Poznaj PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej na obszarze Polski i jednym z największych operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu nowych rozwiązań rynkowych mających zapewnić integrację europejskiego rynku energii elektrycznej.

Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, przez co mamy realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Zapewniamy bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego, będącego częścią wspólnego systemu europejskiego.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element procesów operacyjnych i decyzyjnych naszej organizacji. Odbywa się w ramach zarządzania systemem elektroenergetycznym, rozwoju systemu, teleinformatyki, eksploatacji oraz inwestycji. Inicjując, a następnie realizując działania w tych i innych obszarach biznesowych bierzemy pod uwagę ryzyka, których materializacja mogłaby przyczynić się do nieosiągnięcia zamierzonych celów strategicznych i operacyjnych, w tym również wpłynąć na zdolność organizacji do zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zarówno krajowego systemu elektroenergetycznego, jak i samej spółki.

Działania w zakresie zarządzania ryzykiem, podejmowane na poziomie strategicznym i operacyjnym, obejmują również proces identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk przeprowadzany, zgodnie z obowiązującą w PSE Polityką zarządzania ryzykiem, we wszystkich obszarach działalności spółki.

W spółce stosowana jest Metodyka oceny ryzyk w PSE S.A. oraz spółkach zależnych, która definiuje podejście wykorzystywane do identyfikacji i oceny najistotniejszych z punktu widzenia KSE i organizacji ryzyk.
Metodyka i towarzyszące jej rozwiązania narzędziowe wspierają:
 • identyfikację kluczowych ryzyk związanych z funkcjonowaniem organizacji, w szczególności dotyczących działalności operacyjnej, eksploatacyjnej i inwestycyjnej,
 • ocenę zidentyfikowanych ryzyk, ich kwantyfikowanie oraz przedstawienie w formie rankingu,
 • określanie relacji pomiędzy zidentyfikowanymi ryzykami,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu ryzyk, w tym trendów w zakresie ich wartości, a także generowanie syntetycznej informacji zarządczej dotyczącej ryzyk.
Cały proces wspierany jest przez oprogramowanie myRisk.on. System ten stanowi bazę aktualnej informacji na temat zagrożeń związanych z działalnością spółki oraz KSE.
W ramach ciągłego doskonalenia rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technologicznych w PSE podejmowane są inicjatywy ukierunkowane zarówno na podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania KSE oraz spółki, jak i na ograniczanie oraz skuteczniejsze zarządzanie ryzykami.
Organy spółki i jednostki organizacyjne zaangażowane w proces

GRI 103-2
W działania składające się na zarządzanie ryzykiem zarówno podejmowane w ramach procesów operacyjnych i decyzyjnych, jak i będące elementami procesu identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk najistotniejszych z punktu widzenia PSE zaangażowani są m.in.:
 • Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej,
 • Zarząd,
 • Kierujący jednostkami organizacyjnymi spółki,
 • Biuro Zarządzania Ryzykiem (BR).
Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

Zarząd odpowiada za ustanowienie systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem w spółce. Zatwierdza Politykę zarządzania ryzykiem i zapoznaje się z okresową sprawozdawczością dotyczącą ryzyk związanych z działalnością PSE oraz działań podejmowanych w ramach zarządzania nimi.

Każdy kierujący jednostką organizacyjną spółki jest odpowiedzialny za zarządzanie obszarem biznesowym przypisanym do jednostki. Elementem podejmowanych działań zarządczych jest identyfikacja ryzyk oraz formułowanie i realizacja podejścia do zarządzania ryzykami mogącymi wpływać na funkcjonowanie tego obszaru oraz osiąganie stawianych przed nim celów.

Biuro Zarządzania Ryzykiem jest jednostką organizacyjną spółki odpowiedzialną za dostarczanie Zarządowi całościowego obrazu ryzyk najistotniejszych dla funkcjonowania KSE oraz spółki. Zapewnia funkcjonowanie systemowego podejścia do identyfikacji i oceny ryzyk oraz formułuje rekomendacje w zakresie działań służących zarządzaniu ryzykiem realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne spółki.
GRI 102-15

Rejestr i wybrane ryzyka na koniec 2020 roku
W rejestrze ryzyk znajdują się ryzyka najistotniejsze z punktu widzenia PSE oraz ważne dla funkcjonowania KSE. Zgodnie z przyjętą metodyką, dla każdego zidentyfikowanego ryzyka określane są przyczyny oraz skutki, szacowana jest częstość, materializacji ryzyka oraz jego miara. W odniesieniu do przyczyny, przez którą rozumiane jest konkretne zdarzenie lub okoliczność, którego wystąpienie może prowadzić do materializacji ryzyka, określa się częstość występowania oraz prawdopodobieństwo warunkowe zmaterializowania się ryzyka po wystąpieniu przyczyny (podatność). Przez skutki rozumie się wszelkie negatywne i pozytywne konsekwencje materializacji ryzyka. Są one prezentowane w 5 wymiarach:
 • finansowo-rzeczowym,
 • ciągłości i jakości pracy KSE,
 • wizerunkowo-prawnym,
 • wpływu na zdrowie i życie,
 • wpływu na środowisko.
Spółka nie identyfikuje ryzyk społecznych i środowiskowych, tylko określa ryzyka, które mogą wpłynąć na otoczenie społeczne oraz na środowisko naturalne. Tego rodzaju wpływ może manifestować się poprzez zidentyfikowanie np. wpływu na zdrowie i życie, wpływu na środowisko lub skutku wizerunkowo-prawnego.

Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych ryzyk zidentyfikowanych w roku 2020 z uwzględnieniem ich wpływu na otoczenie społeczne oraz na środowisko naturalne.
Podejście do zarządzania wszystkimi podstawowymi ryzykami właściwymi dla działalności operatora systemu przesyłowego, realizowane przez PSE, obejmuje przede wszystkim działania czy rozwiązania przewidziane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz w Wytycznych dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej ( SOGL ). Podejście to jest wspólne dla tych spośród wskazanych niżej ryzyk, które wiążą się z jakimikolwiek zakłóceniami pracy sieci przesyłowej. Obejmuje całość nadrzędnych procesów OSP, w tym m.in. procesów planowania rozwoju sieci przesyłowej, planowania i koordynacji ruchu (z uwzględnieniem wymiany transgranicznej), zarządzania eksploatacją majątku sieciowego, udostępniania platform i mechanizmów rynkowych, w horyzontach czasowych od wieloletnich po czas rzeczywisty.
Tabela – Wybrane istotne ryzyka
Rozległa awaria systemowa (częściowy lub całkowity blackout) prowadząca do całkowitego wstrzymania lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Awaria systemowa, w wyniku której następuje utrata ciągłości dostaw energii w całym KSE (blackout). Awaria może mieć zasięg krajowy lub szerszy – regionalny (awaryjne przerwanie dostaw do odbiorców w sieci synchronicznej z możliwym podziałem sieci na obszary niesynchroniczne, w tym potencjalne zerwanie synchronizacji wzdłuż linii Bałtyk-Adriatyk).
 • Energia niedostarczona do odbiorców końcowych
 • Ofiary śmiertelne (wskutek nagłej utraty zasilania wielu instalacji publicznych - np. oświetlenie, przemysłowych)
 • Znaczne szkody wizerunkowe w skali ogólnopolskiej
 • Potencjalne szkody w środowisku dotyczące obszaru wykraczającego poza teren pasa technologicznego lub lokalizacji stacji tworzących infrastrukturę KSE, w tym wynikające z przebiegu zdarzeń prowadzących do blackout’u.
 • Bieżące monitorowanie poziomu spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy sieci
 • Bieżące usuwanie zagrożeń poprzez zmianę rozkładu generacji w KSE
 • Koordynacja planowania wyłączeń sieciowych
 • Pozyskiwanie, w oparciu o umowy na dostawy awaryjne, pomocy od sąsiednich operatorów systemów przesyłowych
 • Instalacja i funkcjonowanie automatyk odciążających
 • System szkoleń dyspozytorów KDM
 • Utrzymywanie rezerwowych KDM i ODM.
Wprowadzenie stopni zasilania w wyniku długotrwałego niedoboru mocy w KSE
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Stan pogorszonego bezpieczeństwa KSE oraz niedoboru mocy dyspozycyjnej i rezerw mocy ma charakter trwały. W szczególności może wystąpić nałożenie się okoliczności takich jak: ograniczona dyspozycyjność jednostek wytwórczych oraz linii przesyłowych, niski poziom generacji; niemożność trwałego i przewidywalnego pokrycia niedoborów importem bądź z wykorzystaniem DSR, generacji OZE czy usług rynku mocy. Wskutek powyższego, występuje konieczność wymuszonej redukcji zapotrzebowania w godzinach szczytowego obciążenia. W efekcie wprowadza się ciągłe lub cykliczne ograniczenia w dostawach energii do odbiorców; stopnie zasilania wprowadzane są przez długi okres w trybie ciągłym lub cyklicznie, w dniach roboczych, przez kilka godzin dziennie.
 • Energia niedostarczona do odbiorców końcowych
 • Znaczne szkody wizerunkowe w skali ogólnopolskiej.
 • Zawieranie i realizacja umów na usługi DSR oraz usługę dyspozycyjności nJWCD
 • Pozyskiwanie, w oparciu o umowy na dostawy awaryjne, pomocy od sąsiednich operatorów systemów przesyłowych
 • Uzgadnianie z wytwórcami harmonogramów remontowych jednostek wytwórczych
 • Zawieranie umów mocowych z jednostkami wytwórczymi, w ramach rynku mocy.
Długotrwały brak możliwości wyprowadzenia mocy z JWCD z przyczyn sieciowych
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Brak możliwości wyprowadzenia (przez kilka tygodni, miesięcy) mocy z istotnej jednostki wytwórczej. Sytuacja taka może być spowodowana niezrealizowaniem inwestycji sieciowej albo trudnym do usunięcia uszkodzeniem przyelektrownianej stacji elektroenergetycznej/linii, bądź niedyspozycyjnością stacji/linii, które spowodowane są pogorszeniem ich stanu technicznego lub usterkami.
 • Wzrost kosztów usuwania ograniczeń
 • Szkody wizerunkowe, negatywna kampania, głównie w mediach lokalnych.
 • Zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury sieciowej poprzez systematycznie podejmowane działania eksploatacyjne oraz niezwłoczne usuwanie awarii infrastruktury przesyłowej
 • Planowanie i terminowa realizacja zadań inwestycyjnych - budowa oraz modernizacja linii i stacji elektroenergetycznych.
Utrata możliwości bieżącego zarządzania KSE
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Poważna awaria komponentu sprzętowego lub programowego, która powoduje, iż systemy IT bezpośrednio realizujące obsługę procesów w obszarze zarządzania pracą KSE w czasie rzeczywistym, tymczasowo lub trwale, tracą zdolność do ich obsługi. Przyczyną awarii mogą być m.in. wada niemożliwa do wykrycia w ramach standardowych procedur sprawdzających użyteczność produktu (tzw. wada ukryta) lub błędy popełnione na etapie wdrażania danego systemu. W takiej sytuacji następuje przejście na ręczne zarządzanie KSE przy pomocy łączy telefonicznych. W efekcie, bezpieczeństwo KSE ulega pogorszeniu, rośnie jego podatność na błędy ludzkie i awaryjność łączy telekomunikacyjnych. W konsekwencji dochodzi do znacznego ograniczenia możliwości po stronie OSP do prowadzenia ruchu sieciowego, dysponowania jednostkami wytwórczymi, zarządzania przepływami zarówno wewnątrz sieci, jak i na połączeniach transgranicznych.
 • Koszt naprawy systemów i przywrócenia łączności
 • Ograniczone szkody wizerunkowe.
 • W projektowaniu, budowie i utrzymaniu systemów stosuje się infrastrukturę teleinformatyczną wspierającą funkcjonowanie systemów o wysokiej dostępności i krytyczności; projektowana i wykonywana jest ona z redundancją sprzętową oraz logiczną; procesy technologiczne są na bieżąco monitorowane m.in. pod kątem utrzymania ciągłości działania
 • Przeprowadza się okresowe kontrole / przeglądy stanu technicznego
 • Przyjęte rozwiązania proceduralne umożliwiają zachowanie ciągłości działania w przypadku utraty wybranych rozwiązań składających się na system zarządzania KSE.
Skuteczny cyberatak na kluczowe/krytyczne systemy
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Podmiot zewnętrzny/wewnętrzny podejmuje działania, których celem jest zniszczenie, zablokowanie, wpłynięcie na sposób funkcjonowania lub przejęcie danych związanych z kluczowymi/krytycznymi systemami informatycznymi, zapewniającymi PSE możliwość sterowania KSE. W rezultacie, dochodzi do utraty możliwości sterowania i związanych z tym faktem utrudnień/ograniczeń w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy KSE.
 • Koszt zaangażowania wyspecjalizowanych firm zewnętrznych celem przeprowadzenia analizy skali „strat", słabości funkcjonujących rozwiązań, rekomendowania i wprowadzenia zmian
 • Istotne skutki wizerunkowe w skali ogólnokrajowej
 • Zastosowanie znajduje Strategia ICT (strategia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych) i przewidziane w niej rozwiązania/działania, zapewniające właściwy poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego PSE
 • Funkcjonuje szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych opartych na dobrych praktykach z zakresu cyberbezpieczeństwa, podnoszących poziom bezpieczeństwa i służących przeciwdziałaniu cyberatakom
 • Prowadzony jest ciągły monitoring systemów IT/OT
 • Realizowany jest bieżący monitoring zagrożeń – prowadzi go wyspecjalizowana jednostka Security Operation Center (SOC PSE), działająca w trybie 24/7
 • Zidentyfikowane incydenty są analizowane i wyjaśniane na bieżąco
 • Spółka jest certyfikowana w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania na zgodność z ISO 22301 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z ISO 27001.
Utrata możliwości korzystania z kluczowych/krytycznych dla PSE systemów informatycznych
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Utrata możliwości korzystania z kluczowych/krytycznych dla PSE systemów IT, będąca konsekwencją cyberataku, awarii technicznej, uszkodzenia fizycznego oraz błędu ludzkiego. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której brak jest możliwości bieżącego obserwowania stanu KSE lub dokonania jego zmiany przez dyspozytorów. Prowadzić to może w dalszej kolejności do zaburzeń pracy KSE.
 • Koszt zakupu/zastąpienia uszkodzonych elementów infrastruktury
 • Istotne skutki wizerunkowe w skali ogólnokrajowej.
 • Środki z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których była mowa wcześniej
 • Redundancja sprzętowa oraz logiczna infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie systemów o wysokiej dostępności i krytyczności
 • Bieżące monitorowanie procesów technologicznych wykorzystujących infrastrukturę teleinformatyczną
 • Procedury umożliwiające zachowanie ciągłości działania w przypadku utraty wybranych rozwiązań składowych systemów wykorzystywanych do zarządzania KSE
 • System szkolenia pracowników odpowiedzialnych za systemy teleinformatyczne.
Ryzyko wzrostu kosztów rynku bilansującego
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Sytuacja, w której następuje znaczny wzrost kosztów usuwania ograniczeń systemowych i sieciowych w porównaniu do poziomu zaplanowanego w Taryfie OSP na dany rok budżetowy. Utrzymuje się ona przez okres ok. 6 miesięcy i może potencjalnie, w skrajnych przypadkach, przekładać się również na pogorszenie płynności spółki.
 • Trwały wzrost kosztu usuwania ograniczeń systemowych w perspektywie średnioterminowej (kilka tygodni lub miesięcy).
 • Poważne skutki wizerunkowe towarzyszące możliwemu wnioskowi OSP do URE w sprawie zwiększania poziomu taryfy przesyłowej (celem pokrycia podwyższonych kosztów).
 • Prowadzony jest bieżący monitoring ekspozycji finansowej spółki wynikającej z funkcjonowania mechanizmów rynku bilansującego
 • Dostępne jest rozwiązanie systemowe przewidujące możliwość przedłożenia Prezesowi URE, w trakcie roku, wniosku o korektę Taryfy
 • Ewentualne formułowanie kart aktualizacji IRiESP i przedkładanie stosownego wniosku Prezesowi URE.
Nieterminowe zrealizowanie projektów kluczowych dla wyprowadzenia mocy/poprawy warunków zasilania
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Na skutek zdarzeń/uwarunkowań występujących w fazie planowania lub realizacji zadań inwestycyjnych tworzących portfel inwestycji PSE, dochodzi do opóźnień w zestawieniu z harmonogramami bazowymi w przypadku znacznej części inwestycji. W konsekwencji rosną koszty związane z koniecznością zapewnienia obsługi inwestycji, a także - w zależności od przyczyn zaburzeń procesów inwestycyjnych - inne koszty bezpośrednio ponoszone w ramach realizacji danej inwestycji (zwiększenie budżetu inwestycji z uwagi na wydłużenie trasy linii, konieczność spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie stosowanych technologii czy zabezpieczeń). Powyższe może przełożyć się na utrudnienia w wyprowadzeniu mocy z istniejących/nowych jednostek (w tym JWCD), a także ograniczyć skalę pozyskanego przez PSE dofinansowania (dotacje UE) przeznaczonego na wsparcie realizacji inwestycji sieciowych.
 • Zwiększone koszty obsługi procesu inwestycyjnego, a także koszty inwestycyjne związane np. ze zmianą trasy linii lub zastosowaniem bardziej kosztownych rozwiązań technologicznych
 • Istotne skutki wizerunkowe w skali ogólnokrajowej.
 • Zastosowanie znajduje ujednolicony model zarządzania zadaniami inwestycyjnymi, w tym m.in. w zakresie: zarządzania harmonogramem i budżetem projektu, zarządzania umowami z wykonawcami oraz z podwykonawcami, identyfikacji i oceny ryzyk na poziomie projektu, zarządzania dostawami, planowania i udzielania wyłączeń, śledzenia odchyleń od harmonogramu umownego i przyczyn ich występowania, planowania i zarządzania zmianami w projekcie oraz w umowie z wykonawcą, planowania technicznych elementów procesu inwestycyjnego (np. harmonogramy nastaw zabezpieczeń, harmonogramy testów FAT, planowanie odbiorów dokumentacji oraz odbiorów elementów sieci KSE).
Uszkodzenie krytycznego obiektu stacyjnego
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Infrastrukturę stacyjną dotykają zdarzenia o charakterze: aktu wandalizmu/kradzieży, zdarzenia związane z niewłaściwą realizacją prac przez zaangażowane przez spółkę firmy zewnętrzne. Ponadto narażona jest ona na postępującą degradację jej stanu technicznego. Mogą też mieć miejsce awarie/uszkodzenia poszczególnych komponentów czy elementów składowych stacji. W konsekwencji może dojść do uszkodzenia/zniszczenia krytycznych obiektów stacyjnych (krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury stacyjnej). Zniszczenia te mogą dotknąć pojedynczej stacji, ale mogą mieć również charakter szerszy i dotyczyć większej liczby krytycznych elementów infrastruktury stacyjnej istotnych dla funkcjonowania sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze kraju. Wystąpienie takiej sytuacji prowadzić może do znacznych strat w majątku stacyjnym, a jednocześnie ograniczeń dla prawidłowego prowadzenia działalności przesyłowej.
 • Koszt usunięcia szkód na majątku stacyjnym
 • Obrażenia fizyczne (uszkodzenia ciała), utrata życia przez osoby postronne przebywające na stacji w trakcie zdarzenia
 • Poważne skutki wizerunkowe na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.
  • Przeprowadza się okresowe oceny stanu technicznego aparatury stacyjnej
  • Dokonuje się prewencyjnych wymian najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych elementów majątku sieciowego
  • Obsługa stacji realizowana jest przez pracowników o doświadczeniu i kompetencjach niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej realizacji czynności ruchowych i eksploatacyjnych
  • Na obiektach stacyjnych stosowane są niezbędne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i ograniczenia dostępu do stacji
  • Zapewniona jest zdolność do szybkiego usuwania zaistniałych awarii (zasoby zewnętrzne i własne).
Uszkodzenie krytycznego obiektu liniowego
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Infrastrukturę liniową dotykają zdarzenia o charakterze: aktu wandalizmu/kradzieży, zdarzenia związane z działalnością zwierząt czy też związane z niewłaściwą realizacją prac przez zaangażowane przez spółkę firmy zewnętrzne. Ponadto narażona jest ona na postępującą degradację jej stanu technicznego. W konsekwencji może dojść do uszkodzenia / zniszczenia elementów infrastruktury liniowej krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania sieci przesyłowej. Zniszczenia te mogą dotknąć pojedynczego, istotnego elementu infrastruktury liniowej (znaczny fragment pojedynczej linii krytycznej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania KSE), ale mogą mieć również charakter szerszy i dotyczyć sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze kraju. Wystąpienie takiej sytuacji prowadzić może do znacznych strat w majątku liniowym, a jednocześnie ograniczeń dla prawidłowego prowadzenia działalności przesyłowej.
 • Koszt usunięcia odnotowanych szkód na majątku liniowym
 • Obrażenia fizyczne (uszkodzenia ciała), utrata życia przez osoby przebywające w pobliżu miejsca zdarzenia
 • Poważne skutki wizerunkowe na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym
 • Negatywne oddziaływanie na równowagę środowiska bezpośrednio na terenie pasa technologicznego linii.
 • Przeprowadza się okresowe oceny stanu technicznego komponentów infrastruktury liniowej
 • Dokonuje się prewencyjnych wymian najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych elementów majątku sieciowego
 • Prowadzony jest nadzór w stosunku do firm zewnętrznych wykonujących prace na obiektach liniowych
 • Zapewniona jest zdolność do szybkiego usuwania zaistniałych awarii (zasoby zewnętrzne i własne).
Konflikty społeczne uniemożliwiające podjęcie/utrudniające terminową realizację kluczowych inwestycji
Opis ryzyka – podstawowe informacje Główne skutki materializacji ryzyka (z wyróżnieniem wpływu środowiskowego i wpływu na otoczenie społeczne) Podejście do zarządzania ryzykiem ─ główne założenia
Dochodzi do konfliktów społecznych dotyczących kluczowych zadań inwestycyjnych tworzących portfel inwestycji PSE. Niemitygowane konflikty inwestycyjne mogą w dalszej kolejności prowadzić do utrudnień w realizacji inwestycji sieciowych, w tym istotnych opóźnień w stosunku do zakładanych harmonogramów. Możliwe jest jednoczesne występowanie konfliktów w wielu kluczowych dla KSE inwestycjach.
 • Koszty związane z podejmowaniem działań służących rozwiązywaniu konfliktów
 • Wystąpienie przypadków obrażeń fizycznych w sytuacji niekontrolowanej eskalacji sytuacji konfliktowych
 • Poważne skutki wizerunkowe na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym
 • Dobór optymalnego przebiegu trasy i lokalizacji inwestycji celem ograniczania zagrożenia występowania konfliktów społecznych (uzgodnienia z udziałem lokalnych społeczności)
 • Opracowywanie i realizacja programów komunikacji społecznej na poziomie poszczególnych inwestycji (w tym prowadzenie dialogu z interesariuszami)
 • Nadzór nad działaniami z zakresu komunikacji społecznej realizowanymi przez wykonawców inwestycji.
GRI 103-1
Dodatkowo, PSE w ramach współpracy z ENTSO-E, brały udział w zdefiniowaniu scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego, w tym uwarunkowanych czynnikami środowiskowymi, jak np.:
 • ekstremalnie niskie temperatury,
 • gwałtowne burze i huragany,
 • ulewne deszcze i powodzie,
 • fale upałów,
 • susza.
W PSE realizowane są działania prewencyjne w związku z ryzykiem utraty ciągłości działania spółki w wyniku pandemii COVID-19. Powołany pod koniec stycznia 2020 r. Zespół Kryzysowy we współpracy z Zarządem na bieżąco podejmuje niezbędne działania adekwatne do sytuacji, m.in.:
 • prowadzone są analizy rozwoju epidemii i jej skutków dla spółki oraz formułowane są rekomendacje dot. przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia zachowania ciągłości działania spółki i niezakłóconej pracy KSE,
 • w obiektach należących do PSE obowiązują restrykcyjne środki ostrożności przeciwdziałające zarażeniu wirusem: wzajemna separacja lokalizacyjna kluczowych zespołów w każdej jednostce organizacyjnej, segmentacja budynków mieszczących krytyczne stanowiska pracy związane z realizacją przesyłu energii elektrycznej oraz utrzymaniem infrastruktury sieciowej, a także kluczowych pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i działanie sieci telekomunikacyjnej,
 • stosowana jest zmieniona organizacja pracy we wszystkich lokalizacjach i jednostkach organizacyjnych spółki; wobec wszystkich pracowników i firm wykonawczych na bieżąco prowadzone są działania informacyjne z zakresu BHP oraz zachowania się w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem,
 • wdrożone i wykorzystywane są rozwiązania techniczne i informatyczne pozwalające na zdalne świadczenie pracy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj