Poznaj PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski i jednym z największych operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu nowych rozwiązań rynkowych mających zapewnić integrację europejskiego rynku energii elektrycznej.

Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, przez co mamy realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Zapewniamy bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego, będącego częścią wspólnego systemu europejskiego.

Nasza spółka w liczbach


GRI 102-1 GRI 102-6
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).
Naszymi klientami są:
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną,
 • operatorzy elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego ( OSD ),
 • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej.

Na rzecz klientów realizujemy umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego.
PSE: Umowy o świadczenie usług przesyłania energii oraz usługi udostępniania KSE*
PSE: Umowy o świadczenie usług przesyłania energii oraz usługi udostępniania KSE*
Działania PSE Podstawa prawna działań
Świadczenie usługi przesyłania energii elektrycznej.

Usługi są świadczone przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z nich, na warunkach ustalonych w:

 • umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej (dalej: umowa przesyłania),
 • TCM (ang. terms, conditions and methodologies), tj. zasadach, warunkach i metodach przyjętych na podstawie rozporządzenia 2019/943 lub Kodeksów sieci, w tym w szczególności TCM opracowany na podst. art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, tj. na warunkach dotyczących bilansowania (dalej: WDB),
 • Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: IRiESP),
 • Taryfie PSE dla energii elektrycznej.
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze wydane na jej podstawie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. ws. rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: rozporządzenie 943)
Kodeksy sieci, tj. rozporządzenia wydane na podst. art. 59 lub art. 61 rozporządzenia 943
Świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego – na warunkach ustalonych w Taryfie PSE dla energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE oraz ustalonych w umowie przesyłania lub umowie o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego (dalej: umowa UKDT) zawieranych z: kontrahentami PSE typu operator systemu dystrybucyjnego (OSD), odbiorcą końcowym posiadającym miejsca dostarczania z sieci przesyłowej, a także z OSDn, tj. OSD nieposiadającymi miejsc dostarczania z sieci przesyłowej (tzw. opłata przejściowa) Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
Realizacja w ramach umów przesyłania i umów UKDT, zawartych odpowiednio z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej i OSD, obowiązku poboru opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w KSE (tzw. opłata OZE) Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Realizacja w ramach umów przesyłania i umów UKDT, zawartych odpowiednio z: podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej i OSD, obowiązku poboru opłaty związanej z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym (tzw. opłata kogeneracyjna) Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Realizacja obowiązku poboru opłaty na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków mocowych, (tzw. opłatą mocową1) w ramach umów przesyłania i umów UKDT, zawartych odpowiednio z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej i OSD. Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
[1] Postanowienia ww. umów są na bieżąco dostosowywane do zmian regulacji prawnych oraz innych dokumentów regulujących zasady działania na rynku energii elektrycznej, tj. IRiESP, TCM oraz taryfy PSE dla energii elektrycznej, o ile zmiany ww. regulacji i dokumentów wymagają zmiany umów zawartych z poszczególnymi grupami kontrahentów PSE.

Skala działalności PSE w liczbach


Zatrudnienie
2020 2019 2018 2017
Liczba pracowników PSE 2 627 2 538 2 376 2 258Dane finansowe
2020 2019 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł) 9 178 9 106 10 097 8 887
Zysk netto (w mln zł) 1 170 729 490 531
Suma aktywów (w mln zł) 22 471 20 640 20 377 19 513
EBITDA (w mln zł) 2 092 1 513 1 188 1 231
TAX EBITDA (w mln zł) 1 905 1 552 1 312 1 328
ROE (zysk netto/kapitał własny) 7,26 4,82 3,37 3,77Infrastruktura sieciowa
2020 2019 2018 2017
Łączna długość linii przesyłowych (w km)* 15 318 14 822 14 695 14 195
Liczba linii przesyłowych (NN) 281 280 267 258
Liczba stacji najwyższych napięć 109 107 106 106
* Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor.Usługi
2020 2019 2018 2017
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej 39 37 34 33
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej 85 90 93 90
Łączna liczba w/w umów 124 127 127 123

2020 2019 2018 2017
Liczba umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej 157 157 158 163
Liczba zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej 32 29 31 35
Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowiązującymi umowami przyłączeniowymi (w MW) 18 007 14 775 15 102 16 098
Liczba umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia 19 20 22 24Udziały Skarbu Państwa  GRI 102-5 100%
Kapitał zakładowy PSE wpłacony w całości (w tys. zł) 9 605 473


Liczba umów o świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP zawartych w latach 2019-2020 wg programów
Liczba umów
Program Gwarantowany — płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet letni (9 umów: 5 na obszarze całego kraju i 4 na terenie zdefiniowanych obszarów, okres świadczenia 1.07-30.09.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 593 MW do 715,4 MW w poszczególnych godzinach 9
Program Gwarantowany — płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet zimowy (7 umów ─ 2 na obszarze całego kraju i 5 – na terenie zdefiniowanych obszarów, okres świadczenia 1.10-31.12.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 442,8 MW w poszczególnych godzinach 7
Program Gwarantowanypakiet zimowy — (obejmuje całe KSE, okresy świadczenia 1.02-31.03.2020 oraz 1.10-30.11.2020) o wolumenie mocy gwarantowanej 612 MW w poszczególnych godzinach 6
Program Gwarantowanypakiet letni — (obejmie wydzielone obszary: Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra, okres świadczenia od 1.04 do 30.09.2020) o wolumenie mocy gwarantowanej 25,5 MW w poszczególnych godzinach 7
Program Bieżący — płatność za wykonanie (1.07.2019-31.12.2019) 4
Program Bieżący — płatność za wykonanie (1.01.2020-31.12.2020) 4
Program Bieżący Uproszczony — płatność za wykonanie (1.01.2020-31.12.2020) 4
Łącznie 47
Liczba umów o świadczenie usługi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców zawartych w I półroczu 2021 roku wg programów
Liczba umów
Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców — płatność za wykonanie (1.04.2021-31.03.2022) 6
Od 1 stycznia 2021 r. wdrożony został rynek mocy. Ten fakt, wraz z pozostałymi zmianami na rynku energii w kraju, wywołał konieczność opracowania i wdrożenia nowej usługi systemowej związanej z redukcją poboru energii przez odbiorców w KSE. Tą usługą jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców. Zastąpiła ona dotychczasowe programy DSR, które wygasły 31 grudnia 2020 roku.

Od 2021 r. kontraktowanie usług w ramach Gwarantowanego Interwencyjnego Programu DSR nie jest możliwe. Wynika to z pkt. 16 g Decyzji notyfikacyjnej rynku mocy (Decyzja Komisji Europejskiej z 7 lutego 2018 r. zatwierdzająca mechanizm zdolności wytwórczych, mająca na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – rynek mocy).

PSE jeszcze 28 grudnia 2020 r. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Otwarcie ofert odbyło się 4 lutego 2021 roku. Oferty przedstawiło łącznie 6 potencjalnych wykonawców. Po dokonaniu formalnej oceny oraz weryfikacji ofert 1 marca 2021 r. PSE rozstrzygnęły postępowanie i podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w postępowaniu oraz zawarły umowy z wyłonionymi wykonawcami.

Grupa Kapitałowa PSE

GRI 102-45
Grupa Kapitałowa PSE powstała w celu realizacji zadań wynikających z Programu dla elektroenergetyki przyjętego przez Radę Ministrów 28 marca 2006 r. Program zakładał wyposażenie operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w majątek przesyłowy oraz w narzędzia utrzymania, eksploatacji i rozbudowy tego majątku w postaci wyspecjalizowanych spółek.

PSE Inwestycje SA

100%

PSE Inwestycje SA

Wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE SA. W związku ze zmianami strategii biznesowej dot. podmiotów GK PSE, od 1 stycznia 2019 r. spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej.

www.pse-inwestycje.pl

PSE Innowacje sp. z o.o.

100%

PSE Innowacje sp. z o.o.

Podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie analiz, badań, nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Działalność spółki zapewnia wsparcie dla bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE.

www.pse-innowacje.pl

Joint Allocation
Office SA

4%

Joint Allocation Office SA

Spółka powołana przez 20 OSP z regionów CEE i CWE oraz Norwegii, powstała w wyniku fuzji regionalnych biur aukcyjnych Central Allocation Office GmbH i Capacity Allocation Service Company.eu SA. Obecnie JAO jest własnością 25 operatorów systemów przesyłowych z 22 krajów.

Joint Allocation Office (dalej: JAO) to spółka usługowa wspomagająca rynek energii elektrycznej poprzez organizowanie aukcji na transgraniczne zdolności przesyłowe. Świadczy, m.in. na rzecz PSE, usługi alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Zgodnie z wymaganiami Kodeksów Sieci są one realizowane w ramach scentralizowanej wspólnej platformy europejskiej, której operatorem jest JAO.

www.jao.eu

TSCNET Services Gmbh

6,7%

TSCNET Services Gmbh

TSCNET z siedzibą w Monachium została powołana przez 10 OSP z TSC w celu polepszenia jakości współpracy międzyoperatorskiej w ramach inicjatywy TSC (TSC to regionalna inicjatywa zrzeszająca kilkunastu OSP z Europy Środkowej, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych, w tym także KSE).

TSCNET rozpoczęła działalność operacyjną 1 maja 2015 r. Udziałowcami spółki jest 14 OSP zrzeszonych w TSC. Działalność TSCNET Services (dalej: TSCNET) obejmuje usługi wsparcia OSP w procesach planowania operacyjnego oraz przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów regionalnych.

TSCNET jest, w rozumieniu rozporządzenia SOGL, jednym z Regionalnych Koordynatorów Bezpieczeństwa (ang. Regional Security Coordinators – RSCs), które zgodnie z rozporządzeniami SOGL oraz CACM/FCA mają obsługiwać pięć regionalnych procesów realizowanych w 10 regionach wyznaczania zdolności (CCRs).

Zgodnie z art. 35.2. CEP ( ang. Clean Energy Package), od 1 lipca 2022 roku TSCNET przekształci się w Regionalne Centrum Koordynacyjne (ang. Regional Coordination Center – RCC) i będzie wraz ze spółką Coreso świadczyło usługi dla Operatorów z Central SOR (ang. System Operation Region – region pracy systemu obejmujący swoim zasięgiem 3 CCRs: CORE, NIB, SWE).

www.tscnet.eu

W sprawozdaniu finansowym oraz równoważnych dokumentach PSE są uwzględnione łącznie z ZKO, z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej.

Wyniki ekonomiczne

GRI 103-1
Realizujemy nasze cele strategiczne i kierunki działań, stale monitorując osiągane wyniki oraz poziom realizacji kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, które pozwalają ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych, przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych i działań operacyjnych.
GRI 201-1 GRI 102-7
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.
Przychody (w zł)
  2020 2019* 2019
Przychody (wszystkie przychody i zyski ujęte w sprawozdaniu finansowym) 9 522 394 255 8 966 229 522 9 270 307 269
Przychody netto ze sprzedaży 9 178 228 605 8 801 428 991 9 105 506 738
Pozostałe przychody operacyjne 324 060 880 130 523 044 130 523 044
Przychody finansowe 20 104 770 34 277 487 34 277 487Koszty działalności operacyjnej (w zł)
  2020 2019* 2019
Koszty działalności operacyjnej: 8 075 708 779 8 064 622 038 8 368 699 784
Koszty działalności operacyjnej 7 981 538 598 7 962 397 582 8 266 475 329
Pozostałe koszty operacyjne 77 062 477 94 602 127 94 602 127
Koszty finansowe 17 107 704 7 622 329 7 622 329Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych) (w zł)
  2020 2019* 2019
Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych) 7 290 479 696 7 311 788 488 7 654 073 341
Wyłączenia:
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
470 484 824 435 833 392 396 651 288
Podatki i opłaty 310 543 328 312 472 104 313 447 101
Inwestycje w społeczności** 2 226 343 0 0
Koszty odsetkowe 1 974 588 4 528 054 4 528 054Płatności na rzecz inwestorów (w zł)
  2020 2019* 2019
Płatności na rzecz inwestorów: 0 0 0
Dywidenda 0 0 0Płatności na rzecz państwa (w zł)
  2020 2019* 2019
Płatności na rzecz państwa 714 241 457 598 670 720 599 645 716
Podatki i opłaty 310 543 328 312 472 104 313 447 101
Koszty odsetkowe*** 1 974 588 4 528 054 4 528 054
Podatek dochodowy – część bieżąca 217 318 493 172 249 354 172 249 354
Wpłata z zysku 184 405 048 109 421 207 109 421 207Wartość zatrzymana (w zł)
  2020 2019* 2019
Wartość zatrzymana 1 044 961 935 619 936 923 619 936 924
* W związku z przyjęciem przez spółkę nowych zasad prezentacji kosztów rodzajowych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, zaktualizowano dane za rok 2019 w celu zapewnienia porównywalności danych.
** W tym darowizny mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.
*** W roku 2020 koszty odsetkowe PSE w 99 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa, podobnie w roku 2019 koszty odsetkowe PSE w 98 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa.
GRI 201-4
Całkowita pieniężna wartość wparcia finansowego otrzymanego przez organizację od państwa w raportowanym okresie, w tym przynajmniej wielkość (w zł)
  2020 2019 2018
Dotacji, grantów inwestycyjnych i rozwojowych, pozostałych 579 094 500 218 437 990 36 436 049
Innych korzyści finansowych otrzymanych od państwa 86 499 243 805 287 924

Członkostwo w organizacjach

GRI 102-12 GRI 102-13
Poznaj międzynarodowe organizacje branżowe i stowarzyszenia, do których należą PSE:

  • ENTSO-E – Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity) odgrywająca istotną rolę w budowaniu wspólnego rynku energii elektrycznej. Działa od 2009 r., gdy przejęła zadania organizacji międzyoperatorskich UCTE, NORDEL i ETSO. Podstawowym obszarem działalności organizacji jest prowadzenie działań na rzecz niezawodnego funkcjonowania oraz rozwoju połączonych systemów elektroenergetycznych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach wspólnego rynku energii UE. ENTSO-E odgrywa istotną rolę we wdrażaniu trzeciego oraz czwartego pakietu energetycznego UE, przyjmując odpowiedzialność za opracowanie wielu dokumentów – w szczególności kodeksów sieci zawierających przepisy niezbędne do rozwoju jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.

   Przedstawiciele PSE są zaangażowani w działalność organizacji na wszystkich szczeblach jej struktury, tj. od Walnego Zgromadzenia, poprzez Zarząd i Komitety, na grupach, zespołach zadaniowych i zespołach roboczych kończąc.

   GRI-Blad Struktura robocza ENTSO-E składa się z komitetów. Reprezentacja PSE znajduje się w każdym z poniższych:
   • Komitet Rynku (Market Committee)
   • Komitet Rozwoju systemu (System Development Committee)
   • Komitet Pracy Systemu (System Operations Committee)
   • Komitet Badań, Rozwoju i Innowacji (Research, Development & Innovation Committee)
   • Komitet ds. cyfryzacji (Digital Committee)
   • Grupa ds. Prawa i Regulacji działająca na zasadach komitetu (Legal and Regulatory Group).

   Aktywna obecność przedstawicieli PSE w strukturach ENTSO-E wzmacnia pozycję polskiego operatora systemu przesyłowego na arenie międzynarodowej.

  • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) – jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. PKWSE działa w imieniu CIGRE, promując działalność stowarzyszenia w Polsce. Obecnie liczy 6 członków wspierających i ponad 112 członków zwyczajnych.

  • Współpraca w ramach CCR – Polska jest włączona do trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR): CORE, Baltic i Hansa, utworzonych na wniosek wszystkich OSP na mocy decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE (ACER) w listopadzie 2016 roku. W powołanych strukturach roboczych ww. regionów przedstawiciele poszczególnych OSP, w tym PSE, prowadzą prace ukierunkowane na wdrożenie mechanizmów rynkowych, których konstrukcja będzie zapewniać zdolność do efektywnej, swobodnej i bezpiecznej transgranicznej wymiany handlowej energii elektrycznej. Działania obejmują wszystkie segmenty rynku – od rynków długoterminowych, poprzez Rynek dnia następnego (w postaci mechanizmu łączenia rynków), po Rynek dnia bieżącego – i dotyczą m.in. wdrożenia skoordynowanego procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym podziału kosztów środków zaradczych stosowanych w procesie oraz wdrożenia mechanizmu Market Coupling na połączeniach KSE.

  • Central Europe Energy Partners (CEEP)– międzynarodowe stowarzyszenie non-profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energetycznej UE. Przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP jest reprezentant PSE.
GRI 102-12
Poznaj krajowe organizacje branżowe i stowarzyszenia oraz inicjatywy CSR, do których należą PSE:

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektroenergetyką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę oraz inne dziedziny pokrewne.

  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) – organizacja, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Towarzystwo dąży do inicjowania, propagowania oraz wykorzystywania postępu technicznego i organizacyjnego w przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także wspiera rozwój rynku energii elektrycznej.

  • Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – inicjatywa zawarta pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami ponad 100 podmiotów, w tym PSE, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Cele te są treścią przyjętego w 2015 r. przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Agenda wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma się przyczynić do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, w szczególności – do zniwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji oraz ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu (cel nr 13).

  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w kraju organizacja pozarządowa zajmująca się CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Jej misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, a także integracja ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych i posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 r. Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie.

  • Odpowiedzialna Energia – inicjatywa skupiająca firmy odpowiedzialne społecznie z branży energetycznej. Jej główną ideą jest podnoszenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli branży energetycznej, studentów oraz przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Od 2010 roku PSE jako sygnatariusz deklaracji na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej realizuje przedsięwzięcia w zakresie m.in. przejrzystości działania i efektywnego zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji rozwiązań energooszczędnych, współpracy z samorządami oraz angażowania interesariuszy.

  • Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia” – sportowa organizacja założona przez pracowników PSE w 1998 roku. Organizacja realizuje cele statutowe poprzez zapewnianie zrzeszonym i niezrzeszonym pracownikom PSE: dostępu do obiektów sportowych, możliwości uczestnictwa w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, reprezentowania PSE w zawodach sportowych branży energetycznej oraz poprzez wspieranie integracji pracowników spółki.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj