Aktualności

19.11.2021

PSE partnerem 7. edycji konkursu „Samorząd przyjazny energii”

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgłoszoną do konkursu przez PSE Gminę Siekierczyn jury doceniło za proaktywną postawę i  zaangażowanie władz gminy w czasie przerwy w dostawach energii elektrycznej w  miejscowości Rudzica. W czasie awarii samorząd współpracował z PSE i zasilał awaryjnie okoliczne domostwa oraz stację oczyszczania ścieków za pomocą generatorów gminnych. Dzięki postawie władz gminy udało się sprawnie usunąć awarię, zapewniając mieszkańcom dostęp do energii elektrycznej.

W gronie laureatów znalazły się następujące samorządy:

  • Miasto Luboń – obszar działania Enea Operator,
  • Gmina Przywidz – obszar działania Energa-Operator,
  • Miasto Radzyń Podlaski – obszar działania PGE Dystrybucja,
  • Gmina Radziechowy-Wieprz – obszar działania Tauron Dystrybucja,
  • Gmina Siekierczyn – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.


Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w  wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. 
Dodatkowe wyróżnienie oraz grant inwestycyjny o wartości 10 tys. zł otrzymało Miasto Gdynia z obszaru działania Energa-Operator.

Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl

08.11.2021

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2023

Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 23 listopada do 6 grudnia 2021 r. włącznie.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

08.11.2021

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 12/2021 ws. metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe (FRC)

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani w art. 61 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, do opracowania wspólnej metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe (dalej: Metoda FRC) w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia metody podziału dochodu z ograniczeń. W związku z powyższym Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych (dalej: ENTSO-E) przedłożyło do zatwierdzenia Metodę FRC do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER).  

W dniu 23 października 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 25/2020 w sprawie zatwierdzenia metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. odwołały się od ww. decyzji do Komisji Odwoławczej ACER. W odwołaniu wykazano niespójność przyjętej decyzją Metody FRC z metodą podziału dochodów z ograniczeń, co stanowiło naruszenie art. 61 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/1719. Ponadto, przyjęta przez ACER Metoda FRC nie zawierała odpowiednich bodźców wspierających sprawne działanie operacji długoterminowych, rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz sektora energetycznego w UE i Krajach Członkowskich. Naruszało to art. 3 lit. g) Rozporządzenia (UE) 2016/1719 oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2019/943. Ponadto, decyzja będąca przedmiotem odwołania nie została w sposób należyty uzasadniona (nie zawierała wystarczających analiz jej poprawności oraz konsekwencji jej wdrożenia dla uczestników rynku).  

Komisja Odwoławcza ACER uznała podniesione w odwołaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zarzuty za zasadne i decyzją z dnia 19 kwietnia 2021 r. zwróciła sprawę do ACER, nakazując wydanie nowej decyzji, pozbawionej zidentyfikowanych przez PSE wad.

ACER wykonał decyzję Komisji Odwoławczej i w dniu 4 października 2021 r. podjął decyzję nr 12/2021 w sprawie zatwierdzenia nowej Metody FRC.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

08.11.2021

PSE wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski

Prace przy podwieszaniu linii ruszą po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nastąpi to w przyszłym roku, a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 roku.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych gospodarstw domowych, jest zadaniem strategicznym, którego realizacja wymaga podejmowania pilnych działań inwestycyjnych. Podwieszenie drugiego toru linii 400 kV Ostrów-Kromolice stanowi właśnie realizację jednej z kluczowych inwestycji w tym obszarze – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Linia 400 kV, łącząca Ostrów Wielkopolski z podpoznańskimi Kromolicami, stanowi kluczowe ogniwo dla zasilania Polski zachodniej i północnej. Wyprowadza moc ze źródeł wytwarzania energii na północnym zachodzie kraju oraz z elektrowni na Śląsku i w Bełchatowie.

Nowy tor zwiększy zdolności przesyłowe sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego transformacji. Do sieci w coraz większym stopniu trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych czy coraz popularniejszych farm fotowoltaicznych – podkreśla Tomasz Jakubowski, Dyrektor do spraw Operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Obecnie w Wielkopolsce PSE realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość realizowanych w regionie przedsięwzięć to ponad 1,2 miliarda złotych.

Dokumenty do pobrania:
Informacja prasowa - PSE wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski (pdf)

05.11.2021

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach PPB

Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.

Ewentualne pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: ppb@pse.pl.

05.11.2021

Warsztaty MARI i PICASSO

Spotkanie, organizowane w formie webinaru, będzie dotyczyć m.in. ogólnych informacji o platformach oraz stanu przygotowań do ich uruchomienia, a także obowiązków uczestników rynku.

Więcej informacji: https://www.entsoe.eu/events/2021/12/02/picasso-mari-stakeholder-workshop/

02.11.2021

Informacja o czasowej niedostępności Portalu Partnera Biznesowego oraz Portalu Wymiany Danych Planistycznych

28.10.2021

Łączne wsparcie projektów PSE z unijnych środków przekroczyło 1,7 mld zł

Umowa dotyczy przyznania środków z unijnego budżetu na budowę linii Pątnów - Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu brutto: 593,80 mln zł, kwota dofinansowania: 70 mln zł). Wcześniej unijne dofinansowanie ze środków POiŚ otrzymał projekt budowy linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu brutto: 1 034,86 mln zł, kwota dofinansowania: 259,45 mln zł).

PSE od wielu lat aktywnie pozyskują dofinansowanie na realizację projektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. Projekty spółki, które wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego. Dlatego ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PSE pozyskują wsparcie finansowe w ramach Funduszu Spójności, realizując projekty, których celem jest rozwój OZE, oraz ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których powstaje infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo energetyczne.

PSE realizują aktualnie 5 projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020.

Projekt budowa linii Pątnów – Jasiniec polega na  przebudowie istniejących połączeń i budowie nowych linii, umożliwiających przyłączanie m.in. jednostek OZE. Efektem tej inwestycji będzie również poprawa pewności zasilania obszaru północnej Polski, w tym w szczególności rejonu Bydgoszczy, oraz eliminacja zagrożenia utraty stabilności pracy KSE.

Stroną podpisanej 10 września 2021 r. umowy o dofinansowanie jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca.Dziesięć projektów inwestycyjnych PSE współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020.

Jednym z projektów jest budowa linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 grudnia 2020 r. Celem tego projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, tak by zapewnić stabilne dostawy energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rozbudowa sieci w tym rejonie związana jest z koniecznością wyprowadzenia mocy z planowanych do budowy nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji trójmiejskiej. Stroną umowy jako Instytucji Wdrażającej jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Uwzględniając obie umowy, PSE realizują 15 projektów z udziałem dofinansowania ze środków POIiŚ, z czego dwa projekty zostały zakończone i rozliczone, a kolejny jest na etapie końcowego rozliczania. Łączna kwota dofinansowania ze środków POIiŚ dla projektów PSE pozyskana w latach 2017-2021 to 1,7 mld złotych.

26.10.2021

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych CCR Hansa

W dniu 18 czerwca 2019 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, przedłożyły Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE). W dniu 18 grudnia 2020 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.744.16.2020.MZS zatwierdził Dokument.

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską deacyzji nr 2020/2123 o odstępstwie ws. Flak Common Grid Solution, OSP CCR Hansa przygotowali aktualizację Dokumentu. PSE S.A. działając zgodnie z art. 4 ust.7 lit. a) w dniu 31 marca 2021 r. przedłożyły do Prezesa URE wniosek o zmianę decyzji w sprawie zatwierdzenia Dokumentu. Prezes URE w dniu 12 października 2021 r. wydał decyzję znak DRR.WAR.744.7.2021.BPe zatwierdzającą zmieniony Dokument.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. LT CCM Hansa

22.10.2021

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Dokument został przyjęty przez wszystkich OSP uczestniczących w projekcie TERRE pod nazwą: „Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art.19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej: Dokument).

W dniu 18 czerwca 2018 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, przedłożyły Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE). W dniu 21 grudnia 2018 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.7128.16.2018.ŁW zatwierdził Dokument.

OSP prowadzący proces zastępowania rezerw zadecydowali o konieczności dokonania zmian i opracowali zmieniony Dokument. Określał on projekt, wymagania funkcjonalne, zasady zarządzania i podział kosztów związany z platformą wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Ponadto zawierał propozycję ustanowienia podmiotu mającego wykonywać funkcje określone w Dokumencie oraz zasady aktywacji ofert w przeciwnych kierunkach oraz możliwości regulacji przepływu na połączeniu międzysystemowym.

PSE S.A., działając zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, przedłożyły zmieniony Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa URE. W dniu 15 października 2021 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.744.10.2021.ŁW zatwierdził zmieniony Dokument.

 

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. zmiany RRIF

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj

Prosimy oglądać serwis
w widoku pionowym