Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
Cenimy środowisko naturalne. Inwestycje w rozwój sieci przesyłowej realizujemy z poszanowaniem krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym celu nr 13 Działania w dziedzinie klimatu. Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Ślad węglowy

GRI 103-1 GRI 103-3
PSE realizują strategię zrównoważonego rozwoju, która wspiera realizację celów biznesowych i przyczynia się do osiągnięcia ambitnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym celu nr 13 związanego z działaniami w dziedzinie klimatu.

PSE wpływają swoją działalnością na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego w Polsce, tym samym mając pewien wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych. Jak każda organizacja, nasza spółka również wpływa na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych powstałych wskutek spalania paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej. W celu zmierzenia wpływu działalności PSE na klimat kontynuujemy obliczanie naszego śladu węglowego zgodnie z przyjętym założeniem, że na stałe włączyliśmy go do raportu wpływu. Ślad węglowy staje się jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy ocenie działalności naszej organizacji i jest wykorzystywany w zarządzaniu naszą spółką.

Obliczenia śladu węglowego PSE zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy – czyli rok, dla którego obliczyliśmy emisje gazów cieplarnianych, względem których będziemy porównywać emisje w latach następnych – przyjęliśmy rok 2017.
Obliczenia wykonaliśmy dla:
  • działalności realizowanej przez całą organizację, czyli przez centralę w Konstancinie-Jeziornie oraz zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO),
  • realizacji zadań operatora systemu przesyłowego określonych w regulacjach.

W 2020 r. działalność PSE przyczyniła się do emisji:
  • 1 029 569 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (według metody location-based ) ─ w porównaniach rocznych (r/r) poziom emisji zmalał o 8 proc., a w stosunku do roku 2017 – o 19 proc.
  • 1 273 759 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (według metody market-based ) ─ odnotowano wzrost emisji o 34 proc. w stosunku do roku 2019, a w relacji do roku 2017, kiedy po raz pierwszy zmierzono emisję odnotowano redukcję o 26 proc.
Mniejsza emisja PSE (według metody location-based) oraz w stosunku do roku, w którym po raz pierwszy zmierzono emisję to w dużym stopniu zasługa ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania.

Uwzględniając zaś wskaźniki emisji dla energii elektrycznej według metody market-based, zmiana dostawcy energii wynikająca z modyfikacji sposobu kontraktowania zakupu energii wpłynęła na wzrost emisji w wymienionych zakresach o 34 proc. rok do roku.

Niemal 96 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE stanowi zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a tym samym wynikających z działalności operatora. Na pozostałe 4 proc. składają się głównie zużywanie energii elektrycznej na potrzeby techniczne przez stacje elektroenergetyczne, zużywanie energii elektrycznej i cieplnej w naszych budynkach, emisja SF6 – gazu stosowanego, jako izolator w urządzeniach na stacjach elektroenergetycznych oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.
GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3
Emisje gazów cieplarnianych (GHG)
tony CO2e Zmiana rok do roku 2020 vs 2019 (w %) Zmiana 2020 vs 2017 (rok bazowy) (w %)
2020 2019 2018 2017
Zakres 1 – Bezpośrednie emisje GHG 3 012 3 738 4 139 4 450 -19 -32
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 3 012 3 738 4 139 4 450 -19 -32
- Benzyna 742 1 020 1 077 883 -27 +16
- Olej napędowy 844 885 869 827 -5 +2
- Gaz ziemny 468 410 459 455 +14 +3
- SF6 812 1 142 1 579 2 082 -29 -61
- HFC's 146 281 155 202 -48 -28
Zakres 2* – Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda location-based) 1 026 522 1 110 504 1 220 628 1 260 544 -8 -19
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 8 201 9 393 11 204 10 802 -13 --24
- Energia elektryczna 7 146 7 885 9 627 8 957 -9 -20
- Energia cieplna 1 055 1 508 1 577 1 844 -30 -43
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 988 253 1 177 838 1 177 838 1 220 070 -8 -19
Stacje elektroenergetyczne 30 068 32 138 31 587 29 672 -6 +1
Zakres 2* – Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda market-based) 1 270 712 948 606 1 659 709 1 714 399 +34 -26
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 5 492 5 736 9 861 9 553 -4 -43
- Energia elektryczna 4 437 4 228 8 284 7 708 +5 -42
- Energia cieplna 1 055 1 508 1 577 1 844 -30 -43
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 246 227 915 351 1 606 758 1 664 369 +36 -25
Stacje elektroenergetyczne 18 993 27 519 43 089 40 477 -31 -53
Zakres 3* – Inne pośrednie emisje GHG 34 319 283 194 -89 -82
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 34 319 283 194 -89 -82
- Podróże służbowe pracowników spółki – samolot 34 319 283 194 -89 -82
Zakres 1 + 2 (location-based) + 3 1 029 569 1 114 561 1 225 050 1 265 188 -8 -19
Zakres 1 + 2 (market-based) + 3 1 273 759 952 663 1 664 130 1 719 043 +34 -26
* Dla emisji w zakresie 2., obliczonych zgodnie z metodą location-based, jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej, przyjęto średni wskaźnik dla Polski, a dla emisji obliczonych zgodnie z metodą market-based przyjęto wskaźniki emisji specyficzne dla naszych sprzedawców energii elektrycznej.

Źródła danych i wskaźników emisji

Dane o zużyciu energii i paliw pochodziły z faktur i wewnętrznych rejestrów. Emisje SF6 i gazów HFC (gazy cieplarniane wodorofluorowęglowodory) określono na podstawie uzupełnień gazów. Dystans pokonany samolotem określono na podstawie wewnętrznego rejestru i tras lotów.

Dla paliw, energii elektrycznej (metoda location-based) i cieplnej (do roku 2019) przyjęto w obliczeniach wskaźniki emisji i wartości opałowe na podstawie danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dla ciepła w roku 2020 przyjęto wskaźnik opublikowany przez Urząd Regulacji Energetyki, dla SF6 i gazów HFC przyjęto współczynniki GWP100 zgodnie z 4. Raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC). Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej według metody market-based przyjęto na podstawie informacji o strukturze wykorzystywanych paliw publikowanych na stronach odpowiednich dostawców energii. Wskaźniki emisji dla podróży samolotem przyjęto z bazy DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii).

Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw, energii elektrycznej i cieplnej to CO2.
GRI 305-4
Wskaźnik intensywności emisji GHG na jednostkę energii elektrycznej oddanej z sieci
Tony CO2e
2020 2019 2018 2017
Wielkość emisji GHG zakres 1 + 2 (location-based) + 3 (tony CO2e) 1 029 569 1 114 561 1 225 050 1 265 188
Ilość energii oddanej z sieci (MWh) 102 639 157 105 739 380 107 089 437 102 646 083
Emisja GHG/MWh energii oddanej z sieci (tony CO2e/MWh) 0,0100 0,0105 0,0114 0,0123
Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania. Jego miarą jest MgCO2e – tona (megagram) ekwiwalentu dwutlenku węgla.
Ślad węglowy to jedno z kluczowych narzędzi współczesnego zarządzania środowiskowego. Ma charakter międzynarodowy i coraz częściej jest wykorzystywany przez przedsiębiorców jako jeden z podstawowych sposobów poprawy efektywności funkcjonowania firm.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj