Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
Cenimy środowisko naturalne. Inwestycje w rozwój sieci przesyłowej realizujemy z poszanowaniem krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym celu nr 13 Działania w dziedzinie klimatu. Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Priorytety PSE dotyczące obszaru ochrony środowiska

Kluczowe liczby

Środowisko i klimat

19 %

redukcji śladu węglowego PSE w 2020 r. w stosunku do roku 2017 (pierwszego roku wyliczania emisji) wg metody location-based

26 %

redukcji śladu węglowego PSE w 2020 r. w stosunku do roku 2017 według metody market-based

8 %

redukcji śladu węglowego PSE w 2020 r. w stosunku do roku 2019 (w relacji r/r) wg metody location-based

34 %

wzrostu emisji w 2020 r. w relacji rocznej wg metody market-based. Uwzględniając wskaźniki emisji dla energii elektrycznej wg wskazanej metody, na wzrost emisji wpłynęła zmiana dostawcy energii

46 %

spadku ilości gazu SF6 wyemitowanego przez PSE do środowiska w relacji rocznej

98,3 %

spadku masy ziemi zanieczyszczanej olejem elektroizolacyjnym w następstwie wycieku oleju elektroizolacyjnego na stacjach NN w 2020 r. w stosunku do 2019
Środowisko i klimat

72 %

redukcji zużycia wody w butelkach szklanych w relacji rocznej

38 %

redukcji zużycia wody w butelkach plastikowych w relacji r/r

GRI 102-11
Priorytety działań naszej organizacji w dziedzinie środowiska naturalnego wyznacza dokument Polityka zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu zostało poświadczone stosownym certyfikatem wydanym na okres od 24 lipca 2021 roku do 23 lipca 2024 roku.
GRI 103-1
Zgodnie ze strategiczną decyzją zarządu, PSE dążą do tego, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. Na potrzeby realizacji powyższych celów zobowiązujemy się do:
 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego dążenia do poprawy działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
 • monitorowania środowiska pracy w aspekcie środowiska naturalnego,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących spółki,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli, a także angażowania ich w działania na rzecz poprawy ochrony środowiska,
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.
GRI 103-3
W grudniu 2020 r. został wykonany przegląd obszarów potencjalnego oddziaływania spółki na elementy środowiska, który potwierdził, że aspekty środowiskowe zostały zidentyfikowane poprawnie.
Najbardziej istotne aspekty środowiskowe:
 • emisja pola elektromagnetycznego,
 • emisja hałasu,
 • wytwarzanie odpadów,
 • wyciek substancji niebezpiecznej (w sytuacji awaryjnej).
Główne cele realizowane w rozpatrywanym okresie w obszarze środowiskowym obejmowały m.in. audyt systemów separacji oleju na stacjach elektroenergetycznych, badania właściwości ochronnych wodorozcieńczalnych zestawów lakierowych do zabezpieczenia antykorozyjnego oraz analizę rozwiązań technicznych umożliwiających odejście od gazu SF6 w urządzeniach PSE. Działania w obszarze środowiskowym realizowane były zgodnie z przyjętymi planami.
Aspekty środowiskowe
GRI 103-2
W odniesieniu do zidentyfikowanych najbardziej istotnych aspektów środowiskowych nasza spółka określiła wewnętrznie zasady postępowania i nadzoru, mające zapewnić realizację wszystkich wymagań prawnych oraz możliwie największe poszanowanie zasobów naturalnych.
Emisja pola elektromagnetycznego
Prowadzimy szereg działań sprzyjających realizacji wyznaczonych celów:
 • dotrzymanie wymaganych prawem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poza obszarem pasa technologicznego linii,
 • dobór lokalizacji dla nowych inwestycji pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • utrzymanie sprawności instalacji oraz urządzeń,
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne urządzeń i instalacji.
Emisja hałasu
Realizujemy zadania wpływające na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych prawem, takie jak:
 • dobór lokalizacji infrastruktury sieciowej, pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • kontrole jakości wykonywanych prac,
 • utrzymywanie sprawnych instalacji oraz urządzeń.
Wytwarzanie odpadów
Od wielu lat prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na terenie obiektów sieciowych oraz siedziby PSE i siedzib zamiejscowych. W celu standaryzacji zasad postępowania z odpadami w naszej firmie stosujemy Instrukcję gospodarki odpadami w PSE S.A., która odnosi się do odpadów wytwarzanych zarówno przez PSE, jak i przez podmioty zewnętrzne w ramach prowadzonej eksploatacji, usuwania skutków awarii oraz zadań inwestycyjnych i remontowych. Jeden z załączników do ww. instrukcji został w całości poświęcony zasadom prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, których wytwarzanie związane jest z bytowaniem człowieka.

Budynki siedzib PSE oraz wszystkie stacje elektroenergetyczne zostały wyposażone w pojemniki umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów (m.in. papier, plastik, szkło, metale, zużyte źródła światła, baterie i akumulatory oraz zanieczyszczony olejem sorbent). Odpady zbierane są w miejscu ich wytworzenia. Pomieszczenia, miejsca oraz pojemniki, w których gromadzone są poszczególne rodzaje odpadów, są odpowiednio oznakowane.

Prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów stanowi przedmiot kontroli przeprowadzanych na terenie obiektów. Przedstawienie zasad i obowiązków dotyczących segregacji odpadów jest jednym ze stałych punktów szkoleń dla nowych pracowników firmy.

Do typowych odpadów wytwarzanych na terenie naszych obiektów elektroenergetycznych należą głównie żelazo i stal, mieszaniny metali, zużyte urządzenia, zużyte oleje mineralne oraz zużyte sorbenty. Najwięcej odpadów powstaje podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów elektroenergetycznych. Wytwórcami odpadów są wykonawcy prac, odpowiedzialni za gospodarowanie tymi odpadami. W przypadku odpadów posiadających wartość, wytwórcą jest PSE.

Aby działania wykonawców w zakresie gospodarowania odpadami były zgodne z przepisami, na terenie eksploatowanych obiektów oraz podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzony jest stały nadzór.
GRI 306-2 *
Całkowita waga odpadów wg rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem** (w tonach)
2020 2019 2018
Odpady niebezpieczne, w tym: 308,29 673,14 331,93
- magazynowane na terenie zakładu  0,00 19,09 15,50
- przekazane uprawnionym podmiotom 308,29 654,05 316,43
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 389,39 1 108,43 86,43
- magazynowane na terenie zakładu 0,00 1,15 0,36
- przekazane uprawnionym podmiotom 389,39 1 107,28 86,07
* Wskaźnik odnosi się do obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych (ZKO).
** Nie dysponujemy informacjami o sposobie dalszego gospodarowania odpadami ze względu na brak określenia sposobu postępowania z odpadami przejętymi przez ich odbiorcę – przedsiębiorstwo zajmujące się ich zagospodarowaniem.
80 proc. wytworzonych odpadów stanowiły odpady zawierające metale, które z reguły poddawane są procesom odzysku. Dane zostały przygotowane na podstawie Kart ewidencji odpadów.
Wyciek substancji niebezpiecznej
Prowadzimy działania mające na celu:
 • ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej poprzez działania prewencyjne oraz właściwą eksploatację obiektów,
 • utrzymania gotowości do ograniczenia skutków środowiskowych awarii spowodowanych przez infrastrukturę stanowiącą własność spółki.
GRI 306-3
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków*
Wielkość w 2020 r. Liczba wycieków w 2020 r. Wielkość w 2019 r. Liczba wycieków w 2019 r. Wielkość w 2018 r. Liczba wycieków w 2018 r.
Liczba wycieków i masa zaolejonej ziemi 0,336 ton 1 19,7 ton 3 99,20 ton 3
Wycieki gazu SF 35,6 kg 24 50,1 kg 44 69,25 kg 15
Wycieki czynników chłodniczych 77,40 kg 17 142,68 kg 37 80,40 kg 10
* „Istotny wyciek” w naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska.
W 2020 r. ilość gazu SF6 wyemitowanego przez PSE do środowiska była o 46 proc. mniejsza niż w roku poprzednim. W przypadku wycieków oleju elektroizolacyjnego zanotowano znaczny spadek masy zanieczyszczanej ziemi olejem elektroizolacyjnym aż o 98,3 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Urządzenia posiadające znaczną ilość oleju elektroizolacyjnego – transformatory – wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia, tzw. misy olejowe, które w przypadku niekontrolowanego wycieku mają za zadanie przejąć awaryjny zrzut oleju. W 2020 r. nie odnotowano istotnego wycieku oleju elektroizolacyjnego mającego negatywny wpływ na środowisko.

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków* w 2020 r.
Nazwa ZKO Stacja Liczba Wyliczenie SF6 z urządzeń elektroenergetycznych
Ilość [kg] Ekwiwalent CO2 [t] GWP z IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5)
ZKO Warszawa SE Ełk BIS 1 0,95 21,66 23500
SE Piotrków 1 6,75 153,9 23500
Suma 2 7,7 175,56 -
ZKO Radom SE Chmielów 1 1 22,8 23500
SE Krosno Iskrzynia 3 5,65 128,82 23500
Suma 4 6,65 151,62 -
ZKO Katowice SE Lubocza 4 5,6 127,68 23500
SE Joachimów 1 1,4 31,92 23500
SE Moszczenica 1 0,5 11,4 23500
SE Wielopole 3 2,05 46,74 23500
Suma 9 9,55 217,74 -
ZKO Poznań SE Leszno 6 8,6 196,08 23500
SE Morzyczyn 1 0,8 18,24 23500
SE Pątnów 1 1,8 41,04 23500
SE Piła Krzewina 1 0,5 11,4 23500
Suma 9 11,7 266,76 -
Łącznie wszystkie wycieki: 24 35,6 811,68 -
* „Istotny wyciek” w naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska.
Źródło: Opracowanie własne na podst. wewnętrznych rejestrów firmy oraz sprawozdań środowiskowych.
GRI 306-3 Liczba i objętość wycieków w 2020 r.
Wyciek czynników chłodniczych Wyliczenie emisji wodorofluoro-węglowodorów
Nazwa ZKO Stacja elektro-energetyczna Nazwa substancji Liczba Ilość [kg] Ekwiwalent CO2 [t] GWP wg rozpo-rządzenia (UE) 517/2014
ZKO Warszawa SE Mościska R419A 1 2 5,934 2688
SE Mościska R410A 2 3 6,264 1924
Siedziba w Konstancinie Jez. R134a 1 16 22,88 1300
Suma   4 21 35,078 -
ZKO Radom SE Chmielów R407C 1 6 10,644 1624
Kozienice R410A 4 20 41,76 1924
Suma    5 26 52,404 -
ZKO Katowice SE Katowice R407C 1 1,5 2,661 1624
SE Klikowa R407C 1 8 14,192 1624
SE Lubocza R410A 2 7,9 16,4952 1924
SE Wielopole R410A 1 1,2 2,5056 1924
Suma   5 18,6 35,8538 -
ZKO Bydgoszcz Siedziba w Bydgoszczy R410A 1 1,7 3,5496 1924
Suma   1 1,7 3,5496 -
ZKO Poznań SE Piła Krzewina R410A 1 4,1 8,5608 1924
SE Wrocław R407C 1 6 10,644 1624
Suma   2 10,1 19,2048 -
RAZEM     17 77,4 146,0902 -
GRI-Blad Liczba wycieków oleju elektroizolacyjnego i masa zaolejonej ziemi w 2020 r.
Lokalizacja i typ istotnych wycieków Liczba zdarzeń Ilość wymienionej ziemi
1 SE Pątnów – awaria 1 0,336
Gotowość i reagowanie w sytuacjach awarii środowiskowych (np. wycieku substancji ropopochodnej)
W urządzeniach eksploatowanych na terenach obiektów stacyjnych PSE znajdują się substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą spowodować zanieczyszczenie. Należą do nich głównie:
 • olej elektroizolacyjny (transformatory, wyłączniki olejowe, przekładniki, dławiki kompensacyjne, wyłączniki, kondensatory),
 • olej napędowy (agregaty prądotwórcze),
 • kwasy (elektrolity z baterii akumulatorów).
Ze względu na możliwość wystąpienia awarii urządzeń i związanego z tym zagrożenia wyciekiem ww. substancji dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. W tym celu opracowaliśmy dwa dokumenty:
 • Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia na stacji elektroenergetycznej PSE S.A. awarii zagrażającej skażeniem środowiska olejem elektroizolacyjnym,
 • Instrukcja postępowania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej (obowiązuje odrębny dokument, dla każdej z siedzib spółki).
Każdy nasz obiekt jest wyposażony w tzw. apteczki ekologiczne – podręczne zestawy środków sorpcyjnych do zbierania niewielkich wycieków, umożliwiające zabezpieczenie wycieku przed rozprzestrzenianiem.
Inne aspekty środowiskowe
Wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
W wyniku naszej działalności powstają ścieki bytowe. Są one odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, zbiorników bezodpływowych, lub po wcześniejszym oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi. Na terenach naszych obiektów sieciowych funkcjonują biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące różne metody oczyszczania, m.in. za pomocą osadu czynnego i złoża zraszanego.

Po oczyszczeniu ścieki spełniają wymagania przepisów prawa i pozwoleń wodnoprawnych. Urządzenia do oczyszczania ścieków są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W celu zapewnienia prawidłowego działania są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska także jest poddawana okresowej kontroli.
GRI 306-1
Całkowita objętość ścieków* wg sposobu uzdatniania i docelowego miejsca przeznaczenia
Objętość (m3)
2020** 2019**
Ścieki oczyszczone we własnych biologicznych oczyszczalniach ścieków Odprowadzone do wód powierzchniowych, w tym jezior i rzek 175,00 399,00
Odprowadzone do ziemi 2 523,00 1 886,49
Odprowadzone do przedsiębiorstw komunalnych 22 027,00 25 991,20
Suma całkowitej ilości ścieków 24 725,00 28 267,69
* Wskaźnik odnosi się do ścieków odprowadzanych z obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych. Nie dotyczy wód opadowych.

** W latach 2019-2020 w ilości ścieków odprowadzanych do przedsiębiorstw komunalnych ujęto również nieczystości płynne odbierane ze zbiorników bezodpływowych. Parametry ścieków są monitorowane przez odbiorcę.
Dążymy do minimalizacji zużycia wody
Zużycie wody w siedzibie naszej spółki i na stacjach jest niewielkie, gdyż nie prowadzimy działalności produkcyjnej. Mimo to, w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, monitorujemy wykorzystanie wody. Do zaopatrzenia obiektów stacyjnych w wodę wykorzystujemy własne ujęcia głębinowe oraz wodociągi gminne lub miejskie.

Studnie są źródłem zaopatrzenia 13 naszych stacji najwyższych napięć. Na obiektach stacyjnych woda zużywana jest do celów socjalnych, dla pracowników obsługi stacji, a także przeciwpożarowych.

Na stacjach posiadających jednostki transformatorowe wyposażone w instalacje gaśnicze niewielka ilość wody ze zbiorników jest zużywana na odbywające się raz w roku próby instalacji zraszaczowej. Pomiar ilości zużywanej wody odbywa się na podstawie odczytów z wodomierza głównego.

W siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie również korzystamy z własnego ujęcia wody. Dysponujemy dwiema studniami głębinowymi. Woda dostarczana do siedzib jednostek zamiejscowych pochodzi z wodociągów miejskich.
GRI 303-1
Łączny pobór wody według źródła
Ilość (m3)
2020 2019
Wody podziemne (ujęcia własne) 12 032,00 14 744,45
Dostawy wody komunalnej lub z innych źródeł zewnętrznych 18 372,50 19 047,20
Łączna objętość wody pobranej z powyższych źródeł 30 404,50 33 791,65
Źródło: Opracowanie własne na podst. odczytów z wodomierzy na terenach obiektów wyposażonych w ujęcia własne oraz na podst. faktur za dostawę wody dla obiektów korzystających z sieci wodociągowej.
GRI 307-1
W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, na PSE nie zostały nałożone pieniężne kary z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.
GRI 307-1
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Wartość
2020 2019
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym: 0 0
– międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych 0 0
– dobrowolnych porozumień w zakresie ochrony środowiska z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące i opracowane w celu zastąpienia wdrażania nowych regulacji 0 0
Sprawy wytoczone organizacji przez organy rozstrzygania sporów nadzorowane przez organy rządowe 0 0

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj