Wpływ na gospodarkę i rynek
Naszym priorytetem jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na obszarze Polski.

Jesteśmy spółką strategiczną, wywierającą istotny wpływ na całą gospodarkę Polski oraz na poszczególne branże. Mamy realny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz w rozwój regionów.

Aby zapewnić bezpieczną przyszłość i stabilną pracę KSE oraz optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców systematycznie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe.

Utrzymanie sieci przesyłowej

Należącą do PSE sieć przesyłową tworzy 15 318 km linii najwyższych napięć oraz 109 stacji elektroenergetycznych. Utrzymujemy stan techniczny i układ pracy sieci w sposób spełniający obowiązujące wymagania. Jesteśmy w pełni świadomi, że to właśnie od poziomu dyspozycyjności naszych obiektów sieciowych w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo pracy całego systemu.
Nasza infrastruktura sieciowa obejmuje również podmorską linię kablową o napięciu 450 kV i długości 127 km. Długość całej linii łączącej Polskę ze Szwecją wynosi 254 km.
Tab. 1. Linie napowietrzne (naziemne).
GRI EU04 Długość oraz liczba napowietrznych linii elektroenergetycznych
2020 rok 2019 rok
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba
750 kV 114 km 1 750 kV 114 km 1
400 kV 7 824 km 111 400 kV 7 135 km 104
220 kV 7 380 km 169 220 kV 7 573 km 175
110 kV 75 km 33 110 kV 72 km* 32
*Wprowadzono korektę w stosunku do danych dotyczących tego wskaźnika opublikowanych w Raporcie wpływ za 2019 r.
Tab. 2. Długość oraz liczba kablowych (podziemnych) linii sieci przesyłowej.
GRI EU04 Długość oraz liczba kablowych linii elektroenergetycznych
2020 rok 2019 rok
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba
450 kV DC podmorskie połączenie 450 kV DC Polska-Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE 1 450 kV DC podmorskie połączenie 450 kV DC Polska-Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE 1
Tab. 3. Liczba i moc transformatorów.
Liczba i moc transformatorów
Przekładnia w kV/kV Transformatory w 2020 Transformatory w 2019
Liczba (szt.) Moc (MVA) Liczba (szt.) Moc (MVA)
50/400 zainstalowany 2 2 502 2 2 502
rezerwa - - - -
400/220 zainstalowany 32 17 790 32 17 290
rezerwa - - - -
400/110 zainstalowany 58 18 918 53 17 108
rezerwa 3 736 4 986
220/110 zainstalowany 123 201 390 121 20 610
rezerwa - - 2 320
Łącznie zainstalowany 215 240 600 208 57 510
rezerwa 3 736 6 1 306
Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych ( DYSU ), który w 2020 r. osiągnął poziom 99,73 proc. przy wartości referencyjnej 99,5.
Tab. 4. Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU.
Wskaźnik własny
Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU (w proc.)
I-XII 2020
[%]
I-XII 2019
[%]
I-XII 2018
[%]
I-XII 2017
[%]
I-XII 2016
[%]
Wartość referencyjna wskaźnika DYSU (oprac. wew.)
[%]
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L1 [DL1] 99,51 99,93 99,97 99,77 99,64
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L2 [DL2] 99,73 99,89 99,92 99,58 99,63
Wskaźnik dyspozycyjności linii blokowych [DLB] 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S11 [DS11] 99,79 99,31 99,85 99,85 99,85
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S22 [DS22] 99,62 99,74 99,76 99,67 99,59
DYSU 99,73 99,77 99,90 99,77 99,74 ≥ 97,5
Nadzorowanie sieci przesyłowej
GRI 103-2
Utrzymanie majątku sieciowego wymaga pełnienia stałego nadzoru nad pracą i stanem technicznym poszczególnych elementów sieci przesyłowej. To zadanie realizują służby nadzoru eksploatacji: Centrum Nadzoru (CN) w Konstancinie-Jeziornie oraz pięć Regionalnych Centrów Nadzoru (RCN) w siedzibach zamiejscowych komórek organizacyjnych w: Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Służby nadzoru działają w oparciu o model hierarchiczny, w którym Regionalne Centra Nadzoru funkcjonalnie podlegają Centrum Nadzoru i odpowiadają za wyznaczony obszar majątku sieciowego PSE.
Podstawową rolą służb nadzoru eksploatacji jest:
 • sprawowanie bieżącego nadzoru (w trybie 24/7) nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego będącego własnością PSE,
 • zapewnienie ciągłej sterowalności i podglądu obiektów, urządzeń i systemów,
 • zapewnienie dyspozycyjności i bezpieczeństwa pracy urządzeń,
 • nadzór nad realizowanymi pracami,
 • realizacja czynności łączeniowych i sterowniczych zgodnie z przyjętym operatywnym podziałem kompetencji pomiędzy służbami dyspozytorskimi KDM/ODM a służbami nadzoru eksploatacji CN/RCN,
 • koordynowanie przez Regionalne Centra Nadzoru poleceń na pracę na stacjach i liniach zgodnie z przepisami Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • planowanie i optymalizacja realizowanych prac eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych na majątku sieciowym PSE,
 • współpraca z jednostkami OSD, wytwórców i wykonawców.
Służby nadzoru eksploatacji CN/RCN odgrywają kluczową rolę w przypadku wystąpienia zakłóceń lub awarii na elementach majątku sieci przesyłowej, podczas których na podstawie m.in. sygnalizacji w systemach SCADA lub zgłoszeń od innych podmiotów inicjowane są działania i aktywowane procesy likwidacji zakłóceń. Na bieżąco monitorują stan urządzeń sieci przesyłowej, definiując czasowe bądź ilościowe ograniczenia w ich pracy wpływające na warunki prowadzenia ruchu.
Do działań podejmowanych przez służby CN/RCN w sytuacji wystąpienia awarii należą:
 • analiza przyczyn, miejsca powstania oraz rozmiarów zakłócenia,
 • organizacja zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
 • podejmowanie decyzji o sposobie likwidacji zakłócenia,
 • dysponowanie dostępnymi zasobami Zespołów Eksploatacyjnych (ZES) oraz Inżynierów Specjalistów (I-SPEC) w celu organizacji likwidacji zakłócenia,
 • nadzorowanie i koordynacja prac związanych z likwidacją zakłócenia.
W przypadku wystąpienia rozległej awarii międzyobszarowej (pomiędzy obszarami odpowiedzialności właściwych terytorialnie RCN) poszczególne RCN-y współpracują między sobą. W takim przypadku Centrum Nadzoru koordynuje wszystkie działania służb eksploatacyjnych PSE (z różnych obszarów) i podwykonawców działających na zlecenie naszej organizacji.

W procesie utrzymania majątku sieciowego służby nadzoru eksploatacji CN/RCN są wspomagane przez Zespoły Eksploatacyjne (ZES) oraz Inżynierów Specjalistów (I-SPEC), dysponujących wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na działania bezpośrednio przy urządzeniach. W skali kraju w strukturach PSE utworzonych jest 28 Zespołów Eksploatacyjnych. Pracownicy ZES swoją pracą zapewniają bezpieczeństwo realizacji czynności ruchowych oraz diagnostycznych i konserwacyjnych. Kompetencje oraz specjalistyczne umiejętności pracowników ZES utrzymywane są na wysokim poziomie dzięki systematycznym szkoleniom technologicznym. Uruchomiony Program rozwoju służb eksploatacyjnych zapewnia kompleksowy i systematyczny charakter szkoleń.

Panujące od dłuższego czasu warunki pandemiczne w kraju nie wpłynęły znacząco na działanie służb nadzoru eksploatacji, poza przejściowym ograniczeniem realizacji prac planowych w początkowym okresie wzrostu liczby zachorowań. Obecnie działalność służb CN/RCN odbywa się w rozproszeniu – czyli zarówno w podstawowych, jak i w rezerwowych lokalizacjach – i wróciła do intensywności sprzed pandemii, oczywiście z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Praca Zespołów Eksploatacyjnych oraz I-SPEC także wróciła do poprzedniej intensywności.
Organizacja służb data-udi=
Rys. Organizacja służb nadzoru eksploatacji PSE.

GRI 103-1
Spośród 109 stacji elektroenergetycznych będących na majątku PSE aż 83 są zdalnie sterowane i nadzorowane, co pozwala wykonywać operacje łączeniowe z ośrodków nadrzędnych KDM/ODM/CN/RCN, a tym samym usprawnia pracę KSE. Sukcesywnie, poprzez modernizacje, do standardu stacji zdalnie sterowanych i nadzorowanych dostosowywane są kolejne stacje. W przypadku stacji, w których funkcja zdalnego sterowania i nadzoru jest ograniczona z poziomu ośrodków nadrzędnych, wszystkie czynności ruchowe realizowane są przez obsługę stacji lub ZES.

Wszystkie wymienione działania służb eksploatacji pozwalają na utrzymanie sieci przesyłowej w należytym stanie umożliwiającym utrzymanie jej pełnych zdolności przesyłowych, co konsekwencji pozwala służbom dyspozytorskim wypełniać obowiązki związane z prowadzeniem ruchu sieciowego.
Przypadki zagrożeń dla pracy linii przesyłowych NN spowodowanych przez agrowłókniny
Istnieje wiele czynników zewnętrznych i środowiskowych stwarzających realne zagrożenie dla pracy linii przesyłowych NN. W ostatnich latach istotnym problemem stały się różnego rodzaju agrowłókniny stosowane w rolnictwie. Na skutek nieprawidłowego zamocowania do gruntu oraz pod wpływem podmuchów wiatru agrowłóknina unosi się w powietrzu i natrafiając na przeszkodę w postaci elementów linii elektroenergetycznej owija się skutecznie na konstrukcjach słupów, izolatorach, przewodach roboczych lub odgromowych.

Niejednokrotnie odcinki unoszącej się agrowłókniny są na tyle długie, że zaczepiają się na przewodach roboczych wszystkich faz, jednocześnie dotykając ziemi. Stwarza to oczywiste zagrożenie dla pracy linii przesyłowej, ale również dla osób postronnych, grożąc ich porażeniem przez prąd elektryczny o bardzo wysokim napięciu. Stwierdzenie takiego zagrożenia każdorazowo wiąże się z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia przez odpowiednie służby oraz awaryjnym wyłączeniem linii – często „niewyłączalnych” z punktu widzenia pracy systemu – w celu jej usunięcia. Usuwanie agrowłókniny trwa co najmniej kilka godzin, m.in. ze względu na konieczność przygotowania strefy bezpiecznego wykonania prac i z wykorzystaniem podnośników oraz często ze względu na skomplikowane zaplątanie agrowłókniny w elementy linii.

Każde nieplanowe wyłączenie linii dla takich prac generuje wysokie koszty i angażowanie pracowników, m.in. z Zespołów Eksploatacyjnych, przerywających realizację prac planowych. Z roku na rok liczba stwierdzanych tego typu przypadków rośnie. Podczas gdy w roku 2019 było ich 9, w 2020 r. odnotowano już 13 takich przypadków.
Lp. Relacja linii NN Numer przęsła lub stanowiska Najbliższa miejscowość Gmina/Miasto
1 L220 kV Miłosna-Mory 52 Warszawa Warszawa
2 L220 kV Kozienice-Mory, Kozienice-Piaseczno 147 Miedzechów Jasieniec
3 L220 kV Mory-Podolszyce 308-309 Sanniki Sanniki
4 L400 kV Płock-Rogowiec 313-314 Kompina Nieborów
5 L220 kV Ołtarzew-Sochaczew 388 Stary Łuszczewek Błonie
6 L220 kV Mory-Podolszyce 275-276 Koszelew Gąbin
7 L220 kV Mory-Podolszyce 295-296 Lwówek Sanniki
8 L220 kV Klikowa-Skawina, Klikowa-Lubocza 94-95 Złotniki Igołomia-Wawrzeńczyce
9 L220 kV Lubocza-Siersza t. 1 126 Prusy Kocmyrzów-Luborzyca
10 L400 kV Ołtarzew-Rogowiec 308-309 Zabostów Duży Łowicz
11 L400 kV Ołtarzew-Rogowiec, Płock-Rogowiec 311 Zabostów Duży Łowicz
12 L220 kV Lubocza-Klikowa 90-91 Odwiśle Igołomia-Wawrzeńczyce
13 L220 kV Lubocza-Klikowa 101 Grobla Igołomia-Wawrzeńczyce
Gospodarka magazynowa PSE
Gospodarka magazynowa PSE w zakresie majątku sieciowego ma na celu zapewnienie zapasów aparatów, urządzeń, części zamiennych, podzespołów oraz przedmiotów niezbędnych dla potrzeb realizacji prac związanych z prawidłowym utrzymaniem majątku sieciowego spółki. Gospodarka magazynowa ma też umożliwić zgromadzenie zapasów z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oraz utrzymanie infrastruktury majątkowej organizacji.

Kluczowe liczby

7

głównych lokalizacji
magazynowych PSE

po 2 w Radomiu i Bydgoszczy oraz
po 1 w Warszawie, Katowicach i Poznaniu

45

składów magazynowych

na terenie całego kraju

-

-

-

Koordynacją prac w ramach procesu gospodarki magazynowej majątku sieciowego zajmuje się Operator Rezerw Urządzeń i Materiałów (dalej: Operator Rezerw). Podstawowym zadaniem tej jednostki jest utrzymanie zapasów magazynowych na odpowiednim poziomie zgodnie z normatywem ustalonym przez Departament Eksploatacji PSE, określającym minimalne liczby urządzeń poszczególnych typów, które należy utrzymać na rezerwie magazynowej celem zapewnienia ciągłości działania spółki, np. w sytuacji awaryjnej. Dodatkowo, w magazynie gromadzone są również zapasy nieobjęte normatywem.
Obecnie w magazynie przechowywane są:
 • aparatura obwodów pierwotnych, w tym: wyłączniki, przekładniki, odłączniki, ograniczniki przepięć, transformatory potrzeb własnych,
 • aparatura obwodów wtórnych, w tym: zabezpieczenia (odległościowe, odcinkowe, ziemnozwarciowe, różnicowe), automatyki ARNE/ARST, przekaźniki, przetworniki,
 • elementy HVDC: aparatura dedykowana do Stacji Słupsk DC,
 • elementy liniowe, w tym: konstrukcje wsporcze linii NN, izolatory szklane i porcelanowe, osprzęt liniowy, przewody, kable,
 • elementy transformatorów mocy, w tym np. izolatory przepustowe oraz przełączniki zaczepów.
Wydawaniem urządzeń i materiałów z rezerwy magazynowej wraz z wymaganymi środkami transportu i załadunku zajmuje się Centrum Logistyczne pozostające w 24-godzinnej gotowości do działania. Prace Centrum Logistycznego realizowane są wspólnie przez pracowników Operatora Rezerw (w godzinach pracy magazynu) oraz RCN Radom (w porach popołudniowych, nocnych, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy). Szybka reakcja i sprawna realizacja transportu może znacząco skrócić czas usuwania poważnych awarii w KSE.

Kluczowe liczby

112,7

mln zł

Nakłady poniesione na utrzymanie i zadania remontowe obiektów sieciowych w 2020 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj