Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych na terenach, na których realizujemy inwestycje sieciowe lub prace związane z utrzymaniem naszej infrastruktury.

W naszej codziennej działalności kształtujemy innowacyjne środowisko pracy. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu elektroenergetycznego. Bardzo ważnym obszarem zarządzania jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników PSE.

Rozwój regionów i społeczności lokalnych

Kluczowe liczby wg stanu na 2020 r.

Wpływ na społeczeństwo

ok. 5%

opłaty przekazywanej na rzecz PSE za usługi przesyłania, uwzględnionej na rachunkach odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

4,29 mln zł

to łączna wartość przekazana przez PSE na działania społeczne

1,96 mln zł

to wartość darowizn rzeczowych i finansowych z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19

164

projekty (100 w formule sponsoringu społecznego, 64 w formule darowizny) zrealizowane na terenach 172 gmin w 11 województwach

270

beneficjentów – podmiotów, które skorzystały ze wsparcia społecznego PSE

3 512

spotkań informacyjnych z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2020, w tym ok. 850 spotkań w 2020 roku.
Wpływ na pracowników

86,5%

pracowników skorzystało ze świadczeń w zakresie opieki medycznej

87,6%

pracowników skorzystało ze świadczeń w zakresie dofinansowania form działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej
Bezpieczeństwo pracy

0,44

wyniosła wartość wskaźnika częstości wypadków TRIR (ang. Total Recordable Incident Rate) w PSE. W stosunku do 2019 r., wartość wskaźnika obniżyła się, co jest tendencją pozytywną i wynika głównie ze zmniejszonej wypadkowości

Inwestycje w rozwój regionów
GRI 103-1
Inwestycje infrastrukturalne celu publicznego, w tym budowa elektroenergetycznych stacji oraz linii najwyższych napięć, znacząco podnoszą standardy życia w całych regionach.

Etapy przygotowania inwestycji sieciowej

 1. Czego potrzebujemy?

  Opracowanie planu inwestycyjnego na postawie zapotrzebowania na moc i wniosków o przyłączenie.

 2. Projektowanie trasy linii

  Określenie parametrów technicznych oczekiwanych rezultatów i objętego planem obszaru.

 3. Działania informacyjne i konsultacyjne

  Konsultacje przebiegu linii z administracją publiczną i władzami samorządowymi, konsultacje społeczne z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości na trasie linii.

 4. GRI 103-2

  Pozyskanie Decyzji o środowisko-wych uwarun-kowaniach

  Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarach wypracowanych i uzgodnionych podczas konsultacji jako optymalnych dla trasy linii i stacji.

 5. Rokowania z właścicielami nieruchomości

  Pozyskiwanie praw do dysponowania nieruchomościami i ustanawianie służebności przesyłu.

 6. Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej/o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wprowadzenie do miejscowej planistyki, jeśli wcześniej nie miało miejsca.

 7. Pozwolenie na budowę

  Uzyskanie pozwolenia na budowę.

 8. Postępowanie przetargowe

  Postępowanie przetargowe – wybór wykonawcy.

 9. Realizacja prac budowlano-montażowych

  Etap prowadzenia prac budowlano-montażowych.

 10. Uruchomienie nowej infrastruktury

  Podanie napięcia/końcowy odbiór techniczny.Gwarantując stabilne dostawy energii elektrycznej na danym obszarze, PSE pomagają realizować szereg funkcji istotnych z punktu widzenia regionów i lokalnych społeczności.
Korzyści wynikające z inwestycji infrastrukturalnych:
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostaw energii dla regionu poprzez zwiększenie dostępności energii elektrycznej,
 • ograniczenie ryzyka awarii poprzez zastępowanie wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi konstrukcjami,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom warunków odpowiednich do lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, czego efektem są nowe miejsca pracy, a także wpływy podatkowe do budżetów gmin,
 • ograniczanie strat energii elektrycznej, a w konsekwencji – również jej kosztów, poprzez zwiększanie napięcia sieci przesyłowych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów do ich konstrukcji,
 • znaczące wpływy budżetowe z podatków odprowadzanych do gmin – corocznie do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpływa opłata w wysokości 2 proc. wartości inwestycji zrealizowanej na jej obszarze,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zatrudnianie lokalnych firm jako podwykonawców,
 • impuls do modernizacji oraz rozwoju lokalnej infrastruktury dystrybutorów energii elektrycznej,
 • zwiększanie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym w szczególności dla OZE,
 • tworzenie warunków do dalszego dynamicznego rozwoju elektromobilności.
Współpraca z samorządami
GRI 103-1 GRI 103-2
Jako przykładny inwestor i dobry sąsiad szczególną wagę przykładamy do nawiązywania i rozwijania relacji z władzami samorządowymi. W trakcie realizacji inwestycji włączamy przedstawicieli województw, powiatów i gmin w proces decyzyjny, w tym w proces przygotowania inwestycji.

Współpracując z administracją samorządową przekazujemy kompleksowe i rzetelne informacje na temat inwestycji, jednocześnie dbając o odpowiednią prezentację wynikających z nich korzyści istotnych dla danej gminy.
Prowadzone przez PSE działania mające na celu zbudowanie świadomości znaczenia inwestycji:
 • projektowanie propozycji przebiegów we współpracy z władzami lokalnymi na etapie przygotowania Studium wykonalności,
 • bezpośrednie rozmowy z burmistrzami i wójtami gmin nt. docelowego kształtu inwestycji,
 • prezentacje proponowanych przebiegów w ramach sesji rad gmin poświęconych inwestycjom,
 • otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnych społeczności, których celem jest wysłuchanie opinii i sugestii na temat optymalnego przebiegu inwestycji na danym terenie,
 • organizacja dyżurów informacyjnych dla lokalnych społeczności, służące wysłuchaniu poszczególnych interesariuszy,
 • prowadzenie strony internetowej inwestycji zawierającej kluczowe zagadnienia dot. inwestycji,
 • angażowanie mieszkańców w działania komunikacyjne na dalszych etapach inwestycji (m.in. poprzez programy edukacyjne, udział w spotkaniach, konferencjach, konsultacjach z mieszkańcami itp.),
 • organizacja wizyt studyjnych w otoczeniu istniejącej w regionie infrastruktury energetycznej prowadzonych przez specjalistów z akredytowanego laboratorium specjalizującego się w pomiarach oddziaływania PEM,
 • organizacja wizji lokalnych ukazujących najbliższe otoczenie inwestycji po jej finalizacji,
 • współpraca z dziennikarzami mediów lokalnych w celu informowania o przebiegu realizacji inwestycji,
 • stały kontakt z interesariuszami inwestycji za pośrednictwem infolinii oraz punktów informacyjnych, gwarantujących dwukierunkowość komunikacji na linii inwestor – mieszkańcy,
 • kolportaż materiałów informacyjnych pomocnych w rozmowach z mieszkańcami (foldery informacyjne, dokumenty Q&A, filmy informacyjno-edukacyjne).

Tab. 1. Spotkania z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji
Wskaźnik własny
Liczba spotkań z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji w latach 2016-2020
Lokalizacje 2020 2019 2018 2017 2016
Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji
Bydgoszcz 84 21 40 17 202 15 208 15 171 13
Katowice 126 23 84 21 112 30 91 30 125 17
Poznań 106 25 138 21 67 24 163 13 148 35
Warszawa i Radom 534 60 484 53 307 33 240 53 82 19
Łącznie 850 129 746 112 688 102 702 111 526 84
Realizując inwestycje elektroenergetyczne, mamy wspólny cel


3 512

spotkań informacyjnych z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016-2020, w tym ok. 850 spotkań w 2020 roku.Przykładowy proces informacyjno-konsultacyjny
Podejmowane w procesie działania informacyjno-konsultacyjne mają na celu zawarcie konsensusu w zakresie ostatecznego przebiegu trasy linii.

Realizując powyższe, PSE uwzględniają przede wszystkim:
 • wymagania środowiskowe, planistyczne, inżynieryjne oraz ekonomiczne,
 • interes mieszkańców i właścicieli nieruchomości.
Kluczowe znaczenie dla optymalnego poprowadzenia trasy linii ma przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Rozmowy z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi pozwalają na przekazanie wszystkim zainteresowanym pełnej informacji o planowanej inwestycji oraz na wypracowanie wspólnego stanowiska.
Zrealizowane działania informacyjno-komunikacyjne z udziałem lokalnych społeczności:
 • Rozmowy z wójtami i burmistrzami gmin, w ramach których analizuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany rozwojowe gmin pod kątem możliwości umiejscowienia instalacji przesyłowych. Na tym etapie staramy się – zgodnie z sugestiami samorządowców – znaleźć takie umiejscowienie inwestycji, które nie będzie kolidowało z planami gmin;
 • Spotkania z radami gmin w celu prezentacji podstawowych informacji o inwestycji, w szczególności o jej znaczeniu dla regionu i krajowej gospodarki, uwarunkowaniach technologicznych, formalno-prawnych, harmonogramie, oddziaływaniu linii oraz modelu konsultacji społecznych, a także zebranie opinii na temat propozycji trasy linii na terenie gminy. Przedstawiciele PSE ustalają z włodarzami gmin kontynuację procesu informacyjno-konsultacyjnego w poszczególnych obrębach;
 • Otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele PSE odpowiadają na wszelkie pytania mieszkańców dotyczące linii, a także analizują zgłaszane sugestie dotyczące modyfikacji trasy linii lub umiejscowienia słupów elektroenergetycznych na konkretnych nieruchomościach. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty. Terminy spotkań ustalane są z poszczególnymi sołtysami, którzy wskazują dogodne dla mieszkańców lokalizacje. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem sołtysi otrzymują plakaty informacyjne na temat spotkania. Właściciele nieruchomości korzystają z możliwości zadawania indywidualnych pytań dotyczących swoich nieruchomości, co niejednokrotnie rozwiewa szereg wątpliwości. Na tej podstawie przedstawiciele PSE zbierają uwagi i wnioski strony społecznej dotyczące zaproponowanego wariantu trasy. Wpływają także sugestie poszczególnych właścicieli działek dotyczące dokonywania drobnych korekt trasy – posadowienia słupów. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie
  i – jeśli tylko jest to możliwe technicznie – uwzględniany;
 • Bezpośrednie rozmowy indywidualne ze wszystkimi właścicielami na trasie, będące okazją do ponownego przedstawienia założeń inwestycji i ostatecznego uzgodnienia sposobu jej realizacji w przypadku konkretnych nieruchomości.
Przez cały okres procesu inwestycyjnego przygotowywane i udostępniane są materiały informacyjne, takie jak:
 • ulotki o projekcie dostępne np. we wszystkich urzędach gmin oraz kolportowane na spotkaniach informacyjnych,
 • folder o bezpieczeństwie eksploatacji linii elektroenergetycznych,
 • mapy dedykowanie poszczególnym gminom (dostępne podczas spotkań oraz w urzędach gmin w postaci wkładek do folderów),
 • dedykowana strona internetowa inwestycji,
 • infolinia działająca 5 dni w tygodniu i obsługiwana przez specjalistów dysponujących wszechstronną wiedzą na temat inwestycji.
Informacje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dystrybuowane są za pośrednictwem:
 • strony internetowej inwestycji,
 • stron internetowych gmin (w zależności od praktyki gminy),
 • plakatów informacyjnych (na tablicach sołeckich, w urzędach gmin),
 • punktów informacyjnych,
 • wójtów, radnych i sołtysów,
 • mediów lokalnych,
 • systemów sms gminy (jeśli takie posiadają).

Działania medialne
Na potrzeby współpracy z mediami każdorazowo powołany jest rzecznik inwestycji. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania mediów. Informacje dotyczące poszczególnych kroków i etapów realizacji inwestycji przekazywane są za pośrednictwem publikacji medialnych w formie tradycyjnej i elektronicznej, co pozwala dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców.
GRI 103-3
Przykład wpływu inwestycji na lokalną gospodarkę ─ kluczowe inwestycje
Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Mazowsza. Szacowana długość trasy to ok. 100 km. Obecnie aglomerację warszawską i Ostrołękę łączy zbudowana na początku lat 70. linia o napięciu 220 kV. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i planowanymi zmianami w profilu wytwórczym nie jest już ona wystarczająca, a ze względu na swój wiek jest także bardziej podatna na awarie i ekstremalne warunki pogodowe. Nowa linia 400 kV pomoże zwiększyć ilość przesyłanej energii przy jednoczesnym ograniczeniu strat i mniejszym wpływie na otoczenie.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do mieszkańców i władz samorządowych gmin znajdujących się na trasie rozważanych wariantów przebiegu linii rozpoczął się w połowie 2019 roku. W ramach tych działań zorganizowano kilkadziesiąt spotkań, które były okazją do zapoznania się z propozycjami wykonawcy dotyczącymi przebiegu linii w różnych wariantach. Pierwsze spotkania skierowane były do władz samorządowych, wójtów i burmistrzów jako gospodarzy danego terenu. Przedstawiciele inwestora i wykonawcy odwiedzili łącznie 16 gmin. Przedmiot rozmów z samorządami stanowiły m.in. cel realizacji inwestycji, proponowane warianty lokalizacji, oddziaływanie na środowisko, aspekty techniczne oraz korzyści. Robocze kontakty (bezpośrednie, telefoniczne, korespondencyjne) kontynuowane są przez cały okres prowadzenia inwestycji (w zależności od potrzeb).

 2. Otwarte spotkania z mieszkańcami

  W ramach prowadzonych działań odbyły się 22 spotkania z mieszkańcami gmin. W kilku przypadkach wymagane było przeprowadzenie kolejnych spotkań dla mieszkańców tej samej gminy.

 3. Wizyty studyjne – pomiar PEM

  W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby mieszkańców, w trakcie procesu konsultacyjnego zorganizowano dwa wyjazdy studyjne dla mieszkańców gmin Jadów i Strachówka, gdzie dokonano pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) pod działającą linią 400 kV.

 4. Wizyty studyjne ─ KDM

  Innym rodzajem wyjazdu studyjnego była wizyta wójta i radnych gminy Zabrodzie w siedzibie Krajowej Dyspozycji Mocy, czyli miejscu, z którego zarządza się systemem elektroenergetycznym Polski. Była to okazja do przedstawienia potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej w skali kraju oraz przekazania informacji o jej wpływie na możliwość rozwoju państwa.

 5. Działania medialne

  Informacja na temat inwestycji pojawiła się w następujących mediach: Fakty WWL, „Goniec Tłuszczański”, „Kurier W” oraz „Życie Powiatu na Mazowszu”. Szereg artykułów dotyczących przebiegu konsultacji dostępny był m.in. w serwisie Tuba Wyszkowa i tygodniku „Nowy Wyszkowiak”; publikacja o potrzebie rozbudowy sieci NN pojawiła się w tygodniku „Wyszkowiak”, Tubie Wyszkowa oraz w „Tygodniku Ostrołęckim”.

 6. Geoankieta

  W związku z wybuchem pandemii Covid-19 wdrożono nowe narzędzie do prowadzenia komunikacji z mieszkańcami – geoankietę. Z poziomu tej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej inwestycji https://liniaostrolekastanislawow.pl/ można było dowiedzieć się, jakie są proponowane warianty przebiegu linii. Mieszkańcy mogli zmierzyć odległość od linii do wskazanego punktu, wskazać, które rozwiązanie jest przez nich preferowane, a także zgłosić uwagi. Na stronie WWW udostępniono również: zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi (FAQ), materiały dotyczące zasad realizacji inwestycji, aspektów prawnych oraz oddziaływania na środowisko. Wdrożenie nowego narzędzia było odpowiedzią na brak możliwości prowadzenia otwartych spotkań z mieszkańcami w czasie zagrożenia epidemicznego.

 7. WzMOCnij swoje otoczenie

  PSE uruchomiły program grantowy na terenie ponad 70 gmin, wśród których znajdowały się również wszystkie gminy, przez które ma przebiegać linia 400 kV Ostrołęka-Stanisławów. Zgłoszono wiele pomysłów, spośród których kilkanaście zostało wdrożonych. Każdy z nich miał szansę wnieść pozytywne zmiany w lokalnym otoczeniu, wpływając na poprawę poziomu jakości życia, przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa, czy pomagając w lepszej walce z Covid-19. Wśród wyłonionych projektów znajdziemy budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, działania z zakresu zdrowia i opieki medycznej czy akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa-Świebodzice jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV. Trasa ma długość szacowaną na ok. 107 km i będzie przebiegać przez kilkanaście gmin.

Proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do mieszkańców i władz samorządowych gmin znajdujących się na trasie rozważanych wariantów przebiegu linii rozpoczął się w grudniu 2017 roku. Wtedy też odbyło się spotkanie otwarcia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2018 r. realizowane były spotkania z władzami gmin (wójtami, burmistrzami, radami gmin), podczas których przedstawiciele inwestora informowali o procesie informacyjno-konsultacyjnym oraz uzgadniali z władzami szczegóły prowadzenia działań informacyjnych dotyczących inwestycji. Organizowane były również spotkania, które stanowiły okazję do zapoznania się z propozycjami dotyczącymi przebiegu linii w różnych wariantach. Kolejnym etapem działań komunikacyjnych było uzyskanie opinii nadleśnictw oraz istotnych informacji dotyczących prezentowanego wariantu linii, a także proponowanej technologii budowy, mających wpływ na finalny przebieg inwestycji (6 spotkań).

Łącznie przedstawiciele inwestora odwiedzili 17 gmin. Przedmiotem rozmów z samorządami były m.in. cel realizacji inwestycji, proponowane warianty lokalizacji, oddziaływanie na środowisko, aspekty techniczne oraz korzyści. Robocze kontakty – bezpośrednie, telefoniczne i korespondencyjne – są kontynuowane przez cały okres prowadzenia inwestycji w zależności od potrzeb.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Pierwszym etapem procesu konsultacyjnego były robocze konsultacje z władzami gmin – 17 zrealizowanych spotkań dot. konsultacji przebiegu trasy linii elektroenergetycznej – prowadzone w 2018 roku. W trakcie spotkań analizowano przebieg trasy linii oraz zbierano korekty trasy zgłaszane przez służby planistyczne gmin. Drugim etapem procesu konsultacyjnego była prezentacja przebiegu trasy linii oraz założeń inwestycji na sesjach rad gmin. Prezentacje odbyły się w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku. Łącznie odbyło się 16 spotkań. Prezentacje założeń inwestycji na sesjach rad gmin przebiegły w spokojnej i konstruktywnej atmosferze. Podczas spotkań omawiane były również zasady programu grantowego PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”. Radni zadawali głównie pytania dotyczące kwestii ustanowienia służebności przesyłu oraz przyszłego użytkowania nieruchomości po wybudowaniu linii elektroenergetycznej.

  Jednym z efektów prezentacji trasy linii w trakcie sesji rady gminy była zgłoszona propozycja korekty we wsi Kłaczyna, w gminie Dobromierz. Została ona uwzględniona i skonsultowana z lokalną społecznością, która pozytywnie odniosła się do zaproponowanej zmiany.

 2. Spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectw leżących na trasie linii

  Kolejnym etapem procesu była organizacja 20 spotkań informacyjno-konsultacyjnych z właścicielami nieruchomości oraz mieszkańcami gmin na trasie linii zrealizowanych w październiku i listopadzie 2019 roku. Spotkania poprzedzone były procesem informacyjnym o planowanych terminach (plakaty w sołectwach, informacja na stronie www inwestycji oraz stronach www gmin). Dodatkowo, każdy z właścicieli nieruchomości został zaproszony na spotkanie listem poleconym. W trakcie spotkań prezentowany był szczegółowy przebieg trasy linii, przekazywane były szczegółowe informacje na temat zadania inwestycyjnego oraz omówione zostały kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu.

  W marcu 2020 r. inwestor przesłał do gmin pisma informujące o zakończeniu procesu informacyjno-konsultacyjnego wraz z mapą przebiegu trasy linii. Realizacja procesu konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości przełożyła się na blisko 40 korekt trasy linii stanowiących odpowiedź na postulaty i oczekiwania strony społecznej dotyczące inwestycji.

  Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, proces pozyskania tytułów praw do nieruchomości na trasie linii został przesunięty na IV kwartał 2021 roku. Niezależnie od tego prowadzone były negocjacje w formie zdalnej z dwoma właścicielami nieruchomości w gminie Siekierczyn. Dotyczyły one rozbiórki dotychczasowych budynków mieszkalnych znajdujących się w projektowanym pasie technologicznym linii elektroenergetycznej. W listopadzie 2020 r. Zarząd PSE wyraził zgodę na wynegocjowane warunki porozumień z właścicielami. Ponadto, w ramach wsparcia gmin w czasie epidemii PSE przekazały gminom na trasie linii zestawy środków ochrony osobistej, wspierając samorządy w działaniach na rzecz walki z COVID-19.

 3. Działania medialne i informacyjne

  Informacja o inwestycji pojawiła się w następujących mediach: Telewizja Echo24, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław i Biznes Alert oraz na stronach: cire.pl, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, swidnica24.pl, www.eluban.pl oraz na www.e-legnickie.pl.

 4. WzMOCnij swoje otoczenie

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne zorganizowały, po raz trzeci, dobrosąsiedzki program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie”, skierowany do wszystkich gmin przez które przebiega linia Mikułowa-Świebodzice. W tej edycji programu z Dolnego Śląska udział wzięły samorządy, szkoły, biblioteki i organizacje pozarządowe, które mogły zgłaszać projekty w kategoriach takich jak aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie.
Harmony Link – Podmorskie połączenie kablowe Polska-Litwa
Połączenie energetyczne Polska-Litwa ─ Harmony Link ─ jest elementem projektu strategicznego Unii Europejskiej dotyczącego synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy Zachodniej. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE oraz LitGrid (litewski OSP). Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie morza oraz pod ziemią na lądzie. Punktem przyłączenia do KSE w Polsce będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. Połączenie kablowe to nowoczesna technologia pozwalająca ograniczyć straty przesyłowe, a dzięki połączeniu morskiemu uda się ograniczyć wpływ inwestycji na tereny cenne przyrodniczo na obszarze północno-wschodniej Polski.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin oraz instytucjami

  Proces konsultacyjny z władzami samorządowymi dotyczący m.in. lokalizacji kabla w części lądowej rozpoczął się w maju 2019 roku. Do czerwca 2021 r. zrealizowano łącznie 22 spotkania, m.in. z wójtem, radą gminy Krokowa, starostą puckim, wojewodą pomorskim, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nadleśnictwami oraz innymi zainteresowanymi. Spotkania z pomorskim konserwatorem zabytków odbywały się w celu ustalenia trasy przebiegu linii kablowej przez tereny objęte opieką konserwatorską (Karwieńskie Błota). Jest to obszar wpisany na listę zabytków z uwagi na unikatowy układ ruralistyczny – rowy melioracyjne wykonane przez osadników holenderskich w XVII w. Włodarze i przedstawiciele instytucji zostali poinformowani o założeniach i harmonogramie inwestycji oraz zgłosili swoje uwagi. W rezultacie udało się wybrać optymalny wariant przebiegu trasy linii.

  Pandemia COVID-19 wymusiła potrzebę szukania nowych kanałów komunikacji z interesariuszami. Pomocne okazały się narzędzia umożliwiające organizację spotkań on-line. Część rozmów odbyła się w takiej formie, ale zdecydowana większość z nich została przeprowadzona w formie bezpośrednich spotkań stacjonarnych (z uwzględnieniem obowiązującego reżimu sanitarnego), co z pewnością ułatwiło komunikację.

  Rozpoczęcie rozmów z właścicielami nieruchomości na trasie linii i mieszkańcami gminy Krokowa zaplanowano na początek 2021 roku. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzone przez rząd restrykcje związane z organizacją spotkań i ograniczenia dotyczące liczby uczestników, PSE dostosowały formułę spotkań do istniejącej sytuacji. Zamiast dużych otwartych spotkań dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na trasie planowanej linii kablowej, postawiono na indywidualne spotkania w ramach dyżurów informacyjno-konsultacyjnych. Celem zmian było zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom rozmów, przy jednoczesnym stworzeniu warunków umożliwiających przekazanie wszelkich potrzebnych informacji.

  Podczas spotkań zbierano uwagi dotyczące przebiegu linii. Rolą przedstawicieli PSE było zaprezentowanie argumentów dla uzasadnienia realizacji inwestycji, jej uwarunkowań formalno-prawnych oraz koncepcji przebiegu wariantu trasy linii. Przedstawiono także dalsze kroki dotyczące wypracowania porozumienia z właścicielami nieruchomości wyrażonego w umowie służebności przesyłu.

  PSE jako inwestor starały się uwzględniać wszelkie możliwe do realizacji uwagi zgłaszane przez mieszkańców i właścicieli. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono korekty do przebiegu trasy linii.

 2. Działania medialne i informacyjne

  W 2020 r. uruchomiono stronę internetową https://harmonylink.eu/ z informacjami dotyczącymi inwestycji oraz inwestorów (OSP w Polsce i na Litwie), a także z formularzem kontaktowym i numerem dedykowanej infolinii. Infolinia działa codziennie w dni powszednie, umożliwiając zainteresowanym osobom uzyskanie szczegółowych informacji o przedsięwzięciu. Dodatkowo, w prasie ogólnopolskiej i lokalnej pojawiają się materiały prasowe na temat postępów w realizacji inwestycji. Na potrzeby działań informacyjnych przygotowano również folder o Harmony Link. Foldery przekazano przedstawicielom gminy, a następnie również mieszkańcom i właścicielom nieruchomości położonych na trasie linii.
Projekt wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych
PSE przygotowują się do realizacji projektów powiązanych z wyprowadzeniem mocy z planowanych na Bałtyku Morskich Farm Wiatrowych (MFW). MFW będą głównym elementem transformacji energetycznej Polski. Ich moc została oszacowana w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. na ok. 8 GW. To blisko 20 proc. całej mocy zainstalowanej na terenie kraju.

MFW będą mieć duże znaczenie dla krajowego systemu elektroenergetycznego, ale wymagają istotnego wzmocnienia sieci przesyłowej na obszarze Pomorza. W związku z tym PSE przygotowały studia wykonalności dla szeregu inwestycji, które umożliwią bezpieczne i efektywne wyprowadzenie mocy z turbin wiatrowych do każdego zakątka Polski. Inwestycje te wpłyną także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i sprawią, że stanie się ono największym dostawcą energii odnawialnej w kraju.

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Zapoczątkowany w styczniu 2020 r. proces informacyjno-konsultacyjny dotyczący inwestycji powiązanych z wyprowadzeniem mocy z Morskich Farm Wiatrowych, jest prowadzony na zasadach dialogu z władzami samorządowymi i lokalnymi społecznościami. Do połowy czerwca 2021 r. odbyło się 230 spotkań, w tym 90 z przedstawicielami gmin i różnych instytucji. Z powodu pandemii Covid-19 część spotkań przeprowadzono w formie telekonferencji. Gdy tylko jednak było to możliwe, przedstawiciele PSE spotykali się bezpośrednio z wójtami, burmistrzami, radami gmin i przedstawicielami powiatów oraz urzędów obejmujących swoim zasięgiem województwo pomorskie.

  Część projektowanych linii będzie przebiegała przez tereny leśne, zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Inwestor zadbał, aby na wczesnym etapie prac nad docelowymi wektorami linii prowadzić bieżące uzgodnienia zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, współpracując z każdym z 5 nadleśnictw objętych zasięgiem przedsięwzięcia.

 2. Spotkania z mieszkańcami

  Działania informacyjne skierowane do mieszkańców prowadzone były przede wszystkim w oparciu o punkty informacyjne, w których przedstawiciele inwestora, w tym projektanci, odpowiadali na indywidualne pytania i prezentowali preferowane przebiegi projektowanych linii. W trakcie 40 spotkań z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami miejscowości objętych inwestycjami, zebrano uwagi do prezentowanych tras, które po zakończeniu procesu konsultacji poddane zostaną wnikliwej analizie służącej wytyczeniu docelowych wektorów linii.

 3. Działania medialne

  Informacje o prowadzonych działaniach pojawiały się w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W czerwcu 2021 r. zorganizowano spotkanie prasowe w Gdańsku, adresowane do przedstawicieli redakcji z woj. pomorskiego. Na spotkaniu zaprezentowano planowane inwestycje oraz przedstawiono szczegóły działań, w tym procesu informacyjnego skierowanego do mieszkańców. Publikacje pojawiły się m.in. w „Dzienniku Bałtyckim”, na stronach kartuzyinfo.pl oraz expresskaszubski.pl, w radiu Kaszebe oraz w telewizji TTM.

 4. Działania informacyjne

  Na potrzeby informowania opinii publicznej uruchomiono stronę internetową pomorzedajemoc.pl, formularz kontaktowy oraz infolinię informacyjną. Powstały również ulotki informacyjne i broszury opisujące proces inwestycyjny.

 5. WzMOCnij swoje otoczenie

  W związku z jednej strony z dużą skalą przedsięwzięcia na Pomorzu, a z drugiej z faktem, że na wielu z tych terenów PSE są nowym, nieznanym jeszcze inwestorem, w 2021 r. roku gminy i powiaty pomorskie zostały zaproszone do programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łącznie 28 gmin i powiatów, w których planowane są inwestycje związane z Morskimi Farmami Wiatrowymi i Harmony Link może wnioskować o granty na realizację projektów społecznych, które poprawią jakość życia i bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

  Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” PSE wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i działać na rzecz mieszkańców.
Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina
Obecnie istniejąca jednotorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV Dunowo-Żydowo-Piła Krzewina zbudowana w latach 60. i 70., jest ważnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Inwestycja dotyczy budowy nowej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o mocy znamionowej 400 kV na trasie Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina. Nowa linia docelowo zastąpi w całości linię 220 kV. Jej długość ma wynieść ok. 171 km (odcinek Dunowo-Żydowo Kierzkowo 53,12 km, odcinek Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina 118,18 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Dunowo, nowo zbudowanej stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo i modernizowanej stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.

Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina jest elementem projektu stworzenia układu przesyłowego na potrzeby synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii (Harmony Link).

 1. Spotkania z władzami i radami gmin

  Proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do mieszkańców i władz samorządowych gmin znajdujących się na projektowanej trasie przebiegu linii rozpoczął się w 2019 roku. Łącznie zorganizowano ponad 80 spotkań, które były okazją do zapoznania się z propozycją trasy linii.

  Pierwsze spotkanie skierowane było do władz samorządowych, wójtów, burmistrzów jako gospodarzy danego terenu. Finałem była prezentacja projektowanej trasy linii podczas sesji rad gmin, posiedzeń komisji merytorycznych oraz spotkań z grupami radnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, zależnie od oczekiwań władz lokalnych, spotkania odbywały się w formie zarówno tradycyjnej jak i on-line.

  Przedstawiciele inwestora odwiedzili łącznie 13 gmin. Przedmiotem rozmów z samorządami były m.in. cel realizacji inwestycji, proponowana trasa, oddziaływanie na środowisko, aspekty techniczne, korzyści. Robocze kontakty – bezpośrednie, telefoniczne i korespondencyjne – utrzymywane są przez cały okres prowadzenia inwestycji, w zależności od potrzeb.

  Istotnym elementem konsultacji były spotkania z  przedstawicielami Lasów Państwowych. Koncepcja trasy nowej linii zakłada, że ok. 30 proc. jej długości będzie przebiegać przez tereny pozostające w zarządzie LP. Projekt trasy przedstawiono Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Pile i Szczecinku oraz zwierzchnikom wszystkich nadleśnictw, których teren przecinać ma linia. Zebrane w toku spotkań uwagi zostały wzięte pod uwagę przez projektantów linii.

 2. Spotkania z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami

  W ramach prowadzonych działań w 2021 r. odbyło się ok. 20 spotkań z właścicielami nieruchomości położonych na planowanej trasie linii i mieszkańcami gmin. Obostrzenia epidemiczne uniemożliwiały spotkania w większym gronie. Z tego powodu konsultacje miały formę wielogodzinnych dyżurów w poszczególnych sołectwach. Na miejscu obecni byli pracownicy PSE udzielający informacji na temat wszystkich aspektów inwestycji oraz projektanci prezentujący planowany przebieg linii.

 3. Działania medialne

  Informacje o inwestycji pojawiały się w lokalnych mediach drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych poszczególnych gmin.
Wpływ na społeczności lokalne
GRI 103-1 GRI 413-2
Normy i regulacje w obszarze majątku sieciowego

Wpływ działalności naszej spółki na otoczenie społeczne i środowiskowe ma szczególne znaczenie w przypadku budowy nowych linii napowietrznych. Realizacja inwestycji odbywa się w oparciu o najnowsze normy europejskie PN-EN 50341 dotyczące projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Respektujemy wszelkie obowiązujące w kraju akty prawne dotyczące ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz prawa budowlanego i pozostałe.
Normy europejskie
Normy stosowane do projektowania oraz budowy nowych linii zapewniają wysoki poziom niezawodności pracy linii, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego oraz minimalizację uciążliwości linii dla otaczającego środowiska. Na terenach leśnych stosujemy praktykę prowadzenia przewodów linii ponad lasem. Dzięki temu wycinkę ograniczamy do niewielkich obszarów – tylko pod stanowiska słupów.
Do budowy każdej linii niezbędne jest pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z którymi w wybranych miejscach linii stosuje się oznakowanie przewodów lub słupów elementami widocznymi dla ptaków (sylwetki ptaków drapieżnych na wieżyczkach odgromowych lub spirale ostrzegawcze zawieszone na przewodach). Zgodnie z obowiązującym prawem, stosowane jest również oznakowanie przeszkodowe linii jako przeszkody lotniczej.

Urządzenia, aparaty i układy instalowane w stacjach spełniają wymagania norm europejskich, co zapewnia wysoki poziom niezawodności ich pracy. Stosowane są także rozwiązania zmniejszające oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na otoczenie, w tym na środowisko naturalne. Każdy instalowany transformator sieciowy wyposażany jest w misę olejową, zabezpieczającą środowisko przed wyciekiem oleju w przypadku awarii.
Ustanawianie praw do nieruchomości
W celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują, w 2008 r. wprowadzono do kodeksu cywilnego pojęcie „służebności przesyłu”. Prawo służebności przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się lub mają znajdować się jego urządzenia przesyłowe, czyli wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne. Wprowadzone zapisy umożliwiają inwestorowi dostęp do urządzeń, czyli słupów, przewodów i elementów stacji, znajdujących się na nieruchomości w przypadkach awarii, napraw i konserwacji.
Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym w formie aktu notarialnego. Zakres służebności wpisywany jest do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującym prawem, za ustanowienie służebności przesyłu każdemu właścicielowi nieruchomości wypłacane jest wynagrodzenie oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Przed rozpoczęciem prac zlecamy wykonanie operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości objętej inwestycją. Operaty stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania dla właściciela działki. Na wielkość wypłat mają wpływ czynniki takie jak: dotychczasowa wartość i przeznaczenie nieruchomości oraz straty w użytkach rolnych, zasiewach lub zbiorach spowodowane zajęciem części nieruchomości przez urządzenia przesyłowe. Dodatkowe odszkodowanie przysługuje za posadowienie słupa. Zazwyczaj po akceptacji i zawarciu umowy cywilnoprawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę odszkodowania. Wypłata drugiej raty następuje po podpisaniu aktu notarialnego, który umożliwia inwestorowi dostęp do terenu i linii. Przyznawane są także odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.

W przypadku braku zgody właściciela gruntu na podpisanie umowy służebności inwestycji celu publicznego, po wykorzystaniu całego procesu rokowań uruchamiana jest ścieżka rokowań – zgodnie z wymogami art.124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN). Procedura administracyjna jest jednak w procesie negocjacji ostatecznością. Przed jej zastosowaniem podejmowane są działania zmierzające do znalezienia kompromisowego rozwiązania.
Nie prowadzimy statystyk w zakresie liczby umów służebności przesyłu zawieranych z właścicielami nieruchomości przez działających w naszym imieniu wykonawców. Rocznie sprawa dotyczy wielu tysięcy działek. Odsetek zawartych umów szacujemy na 94-98 proc. Pozostałe 2-6 proc. stanowią decyzje administracyjne wydane zgodnie z art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia
Już na etapie planowania lokalizacji inwestycji dokładamy starań, aby zminimalizować ingerencję w obszar zamieszkały przez ludzi. Tam, gdzie to możliwe, rozważamy kilka wariantów lokalizacji inwestycji. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli społeczności lokalnych oraz władz samorządowych. Staramy się, aby nasze inwestycje nie wiązały się z koniecznością przesiedleń. W 2020 r. nie doszło do żadnego przypadku przesiedlenia.
Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań
Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań, w podziale według rodzaju projektu
2020 2019 2018 2017 2016
0 0 0 2* 0
*W ramach rozbudowy stacji 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo w 2017 r. doszło do przesiedlenia dwóch osób: ojca i córki, którzy byli współwłaścicielami dwóch działek niezbędnych do rozbudowy stacji. Sprawa wykupu została sfinalizowana w I kwartale 2017 roku.
Oddziaływanie linii
Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne, powstające na skutek obecności napięcia oraz w wyniku przepływu prądu. Do grupy tych urządzeń należą linie najwyższych napięć. Wokół linii powstaje pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości (50 Hz) – takie samo, jak wytwarzane przez odkurzacz lub pralkę, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego i jego wpływ na zdrowie człowieka często bywa przedmiotem dyskusji. Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie nie potwierdzają obaw dotyczących negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości na zdrowie ludzi oraz na innych organizmów żywych, ale też nie wykluczają takiego wpływu. Właśnie z tego powodu w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej ustanowiono odpowiednie przepisy, określające z dużym zapasem bezpieczeństwa dopuszczalne wielkości oddziaływania obiektów elektroenergetycznych. Nasza spółka rygorystycznie przestrzega tych przepisów. Przed oddaniem danego obiektu do użytkowania wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych. Wyniki pomiarów poddawane są weryfikacji przez organy ochrony środowiska, co wyklucza możliwość niespełnienia wymagań.

Dla każdego realizowanego zadania inwestycyjnego przygotowujemy informatory dla społeczności lokalnych z rzetelnymi informacjami na temat inwestycji oraz ich wpływu na środowisko. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest zawsze jednym z elementów programu konferencji regionalnych organizowanych przez wykonawców przy współpracy z nami.
Hałas
Poziom emitowanego hałasu zależy od konstrukcji linii elektroenergetycznej oraz warunków pogodowych (znacznie wzrasta podczas mżawki i deszczu, na co nie mamy wpływu). Hałas pochodzący z nowo projektowanych linii poza terenem pasa technologicznego nie przekracza wartości dopuszczalnych w środowisku.

Głównymi źródłami hałasu w naszych stacjach są transformatory. Stosujemy urządzenia o obniżonej mocy akustycznej oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne układów chłodzenia. W szczególnych przypadkach w celu ograniczenia hałasu budowane są ekrany akustyczne.
Walory krajobrazowe
Problem widoku z okna na linię elektroenergetyczną, często nawet dość odległą, jest jedną z głównych przyczyn protestów społecznych. Celem każdego projektu jest wkomponowanie linii w krajobraz w sposób minimalizujący negatywne wrażenia estetyczne. Z założenia unikamy prowadzenia linii elektroenergetycznych przez tereny o szczególnych walorach krajobrazowych.
Porażenie prądem lub piorunem
Nasze linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe. Oznacza to, że w ich sąsiedztwie zmniejsza się zagrożenie uderzenia piorunem. Jednak w pobliżu linii zawsze wymagane jest zachowanie elementarnej ostrożności – w szczególności przy pracach z użyciem sprzętu rolniczego.
Usuwanie awarii
Z powodu braku unormowania prawnego służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznych wybudowanych w latach wcześniejszych, na gruntach prywatnych pojawiają się czasem problemy związane z utrudnianiem, a nawet uniemożliwianiem ekipom remontowym wstępu na przedmiotowe nieruchomości. Utrudnianie dostępu do obiektu przedłuża czas usuwania awarii lub wykonania remontu, co powoduje problemy – zwłaszcza dla lokalnych odbiorców energii elektrycznej.

GRI 413-1
Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną w 100 procentach operacji prowadzonych w ramach realizacji inwestycji.
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji

Etap opracowania Studium wykonalności ma na celu dokonanie szczegółowej, pogłębionej analizy możliwości realizacji wariantu inwestycji w oparciu o konkretne opracowania, w szczególności o dokładne mapy obrazujące przebieg linii (wraz z rozstawem słupów) lub umiejscowienie stacji elektroenergetycznej na terenie gminy. Pozwala to przeanalizować lokalne uwarunkowania i zidentyfikować konkretne potrzeby strony w celu zminimalizowana negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji.

W ramach prac, na podstawie sugestii zgłaszanych przez władze gmin, powstają modyfikacje (podwarianty) wariantu preferowanego. Są one przedmiotem dalszych konsultacji z lokalnymi społecznościami i – finalnie – przedmiotem oceny w procedurze środowiskowej.
Na tym etapie istotne jest pozyskanie informacji w zakresie:
  • planów rozwojowych gmin w konkretnych obrębach i miejscowościach (źródło informacji: opracowanie gminne, Geoportal, SUiKZP, MPZP, miejscowe strategie rozwojowe, przedstawiciele władz samorządowych),
  • planów życiowych mieszkańców, pozwoleń na budowę i warunków zabudowy w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych, liderzy opinii),
  • potencjalnych sytuacji problemowych w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych),
  • liderów opinii w konkretnych obrębach (źródło informacji: przedstawiciele władz samorządowych),
  • liczby właścicieli nieruchomości, na obszarze których będzie realizowana inwestycja (źródło informacji: Starostwa Powiatowe, ewidencja gruntów i budynków),
  • szacunkowej wartości służebności przesyłu (źródło informacji: dedykowane portale internetowe dot. cen transakcyjnych na terenie gminy).
Na tym etapie prac przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące docelowego kształtu inwestycji. Podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy przekazują swoje uwagi i sugestie odnośnie do trasy linii, miejsca posadowienia słupów na działkach, umiejscowienia stacji elektroenergetycznej oraz dróg dojazdowych do nieruchomości, na których realizowane będą prace budowlane. Sugestie są zbierane i analizowane przez przedstawicieli inwestora pod kątem możliwości wdrożenia. Zebrane informacje stanowią podstawę do opracowania wariantów inwestycji, poddawanych następnie ocenie w procedurze środowiskowej. Na tym etapie istotne jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z interesariuszami.
GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43
Tab. 2. Nasi interesariusze oraz formy ich angażowania
Grupa docelowa Charakterystyka Narzędzia i techniki komunikacji*
Działanie bezpośrednie
Regulator Prezes URE jest odpowiedzialny za regulację sektora energetycznego oraz za promowanie konkurencji.

Z Prezesem URE uzgadniamy m.in. Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jego aktualizację.
Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Wykonawcy zadań inwestycyjnych Firmy zewnętrzne wybierane w trybie przetargów publicznych i niepublicznych. Działają w imieniu i na rzecz PSE, wpływają na opinie lokalnych społeczności i lokalnych władz, kształtują wizerunek naszej spółki jako inwestora. Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, szkolenia wewnętrzne, sprawna komunikacja w zadaniach inwestycyjnych w ramach Programów Komunikacji Społecznej (foldery, strona WWW, briefingi prasowe, konferencje, filmy, programy edukacyjne itp.), definiowanie dobrych praktyk i wytycznych komunikacyjnych oraz współpraca w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.
Administracja publiczna, władze samorządowe Transparentne i profesjonalne działania informacyjno-edukacyjne w ramach komunikacji społecznej wpływają na budowanie właściwych relacji. Spotkania bezpośrednie, listy intencyjne, dedykowane konferencje specjalistyczne, foldery ogólnofirmowe, specjalistyczne i dotyczące zadań inwestycyjnych, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Opinia publiczna, społeczności lokalne Grupa kluczowa z punktu widzenia prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Przekonanie jej bezpośrednich sąsiadów do akceptacji inwestycji oraz ustanowienie służebności przesyłu mają zasadnicze znaczenie dla terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Kontakt z grupą umożliwia uzyskanie największej akceptacji społecznej lub wypracowanie kompromisu. Media relations, artykuły prasowe, strony WWW, Twitter, YouTube, PSE, foldery, ulotki, programy edukacyjne dla mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, spotkania realizowane za pośrednictwem wykonawców i bezpośrednio.
Komitety protestacyjne, lokalni liderzy protestów oraz akcji społecznych Lokalne inicjatywy będące wynikiem braku akceptacji społecznej do procedowanego rozwiązania i reprezentujące interesy całej społeczności lub wybranej grupy. Korespondencja formalna, udział w spotkaniach i podczas akcji protestacyjnych.
Pracownicy, kadra menedżerska GK PSE Zaangażowani i zmotywowani pracownicy, kadra menedżerska oraz zasady etyki biznesowej w ogromnym stopniu decydują o efektywności działania spółki. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Kodeks etyki i postępowanie zgodnie z wartościami, intranet, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, ulotki informacyjne, komunikacja projektów strategicznych, ankiety, komunikacja wdrażanych zmian, spotkania bezpośrednie, spotkania integracyjne, uroczystości firmowe, magazyn „Przesył”, newsletter.
Pracownicy GK PSE zaangażowani w proces inwestycyjny Zaangażowani i zmotywowani pracownicy, kadra menedżerska oraz zasady etyki biznesowej decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania spółki. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają znaczenie kluczowe dla budowania zaangażowania pracowników. Poza narzędziami skierowanymi do wszystkich pracowników dodatkowe narzędzia wspierające w bieżącej pracy to: foldery specjalistyczne, szkolenia dedykowane, dokumenty Q&A.
Lokalne i regionalne stowarzyszenia Lokalne i regionalne organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju danego obszaru, np. gminy, wsi lub powiatu. Przekazanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej lokalizacji i przebiegu linii oraz opinii przedstawicieli lokalnych społeczności – spotkania bezpośrednie i materiały promocyjne (foldery) oraz strona WWW.
Pozarządowe stowarzyszenia i organizacje ekologiczne Lokalne, regionalne i ogólnokrajowe organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, flory lub fauny, albo prowadzące działalność w zakresie rozwoju inicjatyw proekologicznych na danych terenach. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, dostarczenie materiałów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych oraz związanych z nimi działań inwestora.
Partnerzy biznesowi Firmy współpracujące z PSE na etapie przedinwestycyjnym i realizujące usługi na jej zlecenie. Informacje na temat polityki bezpieczeństwa, posiadanych certyfikatów ISO oraz polityki antykorupcyjnej udzielane przez pracowników na spotkaniach z partnerami i współpracownikami.
Działanie pośrednie
Media (ogólnopolskie, regionalne, branżowe) Przekazują informacje, kształtują opinie na temat inwestycji. Konferencje prasowe, briefingi, warsztaty dla dziennikarzy, spotkania indywidualne (artykuły, wywiady), Twitter, artykuły sponsorowane, dodatki branżowe do gazet, magazyn ekspercki, materiały prasowe, prezentacje, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe.
Administracja centralna, parlament Ministerstwa oraz urzędy centralne, parlamentarzyści – szczególnie zaangażowani w komisjach i zespołach parlamentarnych. Spotkania indywidualne, prezentacje, foldery, konferencje branżowe i ekonomiczne, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, magazyn ekspercki.
Kontrahenci (wytwórcy, dystrybutorzy, firmy obrotu) Grupa podmiotów stale współpracujących z PSE związanych umowami. Spotkania indywidualne, konferencje branżowe, warsztaty, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
*W naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do budowania trwałych relacji i korzystania z różnorodnych metod dialogu z interesariuszami.

Komunikujemy się z naszymi partnerami, korzystając z wielu kanałów. Częstotliwość kontaktów zależna jest od potrzeb PSE oraz zapytań naszych interesariuszy.
 • 21

  konferencji, debat, seminariów i kongresów branżowych
  z udziałem ekspertów PSE.

 • 25

  nowych materiałów wideo
  opublikowanych w serwisie YouTube. Wszystkie materiały opublikowane na tej platformie osiągnęły ponad 30 000 odtworzeń.

 • Prawie
  11
  tys.

  publikacji
  nt. różnych obszarów działalności PSE ukazało się
  w 2020 r., z czego 99,7 proc. miało charakter pozytywny lub neutralny.

 • Ok.
  2
  tys.

  zasięg dzienny
  do tylu użytkowników mogły dotrzeć wpisy PSE na Twitterze.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj