Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych na terenach, na których realizujemy inwestycje sieciowe lub prace związane z utrzymaniem naszej infrastruktury.

W naszej codziennej działalności kształtujemy innowacyjne środowisko pracy. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu elektroenergetycznego. Bardzo ważnym obszarem zarządzania jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników PSE.

Priorytety PSE dotyczące rozwoju HR

GRI 103-1
Dbamy o zrównoważone oraz spójne wspieranie rozwoju kompetencji pracowników, prowadzące do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami.
Model kompetencji
GRI 103-2
Jednym z celów strategicznych PSE jest opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji, w ramach którego zdefiniowane będą następujące grupy kompetencji:
  • ogólnofirmowe – podstawowe kompetencje, które powinni posiadać wszyscy pracownicy organizacji. Są sposobem wzmacniania pożądanej kultury firmy oraz realizowania wartości organizacyjnych. To element wspólny liderów i pozostałych pracowników PSE;
  • menedżerskie – pożądane u osób zarządzających ludźmi, określają w praktyczny sposób standardy przywództwa zgodne z kulturą firmy;
  • stanowiskowe – związane ze specyfiką działania na konkretnych stanowiskach;
  • funkcjonalne (specjalistyczne) – powiązane z wiedzą merytoryczną oraz umiejętnością jej praktycznego stosowania w codziennej pracy.
Opracowany i wdrożony system kompetencyjny będzie integratorem rozwiązań wspierających decyzje kadrowe.
Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
2020 2019 2018
Kobiety 581 551 510
Odsetek kobiet 22,12% 21,712% 21,462%
Mężczyźni 2 046 1 987 1 866
Odsetek mężczyzn 77,882% 78,292% 78,532%
Suma 2 627 2 538 2 376
Tabela - Łączna liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region

Łączna liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region
Liczba pracowników
2020
Liczba pracowników
2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Konstancin-Jeziorna zatrudnionych na czas określony 35 56 91 33 78 111
zatrudnionych na czas nieokreślony 354 723 1077 328 684 1012
Suma 389 779 1168 361 762 1123
Warszawa zatrudnionych na czas określony 6 27 33 3 35 38
zatrudnionych na czas nieokreślony 25 216 241 23 197 220
Suma 31 243 247 26 232 258
Bydgoszcz zatrudnionych na czas określony 4 17 21 2 21 23
zatrudnionych na czas nieokreślony 35 178 213 35 167 202
Suma 39 195 234 37 188 225
Radom zatrudnionych na czas określony 1 19 20 6 35 41
zatrudnionych na czas nieokreślony 39 233 272 35 209 244
Suma 40 252 292 41 244 285
Poznań zatrudnionych na czas określony 8 16 24 11 23 34
zatrudnionych na czas nieokreślony 29 254 283 26 238 264
Suma 37 270 307 37 261 298
Katowice zatrudnionych na czas określony 5 27 32 8 34 42
zatrudnionych na czas nieokreślony 40 280 320 41 266 307
Suma 45 307 352 49 300 349
Suma zatrudnionych na czas określony 59 162 221 63 226 289
zatrudnionych na czas nieokreślony 522 1884 2406 488 1761 2249
Suma 581 2046 2627 551 1987 2538
Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji w podziale na wymiar etatu i płeć
  2020 2019
 
Pełny etat 568 2 025 2 593 536 1 969 2 505
Niepełny etat 13 21 34 15 18 33
Suma 581 2 046 2 627 551 1 987 2 538
GRI 102-8
Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na formę zatrudnienia
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na podstawie umów zleceń 4 9 13 18 17 35
Zatrudnieni na podstawie umów o dzieło 0 0 0 0 0 0
Zatrudnieni na podstawie umów stażowych 0 0 0 0 0 0
Samozatrudnieni 0 0 0 0 0 0
Pracownicy pod nadzorem i/lub pracownicy sezonowi 0 0 0 0 0 0
Suma 4 9 13 18 17 35
Działania rozwojowe
W 2020 r. kontynuowaliśmy prowadzenie programów rozwojowych skoncentrowanych wokół zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Tradycyjnie już istotnymi elementami naszych działań rozwojowych były dwa dedykowane programy dla: dla Służb Eksploatacji oraz Służb Dyspozytorskich. Ze względu na trwającą pandemię oba programy były realizowane w ograniczonym zakresie.
W 2020 r. kontynuowana była także realizacja działań rozwojowych w ramach katalogu szkoleń adresowanego do wszystkich pracowników naszej firmy. Katalog dostępnych w PSE szkoleń obejmuje:
 1. GRI 404-2 Szkolenia menedżerskie Akademia Menedżera, doskonalące umiejętności kierownicze i przywódcze. Szkolenia te są dopasowane do indywidualnych potrzeb menedżerów.
 2. Szkolenia specjalistyczne i eksperckie obejmujące tematykę ściśle związaną z merytoryczną specyfiką pracy w danym obszarze lub na danym stanowisku.
 3. Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie, doskonalące umiejętności osobiste oraz wspierające efektywne funkcjonowanie zadaniowe.
 4. Szkolenia adaptacyjne wstępne, okresowe i stanowiskowe obejmujące wszystkich pracowników niezależnie od obszarów funkcjonalnych i hierarchii oraz zapewniające niezbędną w pracy uniwersalną wiedzę bazową.
 5. Konferencje branżowe.
W początkowym okresie pandemii realizacja szkoleń została czasowo wstrzymana. Po pewnym czasie wznowiliśmy szkolenia w formule on-line, co dało możliwość realizacji celów szkoleniowych przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Propozycje szkoleniowe zostały dostosowane do potrzeb. Wśród nowych tematów znalazły się m.in. szkolenia z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym, efektywnej komunikacji oraz współpracy zdalnej, a także prowadzenia spotkań i prezentacji on-line.
Nowa platforma edukacji i rozwoju
GRI 103-3
W listopadzie 2020 r. w PSE zakończyły się prace projektowe nad wdrożeniem nowoczesnego narzędzia do kompleksowej obsługi procesów szkoleniowych, tj. systemu SAP SuccessFactors moduł Learning Management System (SAP SF LMS). Realizacja projektu w warunkach pandemii COVID-19 była dużym wyzwaniem organizacyjnym. Sytuacja wymusiła konieczność realizacji prac w formule zdalnej.

Moment wdrożenia systemu, szczególnie w zakresie funkcjonalności e-learningu, którą oddano do użytku już w lutym 2020 r., miał istotne znaczenie w sytuacji ograniczeń w dostępie do szkoleń wynikających z sytuacji pandemicznej. Ten etap stworzył możliwość łatwego udostępniania treści szkoleniowych pracownikom i nadzoru nad realizacją szkoleń obligatoryjnych.

Aktualnie platforma edukacji i rozwoju, której użytkownikami są wszyscy pracownicy PSE, pozwala na zamieszczanie szkoleń we wszystkich formach i konfiguracjach (e-learning, szkolenia z trenerem, mieszane, sekwencyjne, cykliczne etc.) oraz udostępnianie ich wybranym grupom pracowników. Daje możliwość tworzenia raportów, ankiet ewaluacyjnych i testów wiedzy. Dostępna funkcjonalność szkoleń cyklicznych z kolei ułatwia sprawne zarządzanie szkoleniami okresowymi, np. BHP.

Nowe narzędzie pozwala na zwiększenie efektywności procesów szkoleniowych dzięki oferowaniu pracownikom nieograniczonego dostępu do treści edukacyjnych, usprawnieniu obiegu dokumentów oraz umożliwianiu szybkiego wglądu do informacji.

Wdrożenie systemu SAP SF, w tym wprowadzenie rozwiązań chmurowych, to pierwszy krok na ścieżce cyfrowej transformacji obszaru HR. Kolejnym będą prace nad konfiguracją i implementacją modułu do zarządzania celami i oceną pracowniczą (SAP SF PMGM), który pozwala monitorować realizację zadań i projektów oraz planować i realizować cele rozwojowe pracowników. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 2022 rok.
Szkolenia e-learningowe
Udostępniona w lutym 2020 r. platforma e-learningowa dała nam nowe możliwości poszerzania wiedzy pracowników. PSE udostępniły zatrudnionym szereg materiałów o różnorodnej tematyce. Poza szkoleniami obowiązkowymi pracownicy zyskali dostęp do szkoleń nieobligatoryjnych doskonalących wiedze i umiejętności z zakresu: m.in. organizacji pracy zdalnej, rozwiązywania problemów i myślenia innowacyjnego, Design Thinking, efektywności osobistej oraz motywacji wewnętrznej. Pracownicy PSE mogą korzystać z tej oferty w miarę swoich potrzeb lub zgodnie z rekomendacją przełożonych. Nowy sposób poszerzania wiedzy spotkał się z dużym zainteresowaniem, a dostępna biblioteka szkoleń jest stale wzbogacana o nowe pozycje.
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
GRI 404-1

Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 9 399 35 239 44 638 7 328 33 648 40 976
Liczba pracowników (wartości tożsame z danymi ze wskaźnika GRI 102-8 ) 581 2 046 2 627 551 1 987 2 538
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 16,18 17,22 16,99 13,30 16,93 16,14
GRI 404-1
Struktura zatrudnienia
Łączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia Liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia (szkolenia z trenerem) Liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia (e-learning) Łączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia Średnia liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia
Asystent 6 0 39,5 39,5 6,58
Dyrektor 34 373 155 528 15,53
Dyspozytor 133 16 1070,5 1086,5 8,17
Dyżurny Stacji 24 134 165,5 299,5 12,48
Ekspert 116 1896 635 2531 21,82
Główny Specjalista 305 4034 1977 6011 19,71
Inspektor 21 101 142 243 11,57
Inżynier 3 16 23 39 13
Kierownik Sekcji 51 892 354 1246 24,43
Kierownik Wydziału 199 2671 1292,5 3963,5 19,92
Młodszy Specjalista 183 1900 1274 3174 17,34
Radca Prawny 45 646 234 880 19,56
Referent 3 47 27 74 24,67
Specjalista 547 6034 3676 9710 17,75
Specjalista Koordynator 364 2785 2377,5 5162,5 14,18
Starszy Inspektor 5 24 34,5 58,5 11,7
Starszy Inżynier 3 0 21,5 21,5 7,17
Starszy Specjalista 526 5263 3499 8762 16,66
Zastępca Dyrektora 46 418 286 704 15,3
Pozostałe stanowiska* 13 32 72,5 104,5 8,04
SUMA 2627 27282 17356 44638  
* Zestawienie prezentuje liczbę godzin szkoleniowych odbytych w całym 2020 r. przez pracowników zatrudnionych na 31.12.2020 roku. W grupie "pozostałe stanowiska" uwzględnione zostały stanowiska, na których zatrudnionych jest mniej niż 3 pracowników.
Rekrutacja i działania związane z budowaniem marki pracodawcy
W roku 2020 istotny wpływ na sposób prowadzenia procesów rekrutacyjnych i działania związane z budowaniem marki pracodawcy, w tym na udział PSE w targach pracy, miała trwająca pandemia COVID-19. Procesy rekrutacyjne prowadziliśmy przede wszystkim w formule zdalnej, co pozwoliło bez zakłóceń pozyskiwać nowych pracowników. PSE zaoferowały także miejsca do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych studentom i absolwentom wyższych uczelni w ramach programu stażowego.
Program stażowy Energia dla Przyszłości
GRI 103-3
W 2020 r. PSE kontynuowały udział w programie stażowym Energia dla Przyszłości, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (wcześniej Ministerstwo Energii) i spółkami z sektora energetycznego (PKN Orlen, PGNiG, PGE).
Celami programu są:
 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.
W 2020 r. w ramach programu PSE przyjęły 5 stażystów. Staże realizowane były w formule zdalnej lub stacjonarnie, z zachowaniem restrykcji sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.
Akademia Energii
Projekt szkoleniowo-edukacyjny Fundacji im. Lesława A. Pagi Akademia Energii skierowany jest do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Jego celem jest stworzenie możliwości poznania najlepszych praktyk w branży. W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym Departamentem Zarządzania Systemem, którego temat brzmiał: „Krajowy system elektroenergetyczny: w stronę nowoczesnych rozwiązań rynkowych”.
Targi pracy
W celu zwiększenia skuteczności przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych oraz pozyskania najlepszych kandydatów PSE wzięły udział w wybranych imprezach o charakterze targów pracy; Konferencji Data Science Summit 2020 oraz Warszawskich Dniach Informatyki. Także w tym obszarze na sposób organizacji imprez wpłynęła pandemia. Poza bezpośrednim udziałem w targach, PSE zaprezentowały swoją ofertę w Katalogu XXV Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w wersji on-line.
Inne inicjatywy wspierające rekrutację
W 2020 r. nasza organizacja kontynuowała działania związane z budowaniem marki pracodawcy poprzez promowanie ofert pracy na profilu spółki na LinkedIn oraz prowadzenie kampanii informacyjnej Piątki z rekruterem na portalu LinkedIn, które mają zachęcać do udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

W październiku 2020 r. PSE przystąpiły do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Tym samym nasza firma dołączyła do grona ok. 350 pracodawców promujących przyjazne praktyki rekrutacyjne i budujących lepsze standardy w tym zakresie.
On-boarding
Jednym z istotnych elementów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie pracownika w organizacji jest jego płynne wdrożenie. Od wielu lat regularnie prowadzimy szkolenia „Kompas na start”, podczas których nowo zatrudnieni pracownicy zapoznawani są z najważniejszymi informacjami o PSE. Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymują podręcznik „Kompas na start”, który w przystępny sposób przybliża zagadnienia istotne z punktu widzenia nowego pracownika.
Wsparcie psychologiczne dla pracowników
Trwająca długo pandemia oraz towarzysząca jej niepewność i konieczność wprowadzenia zmian w naszym sposobie funkcjonowania wiąże się z nasileniem stresu i niepewności u wielu osób. Aby zapobiegać tym zjawiskom, PSE zapewniły możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem dla wszystkich chętnych. Konsultacje są anonimowe i mają charakter całkowicie poufny.

Dodatkowo, w celu łagodzenia poziomu stresu u pracowników, oferujemy możliwość skorzystania ze szkoleń nt. radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej oraz stresu menedżerskiego.
Newsletter HR
Od 2017 r. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi wydaje cotygodniowy newsletter HR, który w jasny i przejrzysty sposób przekazuje na bieżąco wszystkie istotne informacje kadrowe. Ta forma komunikacji skierowana była wcześniej do dyrektorów, którzy w miarę potrzeb przekazywali materiały kierownikom i pracownikom. W celu poprawienia dostępności do aktualnych informacji kadrowych grupa adresatów newslettera została w 2021 r. rozszerzona o kierowników. Obecnie aktualne wiadomości HR otrzymuje około 400 osób.
PULSOMETR 2020
PSE od lat prowadzą badanie kondycji organizacji i zaangażowania pracowników. Wierzymy, że w ten sposób uzyskamy rzetelną i reprezentatywną informację, czy sposób zarządzania firmą i podejmowane decyzje tworzą angażujące środowisko pracy. Z drugiej strony, badanie takie stwarza szansę na ocenę kondycji firmy przez każdego, kto jest jej częścią. To dowód na dojrzałość organizacji, która chce stawać się coraz lepsza.

W 2020 r. zdecydowaliśmy się zmienić metodykę badania na bardziej dostosowaną do specyfiki PSE. Tak powstał Pulsometr PSE – autorskie badanie opracowane przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2020 roku. Frekwencja wyniosła 45 proc. pracowników. Dla przejrzystości badania, pytania zostały pogrupowane w 4 główne wątki: zaangażowanie, ocena podjętych przez spółkę działań w czasie pandemii, motywacja pracowników, wartości organizacyjne. Ocena realizacji zadań i zachowań dotyczących budowania zaangażowania została ujęta w podziale na 11 obszarów: przywództwo i strategia, jakość zarządzania, kompetencje i rozwój, zarządzanie wiedzą, struktura i organizacja pracy, współpraca i relacje pracownicze, wynagrodzenie i uznanie, komunikacja i otwartość, bezpieczeństwo, warunki pracy i zasoby oraz zaangażowanie.
Ankietowani bardzo pozytywnie ocenili obszar deklarowanego zaangażowania (84 proc. pozytywnych odpowiedzi) i odczuwalny poziom bezpieczeństwa (82 proc.) oraz jakości zarządzania (82 proc.). Jako obszary wymagające poprawy wyłoniły się: struktura i organizacja pracy (44 proc. pozytywnych odpowiedzi) oraz komunikacja i otwartość (48 proc.).

Ocena zachowania spółki w czasie pandemii i zarządzania kryzysowego wypadła bardzo dobrze. Na pytanie „Jak oceniasz działania podjęte w spółce podczas pandemii?” aż 94 proc. badanych odpowiedziało dobrze lub bardzo dobrze. Jeszcze lepiej odebrana została szybkość przystosowania się do nowej sytuacji (96 proc.). 30 proc. badanych uznało, że „byliśmy przygotowani na sytuację kryzysową”, a 66 proc., że „organizowaliśmy się na gorąco i poszło nam sprawnie”.

Kolejne zagadnienie, które badaliśmy, to czynniki wpływające na motywację. Jako „blokery” motywacji respondenci wskazali nadmiar formalności, procedur, potrzebę krótszych ścieżek decyzyjnych. Na wprost zadane pytanie „Co Cię motywuje?” – najczęściej padały odpowiedzi „dobre relacje z ludźmi” i „pieniądze”. Na drugim miejscu znalazły się czynniki przekładające się na osobistą motywację, czyli „uznanie w oczach współpracowników i przełożonych, osobiste osiągnięcia oraz bycie potrzebnym”.

W ostatniej, czwartej części badania spytaliśmy uczestników o 5 najważniejszych wartości, z którymi się utożsamiają. Z udzielonych odpowiedzi wyłonił się dość spójny przekaz, czym kierujemy się w pracy i jaką organizacją chcemy być. Spośród 25 wartości ponad 60 proc. badanych wskazało na jakość. Kolejnymi były profesjonalizm (48 proc.), dotrzymywanie zobowiązań (47 proc.), współpraca (35 proc.) i uczciwość (35 proc.).

Indeks zadowolenia, zbudowany z pozytywnych wskazań w 3 pytaniach wskaźnikowych (tj. „PSE jest pracodawcą z którym się utożsamiam i zależy mi na sukcesie mojej firmy”, „Nie zamierzam zmieniać pracodawcy przez najbliższe lata”, „Praca daje mi poczucie satysfakcji, dobrze odnajduję się w swojej roli/zespole”) wyniósł 82 proc.

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że PSE postrzegane są nadal jako stabilna i odpowiedzialna organizacja. Analiza wyników badania pozwoliła na wyciągnięcie wniosków i opracowanie planu inicjatyw ogólnofirmowych i szczegółowych, których wdrażanie będzie na bieżąco monitorowane.
System ocen pracowników
W 2020 r., podobnie jak w poprzednich latach, wszyscy pracownicy PSE podlegali ocenie okresowej. Ocena pracowników na stanowiskach specjalistycznych dokonywana jest w cyklu kwartalnym (pod warunkiem przepracowania minimum 1 miesiąca) i dotyczy poziomu realizacji zadań.

Kadra menedżerska, radcowie prawni i eksperci są objęci systemem Zarządzania Przez Cele zakładającym realizację celów strategicznych, kaskadowanych przez Zarząd na poszczególnych menedżerów oraz opartych na obowiązującej strategii spółki. Zarządzanie Przez Cele jest kompleksowym i zorientowanym na wynik sposobem oceny, ale także, co bardzo istotne, sprzyja zwiększeniu zaangażowania kadry w realizację celów strategicznych i ułatwia monitorowanie realizacji celów.

W celu podniesienia poziomu wiedzy kadry menedżerskiej w zakresie prowadzenia rozmów oceniających, przygotowane zostało dedykowane szkolenie e-learningowe o tej tematyce. Szkolenie zostało udostępnione jako obligatoryjne dla wszystkich menedżerów w drugim kwartale 2021 roku.
Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej wg płci
2020 2019
Procent pracowników zatrudnionych w organizacji, podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, w podziale na płeć 100% 100%
Kobiety 100% 100%
Mężczyźni 100% 100%
Systemowe podejście do rozwoju zawodowego pracowników
GRI 103-2
Na początku 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem systemowego podejścia do planowania rozwoju zawodowego pracowników. Opracowane zostały zasady tworzenia Planów Rozwoju Osobistego (PRO) m.in. w oparciu o ocenę kompetencji ogólnofirmowych.

Wdrożenie PRO w organizacji rozpoczęło się w czerwcu 2021 r., obejmując w ramach pilotażu wybrane jednostki organizacyjne, a kadra kierownicza wzięła udział w warsztatach z planowania działań rozwojowych i udzielania informacji zwrotnej.

Dla wszystkich uczestników procesu został także opracowany przewodnik, który przybliża najistotniejsze zagadnienia związane z PRO.

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy
  2020 2019
Całkowita liczba pracowników objętych układem zbiorowym 2 625 2 536
Całkowita liczba zatrudnionych 2 627 2 538
Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym 99,96* 99,92*
*Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz pracowników spółki PSE Inwestycje, którzy w ramach zatrudniania w strukturze PSE w okresie przejściowym sukcesywnie zostali objęci tym układem. W 2020 r. jeden pracownik PSE Inwestycje nie podlegał pod wszystkie zapisy ZUZP, a w przypadku 2019 r. dwóch pracowników również PSE Inwestycje nie podlegało pod wszystkie ww. zapisy.
ZUZP reguluje przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym świadczenia ściśle związane z pracą.
Przyjęcia w 2020 roku
GRI 401-1
Łączna liczba przyjęć pracowników w podziale na
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)
2020 2019 2020 2019 2020 2019
Płeć
Kobiety 581 551 53 67 9,12% 12,16%
Mężczyźni 2 046 1 987 159 240 7,77% 12,08%
Grupy wiekowe
<30 311 297 76 134 24,44% 45,12%
30-50 1 1725 1 662 124 154 7,19% 9,27%
>50 591 579 12 19 2,03% 3,28%
Suma 2 627 2 538 212 307 8,07% 12,10%
Odejścia w 2020 roku
GRI 401-1
Łączna liczba odejść pracowników w podziale na
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników* Procent odejść pracowników
2020 2019 2020 2019 2020 2019
Płeć
Kobiety 581 551 21 22 3,61% 3,99%
Mężczyźni 2 046 1 987 100 115 4,89% 5,79%
Grupy wiekowe
<30 311 297 22 13 7,07% 4,38%
30-50 1 725 1 662 54 55 3,13% 3,31%
>50 591 579 45 69 7,61% 11,92%
Suma 2 627 2 538 121 137 4,61% 5,40%
*Odejścia zawierają wszystkie rozwiązania umowy o pracę, także te związane z przejściem na emeryturę.
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
GRI 202-1 Płaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto w zł) Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla – KOBIETY Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej – KOBIETY Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla – MĘŻCZYŹNI Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej – MĘŻCZYŹNI
Lokalizacja 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Konstancin-Jeziorna 2 600 2 250 5 780,37 5 752,91 2,22 2,56 5 875,13 5 637,08 2,26 2,51
Bydgoszcz 2 600 2 250 5 201,25 5 076,89 2 2,26 5 238,08 4 941,35 2,01 2,2
Katowice 2 600 2 250 5 175,00 4 785,08 1,99 2,13 5 139,04 4 981,24 1,98 2,21
Poznań 2 600 2 250 5 116,65 4 605,70 1,97 2,05 5 401,91 5 217,70 2,08 2,32
Radom 2 600 2 250 5 372,27 4 969,79 2,07 2,21 5 183,43 5 075,41 1,99 2,26
Warszawa 2 600 2 250 5 553,71 5 312,83 2,14 2,36 5 518,76 5 252,55 2,12 2,33
Wskaźnik wpływu
Ekwiwalent świadczeń dodatkowych
GRI 404-2
Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników
PSE zapewniają bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W 2020 r. pracownicy mogli skorzystać m.in. z następujących świadczeń: Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie posiłków, program profilaktyczny, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie zielonych szkół oraz żłobków i przedszkoli dzieci pracowników, a także dofinansowanie do działalności kulturalnej. Nową propozycją, która pojawiła się w 2020 r. jest dostęp do biblioteki audiobooków „Inspiro” dla wszystkich pracowników.
Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników
Rodzaj świadczenia dodatkowego Liczba osób, które otrzymały świadczenie w Cel świadczenia
2020 2019
Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci 2 422 2 300 Utrzymanie work-life balance, umożliwienie dzieciom pracowników wyjazdów wakacyjnych, umożliwienie spędzania wspólnego czasu z rodziną podczas wyjazdów wakacyjnych.
Opieka medyczna 2 273 2 192 Zwiększenie dostępu pracowników do profilaktyki zdrowia, poprawa stanu zdrowia pracowników.
Dofinansowanie form działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej 2 300 2 341 Poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia, możliwość realizacji zainteresowań pracowników, możliwość uczestnictwa w interesujących wydarzeniach kulturalnych, pomoc w utrzymaniu work-life balance.
Programy pomocy w okresie przejściowym wspierające proces przejścia na emeryturę
Pracownicy nabywający prawa emerytalne w PSE mają możliwość skorzystania z kilku różnych świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych.
Świadczenia obligatoryjne:
 • odprawa emerytalna w wysokości zależnej od stażu pracy w PSE i terminu rozwiązania umowy o pracę (do 500 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia),
 • rekompensata z tytułu utraty dofinansowania kosztów energii elektrycznej (2-krotność średniego wynagrodzenia w spółce).

Świadczenia fakultatywne:
 • zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do 10 proc. w okresie dwóch lat przed odejściem na emeryturę.
GRI EU15
Procent pracowników uprawnionych do przejścia na emeryturę w ciągu następnych 5 i 10 lat
Kategorie pracowników Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 5 lat Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 5 lat Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 10 lat
Asystent 2 0,33 3,00 50,00%
Dyrektor 3 0,09 6,00 17,65%
Dyspozytor 9 0,07 17,00 12,78%
Dyżurny stacji 2 0,08 8,00 33,33%
Ekspert 15 0,13 27,00 23,28%
Główny Specjalista 25 0,08 46,00 15,08%
Inżynier 1 33,33% 1 33,33%
Kierownik Sekcji 2 3,92% 9 17,65%
Kierownik Wydziału 19 9,55% 40 20,10%
Młodszy Specjalista 2 1,09% 6 3,28%
Pozostałe stanowiska 3 23,08% 5 38,46%
Radca Prawny 2 4,44% 3 6,67%
Referent 1 33,33% 1 33,33%
Specjalista 45 8,23% 92 16,82%
Specjalista Koordynator 41 11,26% 64 17,58%
Starszy Inspektor 4 80,00% 4 80,00%
Starszy Inżynier 1 33,33% 1 33,33%
Starszy Specjalista 33 6,27% 75 14,26%
Zastępca Dyrektora 4 8,70% 8 17,39%

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj