Poznaj PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski i jednym z największych operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu nowych rozwiązań rynkowych mających zapewnić integrację europejskiego rynku energii elektrycznej.

Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, przez co mamy realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Zapewniamy bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego, będącego częścią wspólnego systemu europejskiego.

Zasady zarządzania – ład korporacyjny i kultura organizacyjna

PSE są jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Spółka działa jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej już od 17 lat.
Władze spółki

GRI 102-5
Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku obydwu spółek zależnych GK PSE, tj. PSE Inwestycje i PSE Innowacje, pełni Zarząd PSE przy pomocy wyznaczonych pełnomocników.
GRI 102-18
GRI 102-22
W kwestii korporacyjnej nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza, której członkowie są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja członków RN trwa 3 lata. Zgodnie z uchwałą NWZ PSE, w skład RN spółki wchodzi 7 osób.
RN działa na podstawie KSH oraz innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz Regulaminu RN.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu :
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Konrad Fischer – Członek Rady Nadzorczej
 5. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej
 7. Andrzej Jan Toborowicz – Członek Rady Nadzorczej
 8. Michał Wierzchowski – Członek Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej PSE
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
od 1 stycznia do 6 lutego 2020 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 5. Tadeusz Skobel – Członek RN
od 7 lutego do 22 kwietnia 2020 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 5. Tadeusz Skobel – Członek RN
 6. Zbigniew Kochański – Członek RN
od 23 kwietnia do 1 sierpnia 2020 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 5. Tadeusz Skobel – Członek RN
od 2 sierpnia 2020 roku do 1 kwietnia 2021 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 5. Tadeusz Skobel – Członek RN
 6. Michał Wierzchowski – Członek RN
od 2 kwietnia 2021 roku do 4 sierpnia 2021 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 5. Tadeusz Skobel – Członek RN
 6. Andrzej Jan Toborowicz – Członek RN
 7. Michał Wierzchowski – Członek RN
od 5 sierpnia 2021 roku do 28 października 2021 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący RN
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący RN
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz RN
 4. Konrad Fischer – Członek RN
 5. Ksenia Ludwiniak – Członek RN
 6. Tadeusz Skobel – Członek RN
 7. Andrzej Jan Toborowicz – Członek RN
 8. Michał Wierzchowski – Członek RN
od 29 października 2021 roku do dnia publikacji raportu

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności
0 < 30 lat 1
2 30 - 50 lat 1
0 > 50 lat 3
29 Ogółem % w podziale na płeć 71
Obcokrajowcy
0 0

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji raportu :

 1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu
 4. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 5. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
Zarząd PSE prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu na okres trwającej 3 lata kadencji powołuje WZ lub RN.
Zarząd działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez Zarząd, a zatwierdzonego przez RN Regulaminu Zarządu.
Komitet audytu
Komitet został powołany przez RN. Składa się co najmniej z 3 członków powoływanych na okres kadencji RN spośród jej członków.
Komitet Audytu wspiera RN w szczególności w nadzorze nad:
 • wdrażaniem i kontrolą procesów sprawozdawczości finansowej w spółce i grupie kapitałowej,
 • funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w spółce,
 • funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzkiem,
 • niezależnością wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 • relacjami spółki z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności
0 < 30 lat 0
0 30 - 50 lat 3
0 > 50 lat 2
0 Ogółem % w podziale na płeć 100
Obcokrajowcy
0 0

Struktura organizacyjna PSE


Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej PSE
GRI 102-18
Prowadzeniem regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki zajmują się Komitety powołane przez Zarząd. Komitety, jako organy opiniująco-doradczo-decyzyjne, wspomagają Zarząd w wyznaczonych obszarach, w ramach ściśle określonych (przez Zarząd) uprawnień i odpowiedzialności. Kwestie środowiskowe wpisują się w obszar działania kilku Komitetów, gdyż dotyczą one wielu różnych aspektów działalności spółki. Wyraźnie widoczny jest wpływ środowiskowy na przykład w pracach Komitetu Inwestycyjnego oraz Komitetu Standaryzacyjnego.
W skład Komitetów wchodzą właściwi obszarowo Prezes i Wiceprezesi Zarządu PSE kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:
 • GRI 103-2 Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektów PSE przypisanych do programów realizowanych w ramach Komitetu. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu spółki;
 • Komitet Standaryzacyjny – obszar typizacji rozwiązań technicznych stosowanych w układach przesyłu i rozdziału mocy. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za określanie ww. standardów;
 • Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania w GK PSE bezpieczeństwa fizycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za badania i rozwój;
 • Komitet REMIT  – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT i aktów wykonawczych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za komunikację;
 • Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar regularnego nadzoru i koordynacji działań PSE dotyczących implementacji praw i obowiązków wynikających z Kodeksów Sieci i Wytycznych – rozporządzeń wydanych na podst. art. 6 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. ws. warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15). Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obszar współpracy międzynarodowej;
 • GRI 103-2 Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;
 • GRI 103-2 Komitet Departamentu Zarządzania Systemem – obszary:
  • koordynowania i nadzoru nad pracą Departamentu Zarządzania Systemem, w szczególności skutecznej integracji różnych rodzajów działalności realizowanej przez departament, tj. technicznej, rynkowej oraz z zakresu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji,
  • kreowania polityki i skutecznej integracji działalności projektowej z operacyjną,
  • podejmowania kluczowych decyzji wynikających z procesu transformacji sektora elektroenergetycznego wymagających kolegialnych decyzji w ramach DO.
   Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor Zarządzający Departamentu Zarządzania Systemem.
GRI 102-18
W spółce pełnione są funkcje specjalne, służące realizacji szczególnych zadań. Istnienie większości z nich wynika bezpośrednio z wymagań odpowiednich norm.
Tabela – Funkcje specjalne
Funkcja specjalna Obszar
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Normy PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 (do czerwca 2020 roku PN-N 18001)
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu Norma PN-EN ISO/IEC 17025
Kierownik ds. Jakości Norma PN-EN ISO/IEC 17025
Kierownik Laboratorium Norma PN-EN ISO/IEC 17026
Koordynator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Norma PN-ISO/IE 27001:2014-12
Koordynator Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Norma PN-ISO/IE 22301:2012
Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji Zapobieganie powstawaniu naruszeń w obszarze nieuczciwych praktyk lub zachowań pracowników jak i kontrahentów
Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej
Inspektor Ochrony Danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE Aktualizacja i wdrażanie Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju
Główny Energetyk Systemy zasilania podstawowego, awaryjnego i gwarantowanego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Administrator Systemu Informatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Kierownik Kancelarii Tajnej Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance  Minimalizowanie ryzyk zachowań, które nie mieszczą się w obowiązujących regulacja prawnych
Pełnomocnik ds. środków pomocowych Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy pomocowych

Zarządzanie obszarem etyki i przeciwdziałanie korupcji

GRI 102-17 GRI 103-1
System Compliance
W naszej organizacji wdrożyliśmy i doskonalimy system Compliance, który zapewnia zgodność działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi.

Pracowników PSE obowiązuje Kodeks etyki, który jest ogólnodostępny w wewnętrznej sieci (intranecie). Kodeks stanowi istotny element Polityki personalnej, która definiuje oczekiwane postawy wobec pracowników. Dodatkowo, dla naszych kontrahentów zamieściliśmy w sieci zewnętrznej (na stronie WWW) Zasady postępowania dla partnerów biznesowych.

Przyjęliśmy politykę „zero tolerancji” dla wszelkiego rodzaju nadużyć i niestosownych zachowań, przez które rozumiane są zarówno sytuacje takie jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież i niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, takie jak mobbing oraz molestowanie. Do bezwarunkowego przestrzegania zasady „zero tolerancji” dla takich zachowań zobligowany jest każdy pracownik PSE.

Pracownicy mają możliwość zgłaszania wszelkich nadużyć anonimowo, na wskazany na stronie głównej w serwisie intranetowym adres mailowy oraz telefon kontaktowy do Pełnomocnika ds. Compliance.
GRI 206-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii w 2020 roku
Opis Liczba przypadków Proc. przypadków
Dyskryminacja i nierówne traktowanie 0 0
W sposób cykliczny prowadzimy pogram Kompas na start dedykowany dla nowozatrudnionych pracowników. Jego elementem jest system Compliance, w tym etyka. W 2020 r. zostały przeprowadzone obowiązkowe e-learningowe szkolenia dla wszystkich pracowników PSE, zarówno z Kodeksu etyki, jak też odrębne z Polityki Compliance.

W 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem dedykowanej mapy ryzyka Compliance, będącej narzędziem do wdrożenia kontroli w zakresie Compliance.

W pierwszym etapie prac zebrane zostały akty prawne skutkujące sankcją dla organizacji. Regulacje (ponad 100) zostały przydzielone do właścicieli procesów biznesowych, a obecnie trwają spotkania z tymi właścicielami w celu dokonania wyceny ryzyka zaistnienia sankcji. Wycena ryzyka odbywa się w obszarze karno-administracyjnym i reputacyjnym. Po zakończeniu tego etapu, mapa zostanie na stałe wdrożona do systemu Compliance PSE i będzie bazą do definiowania kontroli rocznych.

W 2021 r. planowane jest szkolenie z wartości i etyki dla naszych kontrahentów, które uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej.
Nasze działania antykorupcyjne
System przeciwdziałania korupcji w PSE opieramy na szczegółowo opracowanych wewnętrznych regulacjach. System ten został rozbudowany o stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji. Niezbędne zmiany wprowadziliśmy także w Polityce Compliance, z której wydzielono obszar antykorupcji. Utrzymaliśmy jednak stan regulacji wewnętrznych, na których oparty jest System Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom w PSE tj. Polityka Compliance, regulująca kwestie konfliktu interesów, a także Polityka prezentowa oraz Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, regulująca system reagowania na incydenty o charakterze korupcyjnym w spółce.

GRI 103-2 GRI 103-3
Działania podjęte w roku 2020 w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w PSE:
 • wprowadzono obligatoryjne klauzule umowne (tzw. Klauzula antykorupcyjna), zamieszczane w umowach pomiędzy PSE a kontrahentami,
 • doprecyzowano kwestię Polityki prezentowej poprzez wprowadzenie „Ewidencji prezentów”, która obejmuje swoim zakresem zarówno prezenty przekazywane przez PSE, jak i otrzymywane przez przedstawicieli spółki,
 • wdrożono mechanizmy kontrolne nad realizacją projektów inwestycyjnych,
 • poddano weryfikacji Systemu Antykorupcyjny w ramach przeprowadzenia audytów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • przeprowadzono szkolenie CBA dla pracowników PSE, a także zorganizowano szkolenia dedykowane dla pracowników uczestniczących w aukcjach Rynku mocy,
 • wprowadzono szkolenia antykorupcyjne do obowiązkowych elementów szkoleń podstawowych dla pracowników rozpoczynających prace w naszej organizacji,
 • poddano ocenie kluczowe procesy działalności spółki w celu zdiagnozowania i opracowania metod zapobiegania korupcji i nadużyciom,
 • przeprowadzono kampanie edukacyjne dla pracowników PSE.
Osoby z zewnątrz mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia dotyczące potencjalnych nadużyć na adres sygnal@pse.pl bądź telefonicznie do Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej PSE w podrozdziale System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom.
W przypadku projektów rozwoju sieci dofinansowanych z środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka w 2020 roku
1 Łączna liczba jednostek biznesowych organizacji 22
2 Łączna liczba jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 22
3 Odsetek jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 100%
Szkolenia w zakresie Polityki Compliance i procedur antykorupcyjnych organizacji w 2020 roku
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
Łączna liczba pracowników w organizacji (zgodnie ze wskaźnikiem GRI 102-8) 2 627
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent członków Zarządu, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 25%
Procent partnerów biznesowych, którym była komunikowana procedura antykorupcyjna 100%
Wszyscy członkowie Zarządu PSE zaakceptowali wprowadzenie rozwiązania odnoszącego się do przeciwdziałania korupcji w naszej spółce i są na bieżąco informowani o realizacji zadań przez Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.
Polityka Compliance w zakresie antykorupcji i procedury antykorupcyjne obowiązujące w organizacji zostały zakomunikowane wszystkim osobom świadczącym pracę na rzecz organizacji.
Nasi partnerzy biznesowi nie tylko mają za zadanie potwierdzić, że zapoznali się z Polityką przeciwdziałania korupcji, lecz także w ramach każdej zawieranej umowy (nowej lub aneksu) poprzez stosowne klauzule umowne są informowani o funkcjonującym w PSE standardzie „Zero tolerancji dla korupcji i nadużyć”. Oznacza to, że każdorazowo zobowiązują się do zapobiegania przestępstwom noszącym znamiona korupcji i potwierdzają, że podczas trwania umowy ich działania nie są i nie będą obarczone tego rodzaju nadużyciami. Zasady polityki antykorupcyjnej PSE są komunikowane w formie pisemnej wszystkim dostawcom oraz partnerom biznesowym spółki. W spółce działa też system wielostopniowego badania wiarygodności kontraktów. Umowy, projekty regulacji wewnętrznych, aneksy umowne oraz Wnioski skierowane do Zarządu są sprawdzane pod kątem potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć.
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji w 2020 roku
Zobacz dane
Zwolnienie lub ukaranie dyscyplinarne pracowników 0
Całkowita liczba i charakter potwierdzonych przypadków korupcji 0
Nieodnowienie umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 0
Sprawy sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych wszczęte przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0
Łącznie 0

W 2020 r. nasza spółka nie zgłaszała oraz nie była stroną w postępowaniach związanych z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.
GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych
Liczba toczących się (niezakończonych) postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja występuje jako uczestnik postępowania 0
Główne wyniki zakończonych działań prawnych, w tym wszelkie decyzje lub wyroki 0

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj