na granicach polskich. Polski obszar rynkowy funkcjonuje w ramach mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (ang. Single Intra-Day Coupling – SIDC), realizowanego z wykorzystaniem platformy XBID, od 19 listopada 2019 roku. Mechanizmem SIDC zostały początkowo objęte cztery granice Polski (CZ-PL, DE-PL, LT-PL, PL-SE). Rozpoczęto prace nad włączeniem do SIDC granicy PL-SK.
   • Wdrożyliśmy mechanizm umożliwiający działanie więcej niż jednego NEMO w polskim obszarze rynkowym (MNA) – w roku 2020 nastąpiła znaczna intensyfikacja prac nad wdrożeniem w polskim obszarze rynkowym mechanizmów pozwalających na działanie więcej niż jednego operatora rynku energii – NEMO (ang. Multi NEMO Arrangements – MNA). W założeniu działalność wielu NEMO ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności usług na rynku energii. Produkcyjne wdrożenie MNA i wejście nowych NEMO na polski rynek energii nastąpiło 9 lutego 2021 roku.
   • Wdrożyliśmy przejściowy (NTC-based) mechanizm jednolitego łączenia rynków dnia następnego na granicach synchronicznych Polski – 17 czerwca 2021 r. nastąpiło włączenie polskich granic synchronicznych (PL-DE, PL-CZ, PL-SK) do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia następnego ( SDAC ) w ramach projektu Interim Market Coupling (ICP). Wdrożenie projektu ICP umożliwiło połączenie wszystkich krajów UE w ramach jednolitego runku dnia następnego, co stanowi znaczący krok w rozwoju europejskiego rynku energii.
   • Pracujemy nad wdrożeniem docelowego (Flow-based) mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia następnego na granicach synchronicznych Polski – kolejnym krokiem, po wdrożeniu ICP, planowanym na pierwszy kwartał 2022 r., jest przejście do rozwiązania docelowego dla SDAC, tj. mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego w Regionie Core, opartego o metodę Flow-Based Market Coupling.
   • Pracujemy nad rozwojem SIDC i SDAC – utworzyliśmy klasę inicjatyw wpisujących się w obszar wdrażania i rozwoju Market Coupling. Najważniejsze z nich, planowane do wdrożenia w horyzoncie następnych kilku lat to: (i) dołączenie granicy PL-SK do SIDC, (ii) implementacja 15-minutowych produktów rynkowych w SDAC, (iii) implementacja 15-minutowych produktów rynkowych w SIDC, (iv) wprowadzenie aukcji Intra-day, (v) wdrożenie w SIDC rozwiązania pozwalającego na automatyczne uwzględnianie strat przesyłowych na połączeniach HVDC oraz (vi) wdrożenie metody flow-based w SIDC.
   • Wskaźnik własny Przedstawiciele PSE są zaangażowani w prace instytucji oraz agencji europejskich:
    • Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 42 operatorów systemów przesyłowych z 35 krajów.
     Najważniejszymi elementami struktury roboczej ENTSO-E są:
     • Komitet Pracy Systemu,
     • Komitet Rozwoju Systemu,
     • Komitet Rynku,
     • Komitet Badań, Rozwoju i Innowacji,
     • Komitet ds. Cyfryzacji,
     • Grupa ds. Prawa i Regulacji działająca na zasadach komitetu.
      W każdym z nich PSE mają swoją reprezentację.
    • Komisja Europejska. Współpraca w zakresie identyfikacji infrastruktury krytycznej zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
    • Parlament Europejski, ACER. Współpraca dotyczy koordynacji prac w Radzie Unii Europejskiej.
   • Blisko 100 przedstawicieli naszej spółki aktywnie uczestniczy w pracach w ramach organizacji ENTSO-E.
   • Zestawianie oferowanych przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2020 roku:
    • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji rocznej:
     • profil synchroniczny
      • eksport: 0 GWh,
      • import: 0 GWh;
    • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji miesięcznej:
     • profil synchroniczny
      • eksport: 331 GWh,
      • import: 0 GWh;
     • połączenie z Ukrainą (linia Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku import
      • import: 1 559 GWh.
    • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia następnego wymiany międzysystemowej:
     • profil synchroniczny
      • eksport: 19 329 GWh,
      • import: 6 994 GWh;
     • połączenie LitPol Link z Litwą
      • eksport: 3 900 GWh,
      • import: 4 068 GWh;
     • połączenie SwePol Link ze Szwecją
      • eksport: 4 407 GWh,
      • import: 4 477 GWh;
     • wspólne ograniczenie bilansowe dla połączeń LitPol Link i SwePol Link
      • eksport: 10 321 GWh,
      • import: 12 947 GWh.
    • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej:
     • proces jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego
      • Polska – Czechy
       • eksport: 5 262 GWh,
       • import: 1 297 GWh;
      • Polska – Niemcy
       • eksport: 18 516 GWh,
       • import: 518 GWh;
      • Polska – Litwa
       • eksport: 1 166 GWh,
       • import: 1 667 GWh;
      • Polska – Szwecja
       • eksport: 1 033 GWh,
       • import: 528 GWh;
      • wspólne ograniczenia bilansowe
       • eksport: 5 849 GWh,
       • import: 1 781 GWh;
     • proces alokacji dnia bieżącego typu explicit
      • Polska – Słowacja
       • eksport: 7 618 GWh,
       • import: 4 661 GWh.
Dbamy o rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.

 • PSE są zaangażowane w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie prowadzenia procesów rynku mocy.
 • Wdrażamy kolejne segmenty docelowego europejskiego modelu rynku energii elektrycznej na granicach KSE (tzw. Target Model).
 • Skutecznie bilansujemy system elektroenergetyczny, w szczególności w zakresie:
  • bezawaryjnej realizacji procesów rynku bilansującego,
  • rozwoju mechanizmów rynku bilansującego.

Nasz wkład

Wskaźnik własny
 • Piąta na polskim rynku mocy aukcja główna odbyła się 14 grudnia 2020 r. i obejmowała rok dostaw 2025. W jej wyniku zostało zawartych łącznie 55 umów mocowych na 1, 7 i 15 okresów dostaw.
Rok dostaw Cena zamknięcia aukcji (zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (MW) Runda zakończenia aukcji
2025 172,85 55 2 367,304 7.
Tab. Podsumowanie aukcji głównej przeprowadzonej w roku 2020

Wskaźnik własny
 • W wyniku aukcji dodatkowych na polskim rynku mocy przeprowadzonych 16 marca 2021 r. na poszczególne kwartały roku dostaw 2022, zostało zawartych łącznie 40 umów mocowych.
Kwartał roku 2022 Cena zamknięcia aukcji (zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (MW) Runda zakończenia aukcji
I 186,701 40 1 020,674 5.
II 320,00 23 379,771 1.
III 320,00 22 360,921 1.
IV 240,02 40 887,804 3.
Tab. Podsumowanie aukcji dodatkowych przeprowadzonych w 2021 roku

  • Liczba granic objętych mechanizmem rynkowym zgodnym z europejskim modelem docelowym – cztery granice:
   • Polska-Szwecja,
   • Polska-Litwa,
   • Polska-Niemcy,
   • Polska-Czechy.

 • Liczba zastosowanych procedur awaryjnych na rynku bilansującym – 0 (zero).Wspieramy aktywny udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.

 • Rozwijamy mechanizmy aktywnego uczestnictwa odbiorców w bilansowaniu KSE.
 • Rozwijamy mechanizmy aktywnego udziału odbiorców w rynku energii elektrycznej.
 • Wspieramy różnorodne formy rynkowego funkcjonowania odbiorców, takich jak: prosumenci, agregatorzy, klastry energii.

Nasz wkład
W celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w 2020 r. nasza spółka zawarła łącznie 27 umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej: DSR) w podziale odpowiednio na:
 • Program Gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie):
  • 6 umów w pakiecie zimowym (program obejmujący cały KSE) na okres od 1 lutego do 31 marca 2020 r. oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 612 MW w poszczególnych godzinach,
  • 6 umów w pakiecie letnim (program obejmujący KSE z wyłączeniem 5 obszarów) na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 683,7 MW do 764,7 MW w poszczególnych godzinach,
  • 7 umów (na 5 zdefiniowanych obszarach KSE: Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra) w pakiecie letnim na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 25,5 MW w poszczególnych godzinach,
 • Program Bieżący (płatność za wykonanie) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4 umowy.
 • Program Bieżący Uproszczony (płatność za wykonanie) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4 umowy.
PSE jeszcze 28 grudnia 2020 r. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku. Warunki nabywania nowej usługi zostały opracowane z wykorzystaniem najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR. Otwarcie ofert odbyło się 4 lutego 2021 roku. Oferty przedstawiło łącznie 6 potencjalnych wykonawców. Po dokonaniu formalnej oceny oraz weryfikacji ofert 1 marca 2021 r. PSE rozstrzygnęły postępowanie i podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w ww. postępowaniu oraz zawarły umowy z wyłonionymi wykonawcami.

1. Rozbudowujemy infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania naszej spółki oraz pracy systemu elektroenergetycznego poprzez prowadzone inwestycje.
2. Przeprowadzamy konserwacje i remonty sieci przesyłowej.
3. Prowadzimy komunikację społeczną wokół realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.Rozbudowujemy infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania naszej spółki oraz pracy systemu elektroenergetycznego poprzez prowadzone inwestycje.

 • Dbamy o rozwój systemu przesyłowego.
 • Realizujemy inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej.
 • Dbamy o zapewnienie ciągłości przesyłania energii elektrycznej.
 • Inwestujemy w IT.
 • Nasze nakłady na poprawę warunków w zakresie bezpieczeństwa pracy wykonawców obejmują:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • opracowywanie procedur postępowania przy realizacji inwestycji,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej.

Nasz wkład

 • Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce dla lat 2020-2040 (w TWh):
  2020 2025 2030 2035 2040
Podstawa zapotrzebowania 159,6 168,8 177,5 185,0 193,1
Pojazdy elektryczne i pompy ciepła 0,3 1,5 3,5 6,9 11,1
Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną netto 159,9 170,1 181,1 191,9 204,2
Źródło: PRSP na lata 2021-2030.

 • 14,2 mld zł – planowane nakłady inwestycyjne PSE na lata 2021-2030, przy czym ich roczny rozkład (w mln zł) przedstawia poniższa tabela:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 457 1 788 1 415 2 080 1 269 1 136 1 200 1 125 1 451 1 238

W ramach tych nakładów do 2030 roku planowanych jest:
 • 215 zamierzeń inwestycyjnych,
 • budowa 3 701 km nowych linii 400 kV,
 • modernizacja 1 723 km linii 400 kV.
 • 148 projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej prowadzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego w 2020 roku.
 • 1,1 mld zł – nakłady poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku.
 • 1,5 mld zł – wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych na majątek w 2020 r. z tytułu zrealizowanych projektów inwestycyjnych.
 • 3 972 spotkań informacyjnych z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2021, w tym 1 310 spotkań od 2020 r. do czerwca 2021 roku.Przeprowadzamy konserwacje i remonty sieci przesyłowej.

 • Przeprowadzamy konserwacje i remonty sieci przesyłowej.
 • Nasze działania i nakłady na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa wykonawców, w tym:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych).

Nasz wkład

 • 112 654,8 tys. zł – nakłady poniesione na utrzymanie i zadania remontowe obiektów sieciowych w 2020 roku.
 • 8 177 683,50 m2 – łączna powierzchnia nieruchomości, na której posadowiony jest majątek sieciowy PSE.
Prowadzimy komunikację społeczną wokół realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

 • Prowadzimy działania w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych).

Nasz wkład

 • Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną w 100 proc. przypadków.

1. Zarządzając zasobami ludzkimi, tworzymy odpowiedzialne i przyjazne miejsce pracy.
2. Budujemy kompetencje, zapewniając możliwości rozwoju pracowników oraz wzmacniając innowacyjność.
3. Aktywnie współpracujemy z otoczeniem spółki.
4. Prowadzimy edukację społeczną.Zarządzając zasobami ludzkimi, tworzymy odpowiedzialne i przyjazne miejsce pracy.


 • Zapewniamy atrakcyjny systemu wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych dla pracowników, a także bezpieczeństwo socjalne.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wykonywania pracy.
 • Kultura naszej organizacji opiera się na wartościach: niezawodności, wiarygodności, odpowiedzialności oraz szacunku.

Nasz wkład

 • Oferujemy atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 • 100 proc. pracowników jest objętych systemem motywacji płacowej.
 • Zapewniamy szeroki dostęp do zróżnicowanych form rozwoju zawodowego.
Budujemy kompetencje zapewniając możliwości rozwoju pracowników oraz wzmacniając innowacyjność.

 • Prowadzimy szkolenia i dbamy o rozwój pracowników we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji w zakresie tematów merytorycznych oraz kompetencji miękkich.
 • W naszej organizacji działa kadra wewnętrznych trenerów odpowiedzialnych za szkolenia pracowników na kluczowych stanowiskach.
 • Realizujemy program stażowy, dofinansowujemy studia pracowników etc.

Nasz wkład

 • Platforma e-learningowa ─ wdrożyliśmy narzędzie szkoleniowe dla pracowników, zapewniające dostęp do materiałów obejmujących różnorodną tematykę oraz umożliwiające poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności. Wśród szkoleń nieobligatoryjnych udostępnione zostały m.in. kursy z zakresu: organizacji pracy zdalnej, rozwiązywania problemów i myślenia innowacyjnego, Design Thinking, efektywności osobistej czy motywacji wewnętrznej.
 • „Energia dla przyszłości” ─ kontynuujemy program stażowy PSE we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i spółkami z sektora energetycznego.
 • Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji ─ nasza firma dołączyła do grona ok. 350 pracodawców, promujących dobre, przyjazne praktyki rekrutacyjne i budujących lepsze standardy w tym zakresie.

Czytaj więcej:Aktywnie współpracujemy z otoczeniem spółki.

 • Doskonalimy model realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 • Dzielimy się wiedzą oraz unikalnym know-how spółki na spotkaniach z wykonawcami.
 • Współpracujemy z administracją samorządową i rządową na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji.
 • Współpracujemy z organizacjami branżowymi.

Nasz wkład

 • Doskonalimy model realizacji inwestycji. Za koordynację programu odpowiada Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI), działająca w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej PSE.
Prowadzimy edukację społeczną.

 • Realizujemy projekty edukacyjne i społeczne.
 • Wydajemy czasopismo „Elektroenergetyka”.
Nasz wkład

 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na trasach planowanych inwestycji liniowych przeprowadziliśmy spotkania informacyjne ze społecznościami lokalnymi.
 • Prowadzimy kolejne edycje ogólnopolskiego programu grantowego WzMOCnij swoje otoczenie. Link do strony programu: wzmocnijotoczenie.pl.
 • Realizujemy prace nad uruchomieniem projektu edukacyjnego pod hasłem: Akademia mocy, skierowanego dla młodzieży z województwa dolnośląskiego. W programie edukacyjnym przygotowujemy zagadnienia związane z energetyką, przesyłaniem energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem energetycznym, a także troską o środowisko naturalne.
 • Publikujemy czasopismo „Elektroenergetyka”.

1. Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Dbamy o rozwój warunków rynkowych korzystnych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.
3. Wspieramy aktywny udział odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.


Wyniki naszych działań
  • 99,99 proc. ─ wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej).

  • 100 proc. ─ bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego.

  • 127 uczestników rynku bilansującego w 2020 roku.

 • Zestawianie oferowanych przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2020 roku:
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji rocznej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 0 GWh,
    • import: 0 GWh;
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji miesięcznej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 331 GWh,
    • import: 0 GWh;
   • połączenie z Ukrainą (linia Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku import
    • import: 1 559 GWh.
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia następnego wymiany międzysystemowej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 19 329 GWh,
    • import: 6 994 GWh;
   • połączenie LitPol Link z Litwą
    • eksport: 3 900 GWh,
    • import: 4 068 GWh;
   • połączenie SwePol Link ze Szwecją
    • eksport: 4 407 GWh,
    • import: 4 477 GWh;
   • wspólne ograniczenie bilansowe dla połączeń LitPol Link i SwePol Link
    • eksport: 10 321 GWh,
    • import: 12 947 GWh.
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej:
   • proces jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego
    • Polska – Czechy
     • eksport: 5 262 GWh,
     • import: 1 297 GWh;
    • Polska – Niemcy
     • eksport: 18 516 GWh,
     • import: 518 GWh;
    • Polska – Litwa
     • eksport: 1 166 GWh,
     • import: 1 667 GWh;
    • Polska – Szwecja
     • eksport: 1 033 GWh,
     • import: 528 GWh;
    • wspólne ograniczenia bilansowe
     • eksport: 5 849 GWh,
     • import: 1 781 GWh;
   • proces alokacji dnia bieżącego typu explicit
    • Polska – Słowacja
     • eksport: 7 618 GWh,
     • import: 4 661 GWh.

 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (w GWh)* za 2020 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 1 052 GWh,
   • import: 7 057 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 536 GWh,
   • import: 2 317 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 59 GWh,
   • import: 3 879 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku import:
   • import: 1 490 GWh.

*Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i Rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Dbamy o rozwój warunków rynkowych korzystnych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.


Wyniki naszych działań
  • 99,99 proc. ─ wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej).

  • 100 proc. ─ bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego.

  • 127 uczestników rynku bilansującego w 2020 roku.

 • Zestawianie oferowanych przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2020 roku:
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji rocznej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 0 GWh,
    • import: 0 GWh;
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w aukcji miesięcznej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 331 GWh,
    • import: 0 GWh;
   • połączenie z Ukrainą (linia Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku import
    • import: 1 559 GWh.
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia następnego wymiany międzysystemowej:
   • profil synchroniczny
    • eksport: 19 329 GWh,
    • import: 6 994 GWh;
   • połączenie LitPol Link z Litwą
    • eksport: 3 900 GWh,
    • import: 4 068 GWh;
   • połączenie SwePol Link ze Szwecją
    • eksport: 4 407 GWh,
    • import: 4 477 GWh;
   • wspólne ograniczenie bilansowe dla połączeń LitPol Link i SwePol Link
    • eksport: 10 321 GWh,
    • import: 12 947 GWh.
  • Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej:
   • proces jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego
    • Polska – Czechy
     • eksport: 5 262 GWh,
     • import: 1 297 GWh;
    • Polska – Niemcy
     • eksport: 18 516 GWh,
     • import: 518 GWh;
    • Polska – Litwa
     • eksport: 1 166 GWh,
     • import: 1 667 GWh;
    • Polska – Szwecja
     • eksport: 1 033 GWh,
     • import: 528 GWh;
    • wspólne ograniczenia bilansowe
     • eksport: 5 849 GWh,
     • import: 1 781 GWh;
   • proces alokacji dnia bieżącego typu explicit
    • Polska – Słowacja
     • eksport: 7 618 GWh,
     • import: 4 661 GWh.

 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (w GWh)* za 2020 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 1 052 GWh,
   • import: 7 057 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 536 GWh,
   • import: 2 317 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 59 GWh,
   • import: 3 879 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku import:
   • import: 1 490 GWh.

*Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i Rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Wspieramy aktywny udział odbiorców w mechanizmach rynkowych.

 • Zmniejszamy ryzyka braku możliwości zbilansowania mocy i energii w KSE.
 • Pozyskujemy narzędzia służące zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
 • Zwiększamy elastyczność pracy KSE.

Wyniki naszych działań
W celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w 2020 r. nasza spółka zawarła łącznie 27 umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej: DSR) w podziale odpowiednio na:
 • Program Gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie):
  • 6 umów w pakiecie zimowym (program obejmujący cały KSE) na okres od 1 lutego do 31 marca 2020 r. oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 612 MW w poszczególnych godzinach,
  • 6 umów w pakiecie letnim (program obejmujący KSE z wyłączeniem 5 obszarów) na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej od 683,7 MW do 764,7 MW w poszczególnych godzinach,
  • 7 umów (na 5 zdefiniowanych obszarach KSE: Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra) w pakiecie letnim na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. o wolumenie mocy gwarantowanej 25,5 MW w poszczególnych godzinach,
 • Program Bieżący (płatność za wykonanie) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4 umowy.
 • Program Bieżący Uproszczony (płatność za wykonanie) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 4 umowy.
PSE jeszcze 28 grudnia 2020 r. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku. Warunki nabywania nowej usługi zostały opracowane z wykorzystaniem najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR. Otwarcie ofert odbyło się 4 lutego 2021 roku. Oferty przedstawiło łącznie 6 potencjalnych wykonawców. Po dokonaniu formalnej oceny oraz weryfikacji ofert 1 marca 2021 r. PSE rozstrzygnęły postępowanie i podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w ww. postępowaniu oraz zawarły umowy z wyłonionymi wykonawcami.
1. Rozbudowujemy infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania spółki oraz pracy KSE poprzez prowadzone inwestycje.
2. Przeprowadzamy konserwacje i remonty sieci przesyłowej.
3. Prowadzimy komunikację społeczną wokół realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.Rozbudowujemy infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania spółki oraz pracy KSE poprzez prowadzone inwestycje.

 • Dbamy o odtworzenie i rozwój majątku sieciowego.
 • Zarządzamy niezawodnością i ciągłością przesyłu energii elektrycznej.
 • Zapewniamy cyberbezpieczeństwo pracy systemów KSE.
 • Podnosimy bezpieczeństwo pracy KSE poprzez realizację zadań inwestycyjnych PSE.

Wyniki naszych działań
  • ENS – 124,35 MWh, AIT 22,18 (minut). Niskie poziomy wskaźników w 2020 r. świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do naszej sieci.
  • Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU), który w 2020 r. osiągnął poziom 99,73 proc.
  • 1,40 proc. – wskaźnik strat w sieci przesyłowej jako procent całkowitej wprowadzonej energii do systemu.
  • Średnia wieku urządzeń: 21 lat dla stacji NN , 41 lat dla linii NN.
  • 863 462 tys. zł – łączna wartość udzielonych zamówień u kontrahentów w 2020 roku.
  • Główne grupy kontrahentów PSE:
   • wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych prowadzący prace w zakresie majątku sieciowego,
   • dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy świadczące usługi.
  • Wykonawcy prac i usług (wg wartości kontraktu) pochodzą z Polski w 99,56 proc., z krajów Unii Europejskiej 0,36 proc. i spoza Unii (0,08 proc.).Przeprowadzamy konserwacje i remonty sieci przesyłowej.

 • Utrzymujemy majątek sieciowy w należytym stanie technicznym.
 • Dbamy o poprawę niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej poprzez jej bieżącą konserwację i remonty.
 • Budujemy i staramy się utrzymać reputację PSE w zakresie dbałości PSE o bezpieczeństwo pracy sieci.

Wyniki naszych działań

 • Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych ( DYSU ) w 2020 r. wyniósł 99,73 proc.Prowadzimy komunikację społeczną wokół realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

 • Optymalizujemy trasy linii pod kątem ich akceptacji przez środowiska lokalne.
 • Budujemy świadomość i poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych wobec realizowanych inwestycji.
 • Dokładamy starań w zakresie terminowej realizacji inwestycji.

Wyniki naszych działań
 • 3 972 spotkań informacyjnych z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2021, w tym 1 310 spotkań od 2020 r. do czerwca 2021 roku.
 • Zwiększanie poziomu świadomości znaczenia infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach inwestycji. Komunikacja społeczna realizowana jest w oparciu o model partycypacyjny – angażujący wszystkie zainteresowane strony w proces realizacji inwestycji.
  Społeczna świadomość dotycząca aktualnego stanu energetyki oraz projektów energetycznych nieczęsto bywa w Polsce przedmiotem badań socjologicznych, ale na podstawie dostępnych danych oraz rzeczywistych doświadczeń nabytych w toku realizacji projektów można wnioskować, że świadomość energetyczna społeczeństwa polskiego wciąż pozostaje niska.
1. Zarządzając zasobami ludzkimi, tworzymy odpowiedzialne i przyjazne miejsca pracy.
2. Budujemy kompetencje zapewniając możliwości rozwoju pracowników oraz wzmacniając innowacyjność.
3. Aktywnie współpracujemy z otoczeniem spółki.
4. Edukujemy społeczności lokalne.Zarządzając zasobami ludzkimi, tworzymy odpowiedzialne i przyjazne miejsca pracy.

 • Dążymy do zwiększenia motywacji pracowników, chcemy zatrzymać kompetencje w organizacji.
 • Promujemy work-life balance – równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Dbamy o bezpieczeństwo miejsca pracy – skuteczność naszych działań potwierdza znikoma liczba wypadków przy pracy.

Wyniki naszych działań
 • PSE jako pracodawca podejmuje szereg działań mających na celu budowanie wśród pracowników podejścia work-life balance, m.in.: wsparcie finansowe przeznaczone na cele mieszkaniowe, opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
 • Średni staż pracy pracowników wykonujących prace eksploatacyjne w ZES-ach to 24 lata.
 • Wdrożenie, znajomość i stosowanie przez pracowników procedury bezpieczeństwa pracy na stacjach elektroenergetycznych NN – 100 proc.Budujemy kompetencje zapewniając możliwości rozwoju pracowników oraz wzmacniając innowacyjność.

 • Dbamy o podniesienie poziomu kompetencji kadry pracowniczej.
 • Dążymy do zwiększenia motywacji pracowników, chcemy zatrzymać kompetencje w organizacji.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi.

Wyniki naszych działań
 • 1 proc. – odsetek pracowników z tytułem doktora.
 • 85,3 proc. – odsetek pracowników z wyższym wykształceniem. W podziale na płeć: 92,8 proc. kobiet z wykształceniem wyższym oraz 83,2 proc. mężczyzn z wykształceniem wyższym.
 • 1 840 szkoleń dla pracowników PSE, w tym 1 480 okresowych szkoleń BHP, 221 szkoleń wg Planu szkoleń, 90 szkoleń e-learningowych.Aktywnie współpracujemy z otoczeniem spółki.

 • Dążymy do wzrostu efektywności wzajemnej współpracy z otoczeniem, w tym z uczestnikami rynku energii elektrycznej.
 • Utrzymujemy partnerskie relacje z otoczeniem.
 • Dbamy o wzrost efektywności realizacji branżowych inicjatyw.

Wyniki naszych działań
 • 5 wydarzeń dla uczestników rynku zorganizowanych na platformie Click Meeting, w których uczestniczyło łącznie 1026 osób.
 • Szkolenia zdalne dla służb dyspozytorskich na platformie Click Meeting z udziałem 192 osób.
 • 3 spotkania informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania rynku bilansującego z łącznie 832 uczestnikami.
 • 21 ekspertów PSE zaangażowanych w konferencje, debaty, seminaria, fora i kongresy branżowe.Edukujemy społeczności lokalne.

 • Budowanie zrozumienia i społecznej akceptacji dla działalności PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu elektroenergetycznego.

Wyniki naszych działań
 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na terenach inwestycji prowadzonych przez PSE realizowane są Programy Komunikacji Społecznej.
 • Prowadzenie kolejnej edycji ogólnopolskiego programu grantowego WzMOCnij swoje otoczenie (wzmocnijotoczenie.pl).
 • 4,29 mln zł przekazanych na działania społeczne w 2020 roku.
 • 164 projekty, w tym 100 projektów w formule sponsoringu społecznego oraz 64 w formie darowizn, zrealizowane na terenie 172 gmin w 11 województwach w 2020 roku.
 • 270 beneficjentów działań społecznych spółki w 2020 roku.

Model tworzenia wartości PSE

 • Kapitał finansowy
 • Kapitał intelektualny PSE
 • Kapitał ludzki
 • Kapitał społeczny i relacyjny
 • Kapitał naturalny
 • Kapitał produkcyjny

X

Kliknij w wybrany obszar, aby dowiedzieć się więcej

Bezpieczna, niezawodna i ekonomiczna praca systemu elektroenergetycznego
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i Relacje
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i relacje

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj