Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych na terenach, na których realizujemy inwestycje sieciowe lub prace związane z utrzymaniem naszej infrastruktury.

W naszej codziennej działalności kształtujemy innowacyjne środowisko pracy. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu elektroenergetycznego. Bardzo ważnym obszarem zarządzania jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników PSE.
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważnym obszarem zarządzania w naszej organizacji.
System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników został wdrożony w oparciu o uznany standard PN-ISO 45001: 2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników PSE jest oparte o wdrożony zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieny pracy. Systemem objęci są wszyscy pracownicy, wobec czego jego cele realizowane są przez wszystkie jednostki organizacyjne. Wykonawcy współpracujący z PSE także muszą spełniać wymagania założone przez system i są zobowiązani do przestrzegania jego polityki. Dedykowaną jednostką odpowiadającą za bezpieczeństwo i higienę pracy, a także spełnianie wymagań systemu jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy.

Zakres Systemu Zarządzania obejmuje działalność PSE, jako operatora systemu przesyłowego na obszarze Polski, polegającą na świadczeniu usługi przesyłania energii elektrycznej i usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy tego systemu. W szczególności System obejmuje działalność eksploatacyjną i realizację inwestycji, a także użytkowanie siedziby PSE i terenowych lokalizacji spółki oraz pojazdów.

Lokalizacyjnie System obejmuje wykonywanie pracy w stacjach i na liniach elektroenergetycznych należących do spółki, wykonywanie pracy w siedzibie PSE i terenowych lokalizacjach PSE w: Konstancinie-Jeziornie, Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach oraz Krakowie.
Cele Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy:
 • Zapewnienie spełniania wymagań prawnych oraz stosowanie dostępnych praktyk w zakresie HSEQ : bezpieczeństwa i jakości środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, ochrony środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości, w zakresie funkcjonowania spółki, utrzymania majątku oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie warunków i środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie majątku PSE, w tym także w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w środowisku pracy poprzez wdrażanie rozwiązań zapobiegania zdarzeniom w GK PSE.
 • Realizacja zadań związanych z ustalaniem okoliczności zdarzeń potencjalnych oraz wypadkowych w odniesieniu do środowiska pracy: człowieka, środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury w PSE, a także analiza oraz ustalanie przyczyn źródłowych wystąpienia zdarzeń.
Zadania Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy:
 • Budowanie systemu i kultury bezpieczeństwa oraz jakośc w zakresie funkcjonowania PSE, w tym eksploatacji majątku oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • GRI 103-3 Rozwijanie zarządzania jakością w spółce zgodnie z przyjętymi standardami i dobrymi praktykami.
 • Wykonywanie zadań służby BHP.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów PSE w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Zapewnienie przestrzegania wymogów ochrony środowiska na obiektach PSE.
 • Organizowanie i prowadzenie systemu związanego z nadzorowaniem środowiska pracy HSEQ.
 • Wspieranie jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie budynków, obiektów budowalnych lub terenów w zakresie wymagań BHP, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Opracowywanie regulacji dotyczących identyfikacji i analizy zagrożeń i ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa człowieka i środowiska w PSE.
 • Współpraca z reprezentacją pracowników spółki w zakresie konsultacji BHP.
 • Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji standardów, w tym standardów technicznych i technologicznych w zakresie odpowiedzialności biura.
 • Wsparcie JO w zakresie opiniowania dokumentacji przetargowej i umów w obszarze HSEQ.
GRI 103-2 GRI 403-2
Jednostką odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w PSE jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH). BH wypełnia zadania służby BHP, ma wiodącą rolę w identyfikacji ryzyk i opracowywaniu standardów dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Angażuje również inne jednostki w działania w tym obszarze. Komunikacja z pracownikami realizowana jest m.in. przez udostępnianie dokumentów – instrukcji, wytycznych, zarządzeń – i bieżące przekazywanie informacji w Intranecie, mailing kierowany bezpośrednio do pracowników oraz publikacje w gazecie korporacyjnej. BH analizuje zdarzenia rzeczywiste, a wiedzę o zidentyfikowanych przyczynach zdarzeń przekazuje odpowiednim osobom w organizacji. W spółce prowadzony jest także szeroki wachlarz szkoleń z dziedziny BHP – tych wymaganych prawem i wynikających z dodatkowych potrzeb spółki. Całokształt podejmowanych w PSE działań w zakresie BHP ujęty jest w ramy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wdrożonego i certyfikowanego w odniesieniu do wymagań normy PN-ISO 45001.
Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z pracą prowadzona jest na podstawie Instrukcji identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego w PSE. Jakość tego procesu gwarantuje zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (ZORZ), w skład którego wchodzą eksperci z zakresu BHP, ZZL, medycyny, eksperci branżowi, a także przedstawiciele załogi i właściwych jednostek organizacyjnych.

Informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego są komunikowane pracownikom w trakcie szkolenia wstępnego BHP oraz szkoleń okresowych BHP. Okresowo (nie rzadziej, niż co 2 lata) prowadzona jest aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego. Efektem oceny ryzyka zawodowego jest podjęcie działań zmierzających do jego redukcji z uwzględnieniem hierarchii kontroli zagrożeń (np. eliminacja, zamiana, zabezpieczenia techniczne, środki organizacyjno-administracyjne, środki ochrony indywidualnej).
W PSE funkcjonuje system zgłaszania obserwacji środowiska pracy za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej HSEQ). Pracownik ma możliwość dokonania anonimowego (no blame policy) zgłoszenia:
 • POS pozytywnej obserwacji,
 • UC niebezpiecznych warunków pracy,
 • UA niebezpiecznego zachowania,
 • NM zdarzenia rzeczywistego bez szkody – potencjalnie wypadkowego,
 • AC zdarzenie rzeczywistego ze szkodą – wypadkowego.
Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz Instrukcji zgłaszania zdarzeń i zagrożeń w środowisku pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Powyższe jest każdorazowo przedmiotem szkoleń okresowych BHP. W PSE obowiązuje zasada zatrzymania pracy (stop work policy), wdrażana każdorazowo w instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy.

Wypadki przy pracy badane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Każdorazowo Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Po analizie zdarzenia wydawane są zalecenia naprawcze z uwzględnieniem hierarchii kontroli, wskazane w protokole powypadkowym. Oprócz dochodzenia powypadkowego, w PSE stosowana jest analiza przyczyn źródłowych zdarzenia RCA, która pozwala na identyfikację i ocenę ryzyk związanych z wypadkiem lub zdarzeniem potencjalnie wypadkowym. Analiza zdarzeń wypadkowych odbywa się z wykorzystaniem matrycy zagrożeń i ryzyka HSEQ PSE.
Działania propagujące bezpieczeństwo pracy
W wyniku wdrożonych w spółce norm, polityki oraz strategii, a także dbałości o bezpieczeństwo ludzi i środowiska, umowy zawarte w 2020 r. pomiędzy wykonawcami a PSE uwzględniają klauzule umowne HSEQ, dotyczące nadzoru w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska. O uniwersalności klauzul HSEQ świadczy fakt, że wykorzystywane są one tożsamo w umowach dotyczących prac utrzymaniowych i eksploatacyjnych.

Klauzule HSEQ występują w trzech wariantach, określających przedmiot i szczegółowość wymagań nakładanych na wykonawców. Możliwość wyboru wariantów klauzul umożliwia odpowiednie dopasowanie postanowień umownych do zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji konkretnej umowy.

PSE dążą do pogłębiania świadomości na temat bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego poprzez doskonalenie warunków umowy (jako element współpracy z wykonawcami), ale również poprzez angażowanie w sprawy bezpieczeństwa pracowników, infrastruktury i sprzętu oraz środowiska naturalnego.

W 2020 r. PSE stosowały taryfikator kar umownych wprowadzony rok wcześniej, będący częścią nowych umów zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Stosowanie taryfikatora rekomendowane jest przez pracowników Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy w przypadku do stwierdzonych incydentów lub naruszeń przez wykonawcę. Karane są naruszenia przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów i zasad przeciwpożarowych, a także przepisów i zasad ochrony środowiska.
GRI 403-4
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w naszej organizacji funkcjonuje powołana Komisja BHP. Spotkania przedstawicieli pracodawcy ze stroną społeczną odbywają się w cyklach kwartalnych. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczy zakładowy lekarz medycyny, który analizuje i doradza w zakresie problemów w obszarze medycyny pracy oraz ochrony zdrowia. Posiedzenia Komisji BHP są dokumentowane. Z posiedzenia zawsze sporządzany jest protokół.
Na posiedzeniach Komisji BHP omawiane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczące m.in.:
 • okresowych przeglądów warunków pracy,
 • wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • analizy zgłoszonych przez pracowników potencjalnych zagrożeń,
 • analizy wniosków i zaleceń z kontroli krzyżowych SIP i służb BHP oraz postanowień zespołów powypadkowych,
 • przeglądów i oceny specyfikacji dotyczących zakupu ŚOI itd.
W PSE wybrano społecznych inspektorów pracy z podziałem na regionalnych SIP oraz zakładowego SIP. Rola SIP opisana jest w Ustawie o społecznej inspekcji pracy.
Pracownicy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia, problemy czy zagrożenia na kilka sposobów, tj. poprzez:
  • zgłoszenie na HSEQ@pse.pl,
  • platformę zgłoszeniową HSEQ,
  • bezpośredni kontakt z pracownikami BH,
  • bezpośredni kontakt ze Społecznym Inspektorem Pracy.
Przy tworzeniu instrukcji dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy każdorazowo zostają wyznaczeni pracownicy opiniujący umowę, których praca wiąże się z przedmiotem dokumentu.

Do komunikacji w dziedzinie BHP wykorzystywane są m.in. publikacje w Intranecie, mailing do kadry na każdym szczeblu organizacji, szkolenia, webinary i magazyn firmowy Przesył.
Liczba i wyniki audytów wewnętrznych dotyczących BHP
GRI 103-3
W 2020 r. na potrzeby doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzono 26 audytów wewnętrznych obejmujących zakresem wymagania BHP. Wszystkie wykonane audyty wynikały z przyjętego dla spółki rocznego harmonogramu. Audyty miały charakter próby losowej, a ich kryteria stanowiły norma PN-ISO 45001:2018-06 akty prawne, decyzje administracyjne i regulacje wewnętrzne. Audyty przeprowadzono w każdym z 22 departamentów i biur spółki. W jednostkach, których dotyczyły największe zagrożenia, związane m.in. z pracą przy urządzeniach energetycznych oraz z realizacją zadań inwestycyjnych, audyty wykonano 2 lub 3 razy w okresie roku, obierając przy tym różne lokalizacje. Żaden w audytów nie wykazał niezgodności w obszarze BHP. Wyniki audytów potwierdziły skuteczność funkcjonującego w PSE systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, operacyjnie zintegrowanego z systemem zarządzania środowiskowego.
Ocena ryzyka zawodowego
W PSE cyklicznie oceniane jest ryzyko zawodowe dla zidentyfikowanych grup stanowisk pracy, a także dla stanowisk nowo powstałych. Wszyscy nowo zatrudnieni w 2020 r. pracownicy oraz pracownicy zmieniający stanowiska pracy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy oraz uzyskali wiedzę o zagrożeniach, środkach profilaktycznych, metodach i organizacji pracy.

W związku z powstaniem w 2020 r. nowej jednostki organizacyjnej Departamentu Bezpieczeństwa – Wydziału Obsługi Operacji Lotniczych zidentyfikowano, oceniono oraz udokumentowano ryzyka w kartach oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowisku pilot oraz oblotowy linii energetycznych. Dokumentację ryzyka opracowano wg metod PN-N-18002 w skali trójstopniowej oraz Risc Score.
Tab. 1. Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego w 2020 roku
Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego w 2020 roku
Jednostki terenowe Liczba osób
Konstancin-Jeziorna 97
Bydgoszcz 14
Katowice 27
Poznań 19
Radom 20
Warszawa 32
CJI 18
Szkolenia w dziedzinie BHP
Nowo zatrudnieni pracownicy, zgodnie z przepisami prawa, odbywają szkolenie wstępne pierwszego dnia pracy. Następnie, w określonych okresach zależnych od stanowiska pracy, pracownicy przechodzą dedykowane szkolenie okresowe aktualizujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności. W 2020 r. w PSE wdrożono platformę edukacji i rozwoju „e-DeK”, za pośrednictwem której obecnie przeprowadzane są szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, a także dla osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego. Treść szkolenia wraz z wynikami egzaminów jest przechowywana w systemie teleinformatycznym. Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzone są w formie instruktażu.
Tab. 2. Liczba przeszkolonych pracowników z zakresu BHP w 2020 r.
Liczba przeszkolonych pracowników z zakresu BHP w 2020 r.
  Szkolenia wstępne Szkolenia okresowe
Stanowiska administracyjno-biurowe Stanowiska inżynieryjno-techniczne Stanowska robotnicze Osoby kierujące pracownikami Łącznie
Konstancin-Jeziorna 97 143 69 44 0 30
ZKO Bydgoszcz 16 125 13 29 55 28
ZKO Katowice 29 163 3 20 0 140
ZKO Poznań 19 247 14 78 88 67
ZKO Radom 19 174 11 35 89 20
ZKO Warszawa 30 190 11 65 83 31
CJI 18 84 36 40 0 8
SUMA 228 1 126 157 311 315 324
GRI 403-5
Szkolenia ogólne w naszej organizacji obejmują:
 • szkolenia wstępne BHP realizowane w dniu zatrudnienia w formie instruktażu,
 • szkolenia okresowe w dziedzinie BHP, prowadzone dla:
  • pracowników administracyjno-biurowych: 1. do 1 roku od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych: 1. do 1 roku od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w warunkach szczególnego zagrożenia: co rok;
  • osób na stanowiskach kierowniczych: 1. do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: raz na rok.

Forma szkoleń: samokształcenie kierowanie, z wyłączeniem szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (instruktaż).
Szkolenia dotyczące konkretnych zagrożeń związanych z pracą objęły:
 • Warsztaty safety leadership: coroczne warsztaty dla pracowników i wykonawców dotyczące bezpiecznej organizacji pracy w energetyce.
  Webinarium:
  • Blok 1 Statystyki i tendencje dotyczące współpracy z wykonawcami/analiza danych zebranych podczas sprawdzeń i kontroli realizowanych przez BH.
  • Blok 2 Instrukcja BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych/omówienie nowo wdrażanej w PSE instrukcji, która realizuje postanowienia rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  • Blok 3 Klauzule HSEQ w umowach z wykonawcami/prezentacja standardowych klauzul umownych PSE.
 • Warsztaty IOBP – miesiąc doświadczeń. Webinar omawiający najczęściej pojawiające się pytania w sprawie nowej instrukcji.
 • Webinary dotyczące zagrożeń, ergonomii i środowiska pracy.
Szkolenia dotyczące niebezpiecznych działań realizowane w naszej organizacji obejmują:
 • szkolenia stanowiskowe,
 • szkolenia (instruktaż) przed przekazaniem strefy pracy (każdorazowy),
 • szkolenia na bazie protokołów z KBZ i protokołów powypadkowych.
Szkolenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji obejmują:
 • szkolenia stanowiskowe,
 • szkolenia okresowe BHP,
 • szkolenie (instruktaż) przed przekazaniem strefy pracy (każdorazowo),
 • szkolenia na bazie protokołów z KBZ i protokołów powypadkowych,
 • szkolenie e-learningowe na wypadek zachorowania na COVID-19 (szkolenie na platformie e-DeK w oparciu o wytyczne PSE.
Inne szkolenia
Szkolenia obligatoryjne na platformie e-DeK (e-learning) zrealizowane w 2020 r. dotyczyły poniższych zagadnień:
 • Wytyczne dla pomiaru temperatury;
 • Scenariusze postępowania na wypadek zachorowania na COVID-19;
 • Szkolenie na koordynatorów ewakuacji (pracownicy zgłoszeni do koszarowania);
 • Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED (pracownicy zgłoszeni do koszarowania);
 • Zmiany w polityce i księdze zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz BHP.
System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy to nie tylko szkolenia obowiązkowe BHP, wynikające z przepisów prawa. To również system różnorodnych szkoleń skierowanych do określonych grup pracowników.
Monitorowanie aktywne – kontrole obiektów
Wszystkie kontrole BHP zatwierdzone zarządzeniem Prezesa PSE na 2020 r. zostały zrealizowane. Kontrole przeprowadzane były przy pomocy list kontrolnych, a z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Tab. 3. Kontrole BHP w 2020 r.
Jednostki terenowe Liczba kontroli zaplanowanych Liczba kontroli wykonanych Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych
Konstancin-Jeziorna 1 8 40
ZKO Bydgoszcz 21 27 92
ZKO Katowice 29 42 188
ZKO Poznań 28 32 91
ZKO Radom 19 19 103
ZKO Warszawa 23 33 77
RAZEM 122 141 591
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
Ze względu na pandemię COVID-19, prowadzenie ćwiczeń przeciwpożarowych zostało ograniczone, przy czym nie przekroczono żadnego terminu wykonania ćwiczeń wymaganego prawem. W następstwie tego realizowano dodatkowy cykl ćwiczeń medycznych. Wszystkie ćwiczenia przeciwpożarowe udokumentowano w postaci raportów, przedstawiających wnioski i zalecenia do realizacji, m.in.:
 1. Weryfikacja i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:
  • schematów ewakuacyjnych.
 2. Aktualizacja danych dotyczących:
  • wykazu osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
  • osób do kontaktu,
  • numerów alarmowych.
 3. Usunięcie usterek w elementach ochrony ppoż., które zdiagnozowano podczas ćwiczeń, dotyczących:
  • systemów sygnalizacji pożaru,
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
  • drzwi pożarowych.
Tab. 4. Ćwiczenia ewakuacyjne, w tym z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz ćwiczenia medyczne w 2020 r.
Ćwiczenia ewakuacyjne, w tym z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz ćwiczenia medyczne w 2020 r.
  Liczba ćwiczeń ewakuacyjnych Liczba ćwiczeń PSP Liczba ćwiczeń medycznych
Konstancin-Jeziorna 0 0 1
ZKO Bydgoszcz 0 1 1
ZKO Katowice 0 0 1
ZKO Poznań 2 1 1
ZKO Radom 0 0 1
ZKO Warszawa 3 0 1
ŁĄCZNIE 5 2 6
GRI 403-7
Nasza organizacja prowadzi zaplanowane oraz doraźne kontrole środowiska pracy, umożliwiające identyfikację zagrożeń i ryzyka oraz prowadzące do minimalizowania wystąpienia zagrożeń. Prowadzone są oceny stanu technicznego. Organizacja zapewnia wykonywanie pomiarów środowiska pracy takich jak m.in. hałas, pola elektromagnetyczne, wibracje, zagrożenie porażeniowe. Wyniki pomiarów są analizowane, a następnie na ich podstawie podejmowane są działania zapewniające minimalizacje negatywnych skutków na zdrowie i życie pracowników.
W 2020 r. dokonano 46 pomiarów środowiska pracy:
 • 29 pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego,
 • 16 pomiarów hałasu,
 • 1 pomiar wibracji.
Nie stwierdzono przekroczeń natężenia pola elektromagnetycznego i wibracji w żadnym z przypadków. Przekroczenia natężenia poziomu hałasu wynikają z normalnej pracy urządzeń (sprężarki, śmigłowce) – w odpowiedzi stosowane są środki ochrony zbiorowej i indywidualnej a także środki organizacyjne jak ograniczenie czasu przebywania w strefie, co wynika wprost z oceny ryzyka zawodowego.

Zarządzanie ryzykami i zagrożeniami odbywa się z uwzględnieniem kontroli hierarchii zagrożeń, począwszy od eliminacji. Na terenie obiektów elektroenergetycznych prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione w procesie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, z zapewnieniem wielostopniowej weryfikacji i asekuracji prowadzonych działań.
Tab. 5. Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy
Liczba pracowników, którzy podlegają pod system 2 627
Odsetek pracowników, którzy podlegają pod system 100
Procent pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca i/lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, którzy podlegają pod system 100
Liczba pracowników, którzy podlegają pod system, który został wewnętrznie zweryfikowany/zaudytowany 2 627
Odsetek pracowników, którzy podlegają pod system, który został wewnętrznie zweryfikowany/zaudytowany 100
Procent pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca i/lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, którzy podlegają pod system, który został wewnętrznie zweryfikowany/zaudytowany 100
Liczba pracowników, którzy podlegają pod system, który został zaudytowany lub certyfikowany przez podmiot zewnętrzny 2 627
Odsetek pracowników, którzy podlegają pod system, który został zaudytowany lub certyfikowany przez podmiot zewnętrzny 100
Procent pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca i/lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, którzy podlegają pod system, który został zaudytowany lub certyfikowany przez podmiot zewnętrzny 100
Pracownicy/grupy pracowników, które zostały wyłączone z tego wskaźnika Brak wyłączeń
GRI 403-9
Tab. 6. Wskaźnik urazów związanych z pracą
1. Dla wszystkich pracowników
  Wskaźnik urazów związanych z pracą Dane liczbowe lub opis
1 Dla wszystkich pracowników  
1a Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0
1b Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0
1c Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0
1d Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0
1e Liczba obrażeń związanych z pracą 2
1f Wskaźnik obrażeń związanych z pracą 0,44
1g Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą Uraz nogi (zerwanie ścięgna Achillesa), uraz głowy (rana powieki i okolicy oczodołowej, rana tłuczona lewego łuku brwiowego)
1h Liczba przepracowanych godzin 4 529 824
2. Dla wszystkich pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca i/lub miejsce pracy są kontrolowane przez organizację
  Wskaźnik urazów związanych z pracą Dane liczbowe lub opis
2 Dla wszystkich pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca i/lub miejsce pracy są kontrolowane przez organizację  
2a Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0
2b Wskaźnik śmiertelności w wyniku obrażeń związanych z pracą 0
2c Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0
2d Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0
2e Liczba obrażeń związanych z pracą 0
2f Wskaźnik obrażeń związanych z pracą 0
2g Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą Brak stwierdzonych obrażeń.
2h Liczba przepracowanych godzin Nie prowadzimy pełnych statystyk związanych z roboczogodzinami.
3. Zagrożenia związane z pracą, które stwarzają ryzyko poważnych obrażeń
  Wskaźnik urazów związanych z pracą Dane liczbowe lub opis
3 Zagrożenia związane z pracą, które stwarzają ryzyko poważnych obrażeń, w tym Zagrożenie elementami ruchomymi, ostrymi, luźnymi, wystającymi; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym; zagrożenia pożarowe i wybuchowe; zagrożenie upadkiem z wysokości.
3a W jaki sposób zagrożenia te zostały zidentyfikowane Kontrole (BH - 141, HSEQ - 471), Zgłoszenia HSEQ (UC - 2132, UA - 93, NM - 3, AC-5), udział w komisjach badania zakłóceń (1), analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych (7).
3b Które z tych zagrożeń spowodowało lub przyczyniło się do spowodowania poważnych obrażeń pracowników w raportowanym okresie Brak stwierdzonych poważnych obrażeń
3c Podjęte działania w celu wyeliminowania bądź ograniczenia tych zagrożeń, z zastosowaniem hierarchii kontroli 1. Aktualizacja IOBP,
2. Warsztaty dla pracowników i wykonawców Safety leadership,
3. Analiza okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wraz z opracowanymi działaniami naprawczymi (2).
4. Podjęte działania w celu wyeliminowania innych zagrożeń związanych z pracą i zminimalizowania ryzyka z zastosowaniem hierarchii kontroli.
  Wskaźnik urazów związanych z pracą Dane liczbowe lub opis
4 Podjęte działania w celu wyeliminowania innych zagrożeń związanych z pracą i zminimalizowania ryzyka z zastosowaniem hierarchii kontroli. 1. Aktualizacja IOBP,
2. Warsztaty dla pracowników i wykonawców Safety leadership,
3. Analiza okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wraz z opracowanymi działaniami naprawczymi (2).
5. Proszę podać czy wskaźniki zostały obliczone na podstawie 200 000 lub 1 000 000 przepracowanych godzin.
  Wskaźnik urazów związanych z pracą Dane liczbowe lub opis
5 Proszę podać czy wskaźniki zostały obliczone na podstawie 200 000 lub 1 000 000 przepracowanych godzin. 1 000 000
Wskaźniki wypadkowości
Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w PSE w porównaniu do średniego zatrudnienia.


Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy w PSE

Wskaźnik częstości wypadków TRIR (z ang. total recordable incident rate) w porównaniu do roboczogodzin.[MTC] Lekki wypadek przy pracy; mały uraz, zachorowanie (ang. Medical Treatment Case)

[RWC] Lekki wypadek przy pracy; wymagana jest wykwalifikowana pomoc medyczna (ang. Restricted Work Case). Pracownik nie może wykonywać swojej pracy następnego dnia, ale jest w stanie podjąć inną pracę/pracować na swoim stanowisku w niepełnym wymiarze czasu lub nie wykonując wszystkich obowiązków

[LTI] Ciężki wypadek przy pracy/wypadek zbiorowy; duży uraz, zachorowanie (ang. Lost Time Injury). Uraz lub choroba związane z pracą, które uniemożliwiają pracownikowi podjęcie jakiejkolwiek pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia

[FAT] Wypadek śmiertelny: pojedyncza ofiara śmiertelna (ang. Fatality) Wypadek śmiertelny lub śmierć w skutek urazu lub choroby związanych z pracą.
Rok Roboczogodziny FAT LTI RWC MTC LTIF TRIR
2018 3 921 900 0 0 1 4 0,00 1,27
2019 4 142 200 0 0 0 4 0,00 0,97
2020 4 529 824 0 0 2 0 0,00 0,44


GRI 403-10
W 2020 r. nie odnotowano żadnych nowych zgłoszeń choroby zawodowej wśród pracowników naszej spółki.

GRI 103-3
HSEQ w liczbach
Liczba zarejestrowanych niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions – UC) i niebezpiecznych zachowań (unsafe acts – UA); liczba sprawdzeń HSEQ
 • 2 293 obserwacji HSEQ,
 • 1 799 niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions, UC),
 • 320 niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA),
 • 174 pozytywnych obserwacji.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. przeprowadzono 471 sprawdzeń HSEQ na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
GRI EU18
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ)
Jednostka 2020
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP, pracujących na czynnych stacjach elektroenergetycznych (szkolenie przeprowadzone przez Dyżurnych Stacji) % 100
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP wymagane prawem (oszacowane na podst. sprawdzeń HSEQ)* % 99
*Dane dotyczą pracowników zatrudnianych przez dostawców PSE, co oznacza, że obowiązek szkolenia BHP spoczywa na dostawcach.
Spotkania z wykonawcami na temat bezpieczeństwa pracy
We wrześniu 2020 r. zorganizowane zostały drugie warsztaty dla wykonawców, poświęcone standardom HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) w realizacji usług zlecanych przez naszą spółkę. Program spotkania obejmował prezentację zaktualizowanej instrukcji BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, którą PSE opracowały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, oraz omówienie klauzul HSEQ stosowanych w umowach o realizację zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Spotkanie o podobnej tematyce zorganizowane zostało również dla pracowników, a skierowane było przede wszystkim do osób nadzorujących prace wykonawców i podwykonawców.
Zasady Ratujące Życie PSE
Innym elementem budowy kultury bezpieczeństwa pracy w PSE jest opracowanie i upowszechnienie wśród pracowników i współpracowników PSE Zasad ratujących życie (ang. life saving rules – LSR).
Zasady to zbiór reguł postępowania, które odnoszą się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Opracowanie wskazuje obowiązki osób realizujących pracę i osób je nadzorujących, a także czynności zabronione. LSR publikowane są w formie plakatów i ulotek. Zasady sformułowane zostały jako hasła wzywające do określonych działań, takich jak:
 1. Zachowuj odległości bezpieczne! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem, dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 2. Przestrzegaj polecenia na pracę i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego, wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, na podstawie pisemnego polecenia;
 3. Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!
 4. Pracując na wysokości zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!
 5. Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!
 6. Prowadź bezpiecznie!
 7. Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj